Izdavanje u zakup viška nezdravstvenih kapaciteta u Zenici

Datum objave: 10.03.2021. 09:08 / Izvor: Naša riječ, 09.03.2021.

JAVNA USTANOVA

 ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZDK

 

Na osnovu člana 134. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine F BiH" broj: 46/10 i 75/13) i člana 5. Pravilnika bližim uvjetima i postupku davanja u zakup kapaciteta zdravstvenih ustanova, kao i vrsti kapaciteta zdravstvenih ustanova koje se mogu dati u zakup (Službene novine F BiH, broj: 28/12), a nakon pribavljenog Mišljenja Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona broj: 11-33-1267-1/21 od 02.02.2021.godine i Odluke Upravnog odbora o utvrđivanju viška nezdravstvenog prostora radi davanja u zakup br. 1188/21 od 16.02.2021.godine, Vršilac dužnosti direktora Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za izdavanje u zakup viška nezdravstvenih kapaciteta

 

U zakup se nude prostori Kantonalnog zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu Zenica kako slijedi:

 

Red. br.

Lokacija i najmjena

Površina prostora

Početna cijena mjesečnog zakupa po m2 bez PDV-a

Režijski troškovi mjesečno

1.

Prostori na drugom spratu Zavoda i to:

1.Vezani poslovni prostori

2.Prostor

3.Međusobno vezani prostori

Namjena: nezdravstvena djelatnost administrativne i druge uslužne djelatnosti npr. predstavništva, udruženja i si.

22,00 m2 i 3,5 m2

16 m2

23,00 m2 i 6,0 m2

18,50 KM po m2

U cijenu zakupa su uključeni troškovi potrošnje el.energije, vode, grijanja i održavanja čistoće.

2.

Izbetonirani zemljišni prostor u krugu Zavoda

Namjena: parking prostor

1000 m2

1,30 KM po m2

 

 

II

Zakupac iz tačke I tačka 2. oglasa je obavezan održavati parking-prostor, markirati parking mjesta i usvojiti definišani raspored parkiranja od strane zakupodavca.

 

III

Uslovi zakupa:

- Pravo učešća imaju ponuđači, pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti, odnosno lica koja svojom registracijom i odobrenjem nadležnog organa mogu dokazati ovlaštenost i sposobnost za učešće po ovom javnom oglasu.

- Poslovni prostor koji se daje u zakup se uzima u viđenom stanju.

Prostori se izdaju na određeno vrijeme na period od 3 (tri) godine.

Izdavanje prostora u podzakup nije dozvoljeno. 

 

I V

Kriterij za odabir najpovoljnijeg zakupca je najviša ponuđena cijena.

 

V

Ponuda mora sadržavati sljedeće orginalne ili ovjerene fotokopije dokumenata (ne starije od tri mjeseca):

- Pismenu prijavu, sa podacima o ponuđaču, adresom i kontakt brojem telefona, prostor za koji se daje ponuda i ponuđenom cijenom.

- Rješenje o upisu u sudski registar ili Izvod iz sudskog registra (za pravna lica), ili Rješenje o upisu kod nadležnog ministarstva pravde, iz kojeg je vidljivo da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koju će obavljati u poslovnom prostoru a prema namjeni za koju se daje pod zakup. Ukoliko je ponuđač fizičko lice, dužan je dostaviti potvrdu nadležnog općinskog organa ili Rješenje o odobravanju obavljanja djelatnosti prema namjeni za koju se daje pod zakup prostor.

- Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuđač kojim se potvrđuje da ponuđač nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti.

- Uvjerenje o poreznoj registraciji ID broja (za sve učesnike po javnom oglasu).

- Uvjerenje b registraciji /upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza -PDV broj (za registrovane PDV obveznike).

Uvjerenje Porezne uprave da nema dospjelih i neizmirenih poreskih obaveza. Izjavu da zainteresovano lice nije osuđeno u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od pet godina od dana podnošenja ponude (za pravna lica) odnosno izjava da protiv fizičkog lica nije podignuta optužnica, (izjave moraju biti ovjerene od strane nadležnog organa).

- Ovjerenu izjavu da zainteresovano lice nije proglašeno krivim za ozbiljan profesionalan prekršaj od strane nadležnog suda u periodu od pet godinu od dana podnošenja ponude.

Neblagovremena i nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

 

VI

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja ispunjava tražen uslove iz oglasa, i kojom je ponuđena najveći iznos zakupnine.

Zakupnina će se plaćati mjesečno za period dok traje zakupnina, i to u najdaljem roku od 30 dana po ispo-stavljanju fakture.

 

VII

Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

 

VIII

Ponude sa traženom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za iznajmljivanje prostora utvrđenog (navesti redni broj prostora, lokaciju i namjenu) u tački I javnog oglasa

-NE OTVARATI, na adresu JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Ze-do kantona, Bulevar kralja Tvrtka 1/4 72 000 Zenica.

 

Kontakt osoba za razgledanje prostora je Đidić Elvedin, tel.032 449 460

 

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u listu „ Naša riječ".

 

V.D. DIREKTOR

Muris dr Karić, spec. med. rada klinički tokukalag

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: