Izdavanje u zakup zemljišta i prostora u Zenici

Datum objave: 24.02.2021. 08:46 / Izvor: Naša riječ, 23.02.2021.

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

 

Na osnovu člana 136. Zakona o zdravstvenoj zaštiti /„ Službene novine Federacije BiH" broj 46/10 i 75/13) i člana 5. Pravilnika o bližim uvjetima i postupku davanja u zakup kapaciteta zdravstvenih ustanova, kao i vrsti kapaciteta zdravstvenih ustanova koje se mogu dati u zakup („Službene novine FBiH" broj 28/12), člana 46. Statuta Kantonalne bolnice i pozitivnog mišljenja Federalnog ministarstva zdravstva Sarajevo broj 05-02-0179/20 od 20.01.2020 godine, Javna ustanova Kantonalna bolnica Zenica raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za izdavanje u zakup zemljišta i prostora

 

U zakup se nude slijedeći prostori

 

Rb

Lokacija i namjena

Površina prostora

Početna cijena mjesečnog zakupa po m2 bez PDV-a

Režijski troškovi mjesečno bez PDV-a

1.

Zemljište u krugu bolnice. Namjena: GSM bazna stanica

25 m2

1.200,00 KM

Troškovi potrošnje električne energije po brojilu

2.

Zemljište u krugu „Planinarskog doma" na Pepelarima. Namjena; GSM bazna stanica.

100 m2

300,00 KM

Troškovi potrošnje električne energije po brojilu

3.

Prostor se nalazi u centralnom holu glavne zgrade bolnice. Namjena: Prodaja knjiga, novina i duhanskih prerađevina.

6,45

180,15 KM

/

 

 

II

Uslovi zakupa:

- Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica.

- Cijena zakupa se plaća po m2 zakupljenog prostora.

- Poslovni prostor koji se daje u zakup se uzima u viđenom stanju.

- Izvođenje bilo koje vrste radova u prostorima zakupa moguće je samo uz saglasnost zakupodavca.

- Troškove za pripremu prostora za rad kao i eventualno izdavanje potrebne dokumentacije od strane nadležnih organa snosi zakupac.

- Djelatnost kojom će se baviti zakupac mora biti isključivo u skladu sa namjenom prostora za koji se podnosi prijava.

- Vremenski period na koj i se prostori daju u zakupu je 3 (tri) godine za prostore pod tačkom 1 i 2 a 2 (dvije godine) za prostor pod tačkom 3 ovog oglasa.

- Izdavanj e poslovnog prostora u pod-zakup nije dozvoljeno.

- Troškove PDV-a plaća zakupac.

 

III

Kriteriji za odabir najpovoljnijeg zakup-ca je ponuđena najviša cijena zakupa.

 

IV

Sadržaj ponude za pravna lica:

- Pismena prijava sa podacima o po-nuđaču, PDV broj, ID broj, adresa i kontakt broj telefona, prostor za koji se daje ponuda i ponuđena cijena, Oiginal ili ovjerena kopija Aktuelnog izvoda iz sudskog registra, ne starija od 3 mjeseca

- Uvjerenje o poreznoj registraciji.

Sadržaj ponude za fizička lica:

- Pismena prijavu, sa podacima o ponuđaču, adresa i kontakt broj telefona, prostor za koji se daje ponuda i ponuđena cijena

- Ovjerena kopija lične karte

- Kopija prijave mjesta prebivališta/ CIPS.

 

Izabrani ponuđač u obavezi je prilikom potpisivanja ugovora o zakupu dostaviti slijedeću dokumentaciju:

- važeći SPESIMEN potpisa od banke kod koje imaju otvoren glavni račun (važi za pravna lica)

- rješenja nadležnog organa o obavljanju obrtničke djelatnosti ili druge srodne djelatnosti (važi za fizička lica)

- dokaz o uplati pologa u visini od tri mjesečne zakupnine (važi za pravna i fizička lica).

Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objave.

 

VI

Ponude sa traženom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na javni oglas za izdavanje prostora - NE OTVARATI", na adresu: Kantonalna bolnica Zenica, Crkvice br 67, 72000 Zenica.

 

Kontakt osoba za razgledanje prostora je Ismir Hečimović, 032-447-022.

Ponuda mora sadržavati sve tražene dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji; u suprotnom će se smatrati nepotpunom i neće biti uzeta u dalje razmatranje. Sve obaveze koje nisu regulisane javnim oglasom bit će regulisane ugovorom o zakupu.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: