Izgradnja gradskog parka – 1 faza: dječije igralište

Datum objave:06.08.2019. 14:49 / Izvor: Akta.ba, 30.07.2019.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA ISTOČNO NOVO SARAJEVO

NAČELNIK

 

Broj: 01/1-013-866/19 I.

Sarajevo, 30.07.2019. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS", broj: 97/16), člana 68. Statuta opštine Istočno Novo Sarajevo („Službene novine grada I. Sarajevo", broj: 24/17 i 25/17), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01/1-013-866/19 od 24.07.2019. godine, načelnik Opštine donio je

 

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke: „Izgradnja gradskog parka -1 faza" za Lot 3 - dječije igralište

 

U otvorenom postupku javne nabavke radova „Izgradnja gradskog parka-1 faza" za Lot 3 - dječije igralište, kao najpovoljniji ponuđač izabran je „Radis" DOO I. Sarajevo, sa ponudom broj: 548-7/19 dostavljena dana 22.07.2019. godine, za ponuđenu cijenu od 42.500,00 KM bez PDV-a (tj. 49.725,00 KM sa PDV-om).

 

Izabrani ponuđač je dužan da u roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanja ove Odluke dostavi originale ili ovjerene kopije dokumentacije zahtjevane tenderskom dokumentacijom.

Za izvršenje ove odluke zadužuju se Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove i Odjeljenje za budžet i finansije u skladu sa svojim nadležnostima.

Ova odluka objaviće se na internet stranici (www.opcinains.net ) i uputiće se ponuđačima koji su učestvovali u ovom postupku javne nabavke.

 

Obrazloženje

 

Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-013-866/19 od 27.06.2019. godine pokrenut je otvoreni postupak javne nabavke radova „Izgradnja gradskog parka - 1 faza" podijeljena na 4 lota: lot 1 fudbalski teren, lot 2 košarkaški i odbojkaški teren, lot 3 dječije igralište i lot 4 fontana i trg. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 365.000,00 KM sa PDV-om odnosno 311.966,00 KM bez PDV-a (lot 1 - 76.923,00 KM bez PDV-a, lot 2 - 72.650,00 KM bez PDV-a, lot 3 - 51.282,00 KM bez PDV-a i lot 4 -111.111,00 KM bez PDV-a).

 

Obavještenje o nabavci broj: 287-1-3-31-3-16/19 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 02.07.2019. godine i u Službenom glasniku BiH broj 45 objavljeno dana 05.07.2019. godine.

 

Komisija za javnu nabavku, imenovana Odlukom broj: 01/1-013-866/19 od 27.06.2019. godine, dostavila je 29.07.2019. godine Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01/1-013-866/19 od 24.07.2019. godine. Iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda za Lot 3 - dječije igralište utvrđeno je, da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je konstatovano sljedeće:

 

-           da je ukupan broj pristiglih ponuda 2; da su blagovremeno zaprimljene 2 ponude;

-           da nije bilo neblagovremeno pristiglih ponuda;

-           da su ponude ponuđača „Radis" DOO I. Sarajevo i grupe ponuđača „1Jšo1es" DOO I. Sarajevo i „Glovis" DOO Zenica prihvatljive za ugovorni organ.

 

Rang lista prihvatljivih ponuda, prije zakazivanja e-aukcije bila je sljedeća:

 

1.         Ponuđač „Radis" DOO I. Sarajevo sa cijenom ponude u iznosu od 51.235,56 KM bez PDV-a i

2.         Grupa ponuđača „Uniotec" DOO I. Sarajevo i „Glovis" DOO Zenica sa cijenom ponude u iznosu od 60.242,74 KM bez PDV-a.

 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom zakazana je e-aukcija, koja je i održana dana 29.07.2019. godine. Ista je trajala 38 minuta (od 10:30 do 11:08 časova), a oba ponuđača su podnosila nove cijene.

 

Nakon završene e-aukcije, konačna rang lista je:

1.         „Radis" DOO I. Sarajevo, cijena ponude je 42.500,00 KM bez PDV-a i

2.         Grupa ponuđača „Uniotec " DOO I. Sarajevo i „Glovis" DOO Zenica, cijena ponude je 45.000,00 KM bez PDV-a.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač „Radis" DOO I. Sarajevo najbolje ocijenjen u skladu sa kriterijem za dodjelu ugovora - najniža cijena.

Komisija je konstatovala da je ukupna cijena prvorangiranog ponuđača „Radis" DOO I. Sarajevo prije e-aukcije iznosila 51.235,56 KM bez PDV-a, a nakon završene e-aukcije konačna cijena ponude je 42.500,00 KM bez PDV-a.

 

U skladu sa članom 8. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH", broj 66/16), svaka od pozicija iz dostavljene ponude tj. predmjera radova izabranog ponuđača, umanjuje se za isti procenat koliko iznosi konačno procentualno umanjenje ukupne cijene postignute nakon e-aukcije. Na ovako umanjene cijene nudi se zaključenje ugovora najpovoljnijem ponuđaču u skladu sa članom 72. Zakona. Ovo umanjenje cijena će uraditi Komisija za javnu nabavku, te predložiti ugovornom organu zaključenje ugovora po umanjenim cijenama.

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijumom iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, nisu nađene nepravilnosti niti propusti u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

 

Uzimajući u obzir naprijed navedeno u skladu sa članom 64. stav (1) tačka b) ZJN, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

 

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa, na način i u rokovima definisanim čl. 99. i 101. Zakona o javnim nabavkama.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: