Izgradnja gradskog parka – 1 faza: fudbalski teren

Datum objave:06.08.2019. 14:55 / Izvor: Akta.ba, 30.07.2019.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA ISTOČNO NOVO SARAJEVO

NAČELNIK

 

Broj: 01/1-013-866/19

I. Sarajevo, 30.07.2019. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS", broj: 97/16), člana 68. Statuta opštine Istočno Novo Sarajevo („Službene novine grada I. Sarajevo", broj: 24/17 i 25/17), te Zapisnika o pregledu i opjeni ponuda broj: 01/1-013-866/19 od 24.07.2019. godine, načelnik Opštine donio je

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke:

„Izgradnja gradskog parka -1 faza" za Lot 1 - fudbalski teren

 

U otvorenom postupku javne nabavke radova „Izgradnja gradskog parka - 1 faza" za Lot 1 - fudbalski teren, kao najpovoljniji ponuđač izabran je „Radis" DOO I. Sarajevo, sa ponudom broj: 546-7/19 dostavljena dana 22.07.2019. godine, za ponuđenu cijenu od 76.765,55 KM bez PDV-a (tj. 89.815,69 KM sa PDV-om).

Izabrani ponuđač je dužan da u roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanja ove Odluke dostavi originale ili ovjerene kopije dokumentacije zahtjevane tenderskom dokumentacijom.

Za izvršenje ove odluke zadužuju se Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove i Odjeljenje za budžet i finansije u skladu sa svojim nadležnostima.

Ova odluka objaviće se na internet stranici (www.opstinains.net ) i uputiće se ponuđačima koji su učestvovali u ovom postupku javne nabavke.

 

Obrazloženje

Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-013-866/19 od 27.06.2019. godine pokrenut je otvoreni postupak javne nabavke radova „Izgradnja gradskog parka -1 faza" podijeljena na 4 lota: lot 1 fudbalski teren, lot 2 košarkaški i odbojkaški teren, lot 3 dječije igralište i lot 4 fontana i trg. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 365.000,00 KM sa PDV-om odnosno 311.966,00 KM bez PDV-a (lot 1 - 76.923,00 KM bez PDV-a, lot 2 - 72.650,00 KM bez PDV-a, lot 3 - 51.282,00 KM bez PDV-a i lot 4 -111.111,00 KMbez PDV-a).

Obavještenje o nabavci broj: 287-1-3-31-3-16/19 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 02.07.2019. godine i u Službenom glasniku BiH broj 45 objavljeno dana 05.07.2019. godine.

 

Komisija za javnu nabavku, imenovana Odlukom broj: 01/1-013-866/19 od 27.06.2019. godine, dostavila je 29.07.2019. godine Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01/1-013-866/19 od 24.07.2019. godine. Iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda za Lot 1 - fudbalski teren, utvrđeno je daje Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je konstatovano sljedeće:

 

da je ukupan broj pristiglih ponuda 3; da su blagovremeno zaprimljene 2 ponude; - da je do javnog otvaranja ponuda neblagovremeno pristigla ponuda ponuđača „Uniotec" doo I. Sarajevo; pristigla je na protokol opštine 22.07.2019. godine u 12:10 časova. Ista je neotvorena vraćena ponuđaču dana 22.07.2019. godine, a sve u skladu sa članom 15. stav (6) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH",broj: 90/14 i 20/15); - da su ponude ponuđača „Radis" DOO I. Sarajevo i GP „Put" AD I. Sarajevo prihvatljive za ugovorni organ.

 

Rang lista prihvatljivih ponuda, prije zakazivanja e-aukcije bilaje sljedeća:

1.         „Radis" DOO I. Sarajevo sa cijenom ponude u iznosu od 76.765,55 KM bez PDV-a i

2.         GP „Put" AD I. Sarajevo sa cijenom ponude u iznosu od 98.842,89 KM bez PDV-a.

 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom zakazana je e-aukcija, koja je i održana dana 29.07.2019. godine. Ista je trajala 30 minuta (od 09:00 do 09:30 časova), a dva ponuđača nisu podnosila nove cijene.

 

Nakon završene e-aukcije, konačna rang lista je:

1.         „Radis" DOO I. Sarajevo, cijena ponude je 76.765,55 KM bez PDV-a i

2.         GP „Put" AD I. Sarajevo, cijena ponude je 98.842,89 KM bez PDV-a.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač „Radis" DOO I. Sarajevo najbolje ocijenjen u skladu sa kriterijem za dodjelu ugovora - najniža cijena.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijumom iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, nisu nađene nepravilnosti niti propusti u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Uzimajući u obzir naprijed navedeno u skladu sa članom 64. stav (1) tačka b) ZJN, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa, na način i u rokovima definisanim čl. 99. i 101. Zakona ojavnim nabavkama.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
  • 44210000-5 - Konstrukcije i dijelovi konstrukcija

  • 45000000-7 - Građevinski radovi

  • 45112723-9 - Uređenje igrališta

  • 45212221-1 - Građevinski radovi vezani za izgradnju sportskih površina

  • 45236210-5 - Ravnanje betonskih površina na dječijim igralištima

  • 45236250-7 - Ravnanje betonskih površina u parkovima