Izgradnja sistema osnježenja na gornjoj kolijevci Bjelašnica

Datum objave:23.09.2019. 10:36 / Izvor: Akta.ba, 12.09.2019.

KJP ZOI 84 OCS D.O.O.

 

Broj:2417/19

Datum: 12.09.2019. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), na preporuku Komisije za nabavke broj: 2409/19 od 11.09.2019. godine, direktor KJP ZOI 84 OCS d.o.o. Sarajevo, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

(predmet odluke)

Ugovor za nabavku radova „ Izgradnja sistema osnježenja na gornjoj kolijevci Bjelašnica ", dodjeljuje se ponuđaču Techno Alpin S.p.A.

 

Član 2.

(kriterij za dodjelu ugovora)

(1)        Ponuda ponuđača iz člana 1. ove odluke zadovoljava sve uslove utvrđene u predmetnoj tenderskoj dokumentaciji i sadrži prihvatljivu cijenu za predmetne radove.

(2)        Ponuđaču iz člana 1. ove odluke, ugovor će biti dodijeljen u skladu sa elementima Ponude, te uslovima i kriterijima utvrđenim u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji.

 

Član 3.

(stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je putem Otvorenog postupka. Obavještenje o nabavci objavljeno je na portalu AJN, broj obavještenja: 707-1-3-170-3-34/19 od 19.09.2019. godine. Blagovremeno su primljene dvije ponude ponuđača: Techno Alpin S.p.A i Supersnow S.A. Komisija za nabavke, imenovana Odlukom broj: 2287/19 od 29.08.2019. godine, izvršila je pregled i ocjenu predmetnih ponuda (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 2409/19 od 11.09.2019. godine je u prilogu ove odluke) i uputila preporuku direktoru KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo za izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Uzimajući u obzir navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku

Žalba se izjavljuje URŽ-u putem ugovornog organa u pisanoj formi u 3 (tri) primjerka neposredno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: