(izmjena aukcije) Izvođenje radova na zaštiti od štetnog djelovanja voda u MZ Doljani - izrada drenaže za zaštitu od štetnog djelovanja voda u naselju Krkača MZ Doljani, izrada zaštitinog zida od štetnog djelovanja rijeke Doljanke i čišćenje vodotoka u MZ Doljani

Datum objave: 12.03.2021. 15:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.03.2021.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

753-7-3-4-8-8/21


Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 753-7-3-4-3-7/21
Datum objave obavještenja 12.3.2021.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA JABLANICA
IDB/JIB 4227265360008
Kontakt osoba VILDANA LULIĆ
Adresa Pere Bilića 15
Poštanski broj 88420 Jablanica (bhp sa)
Općina/Grad Jablanica
Telefon (036) 751-300
Faks (036) 753-215
Elektronska pošta jabl.o@bih.net.ba
Internet adresa www.jablanica.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
22.3.2021.

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 22.03.2021. 11:00


Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto Općina Jablanica, Pere Bilića 15
Datum i vrijeme 22.03.2021. 11:30

Mijenja se ANEKS B za lot broj: 1 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 2 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 3 (VII,VIII,IX).

ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - Izrada drenaže za zaštitu od šttenog djelovanja voda u naselju Krkača MZ Doljani

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada drenaže za zaštitu od šttenog djelovanja voda u naselju Krkača MZ Doljani

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45262300-4 Betonski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema predmjeru radova koji je sastavni dio TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3961,54

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20 dana od dana uvođenja izvođača u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Jablanica, MZ Doljani

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.03.2021. 11:30


X Dodatne informacije

Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.
Tenderska dokumentacija se može preuzeti na slijedeći način:
- na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba, u sistemu „e-Nabavke“
Za ovaj postupak nabavke je predviđena e-Aukcija. Ugovorni organ će odrediti početak i vrijeme trajanja e-Aukcije u sistemu
e-Nabavke prihvatljivih ponuda. Svi ponuđači koji su podnijeli prihvatljive ponude, momentom zakazivanja e-Aukcije bit će
obavješteni istovremeno putem sistema e-Nabavke o slijedećem:
a) datumu i vremenu početka e-Aukcije
b) prethodno određenom trajanju e-Aukcije
c) broju postupka javne nabavke
d) poziciji na rang listi u početnoj ocjeni ponuda
e) da li se na ponudu primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - Izrada zaštitnog zida od štetnog djelovanja rijeke Doljanke

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada zaštitnog zida od štetnog djelovanja rijeke Doljanke

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45262300-4 Betonski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema predmjeru radova koji je sastavni dio TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3097,44

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20 dana od dana uvođenja izvođača u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Jablanica, MZ Doljani

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.03.2021. 11:30


X Dodatne informacije

Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.
Tenderska dokumentacija se može preuzeti na slijedeći način:
- na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba, u sistemu „e-Nabavke“
Za ovaj postupak nabavke je predviđena e-Aukcija. Ugovorni organ će odrediti početak i vrijeme trajanja e-Aukcije u sistemu
e-Nabavke prihvatljivih ponuda. Svi ponuđači koji su podnijeli prihvatljive ponude, momentom zakazivanja e-Aukcije bit će
obavješteni istovremeno putem sistema e-Nabavke o slijedećem:
a) datumu i vremenu početka e-Aukcije
b) prethodno određenom trajanju e-Aukcije
c) broju postupka javne nabavke
d) poziciji na rang listi u početnoj ocjeni ponuda
e) da li se na ponudu primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3 - Čišćenje vodotoka u MZ Doljani

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Čišćenje vodotoka u MZ Doljani

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45450000-6 Ostali završni građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema predmjeru radova koji je sastavni dio TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7474,36

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20 dana od dana uvođenja izvođača u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Jablanica, MZ Doljani

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.03.2021. 11:30


X Dodatne informacije

Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.
Tenderska dokumentacija se može preuzeti na slijedeći način:
- na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba, u sistemu „e-Nabavke“
Za ovaj postupak nabavke je predviđena e-Aukcija. Ugovorni organ će odrediti početak i vrijeme trajanja e-Aukcije u sistemu
e-Nabavke prihvatljivih ponuda. Svi ponuđači koji su podnijeli prihvatljive ponude, momentom zakazivanja e-Aukcije bit će
obavješteni istovremeno putem sistema e-Nabavke o slijedećem:
a) datumu i vremenu početka e-Aukcije
b) prethodno određenom trajanju e-Aukcije
c) broju postupka javne nabavke
d) poziciji na rang listi u početnoj ocjeni ponuda
e) da li se na ponudu primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
753-7-3-4-8-8/21
PODIJELI: