(izmjena aukcije) Nabavka goriva

Datum objave: 24.02.2021. 12:09 / Izvor: Akta.ba, 22.02.2021.

UPRAVA DRUŠTVA

 

BROJ PROTOKOLA: 268-2/21

BROJ JAVNE NABAVKE: broj obavještenja/21

 

 

IZMJENјENA TENDERSKA DOKUMENTACIJA

ZA NABAVKU ROBE

 

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE GORIVA

( sa planiranom e-aukcijom)

 

BIJELjINA

19.02. 2021. godine

 

Izradila                                                                DIREKTOR

Mira Jošilo, dipl. pravnik                                    Predrag Perković, dipl. pravnik

 

 

OPŠTI PODACI

1. Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ: A.D. „Vodovod i kanalizacija“ Bijelјina

Adresa: Hajduk Stanka 20

IDB/JIB: 4(400307860000)

Telefon: 055-226-460

Faks: 055-226-462

Veb adresa: www.bnvodovod.com

 

2. Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

Kontakt osoba: Srđan Ljuboja, dipl. ekonomista,  telefon: 055-226-460, lokal 84, faks: 055-226-462, e-mail: srdjan.ljuboja@bnvodovod.com

 

Obzirom da je tenderska dokumentacija objavlјena na portalu e- Nabavke pa je preuzimanje tenderske dokumentacije od strane ponuđača moguće isklјučivo preko portala e-Nabavke prema Uputstvu o uslovima i načinu objavlјivanja obavještenja i dostavlјanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu „e-Nabavke“ („Sl. gl. BiH“ 53/15).

Uslov za učešće u postupku javne nabavke je da ponuđač preuzme tendersku dokumentaciju na naprijed propisan način.

Tenderska dokumentacija se ne naplaćuje.

Cjelokupna zvanična komunikacija tokom postupka između ponuđača i ugovornog organa će se odvijati u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošilјkom (neposredno na protokol ugovornog organa ili posredno putem preporučene poštanske pošilјke na adresu sjedišta ugovornog organa: ulica Hajduk Stanka 20, 76300 Bijelјina, Republika Srpska – BiH.

Datum zaprimanja žalbe direktno kod ugovornog organa, odnosno datum zaprimanja žalbe elektronskim putem uz osiguranje dokaza o upućivanju, odnosno zaprimanju žalbe, ili datum predaje na poštu preporučene poštanske pošilјke smatraće se danom uručivanja žalbe. Blagovremenost podneska će se utvrditi prema datumu predaje podneska na poštu ili direktno kod Ugovornog organa na protokol. Puna ravropravnost spolova garantira se u cjelokupnom postupku nabavke.

 

3.            Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa

3.1.        Na osnovu člana 52. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, ugovorni organ ne može zaklјučivati ugovore sa slјedećim privrednim subjektom/subjektima:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(navesti privredni subjekt ako postoji sukob interesa)

 

3.2.U trenutku pokretanja ovog postupka javne nabavke ne postoje privredni subjekti s kojima je ovaj organ u sukobu interesa i sa kojim ne može zaklјučiti ugovor o predmetnoj nabavci u smislu člana 52. stav (4) tačka a) i b). Zakona o javnim nabavkama BiH.

Napomena: Ukoliko se ne navede subjekt po tački 3.1. ove tenderske dokumentacije ostaje važeća odredba navedena u tački 3.2. ove tenderske dokumentacije.

 

4.            Redni broj nabavke : OP-15/21

Broj nabavke: broj obavještenja o nabavci/21

Referentni broj iz Plana nabavke: Specifikacija 9 .

 

5.            Podaci o postupku javne nabavke

5.1. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak

5.2. Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a) do: 103.700,00 KM

5.3. Vrsta ugovora o javnoj nabavci: roba

5.4. Okvirni sporazum:  nije predviđen

5.5. Period na koji se zaklјučuje ugovor:  jedna godina, a najduže do zaklјučenja novog       ugovora za narednu godinu.

5.6. Učestvovati u postupku nabavke mogu privredni subjekat u smislu člana 2. stav (1) tačka c. ZJN.

 

PODACI O PREDMETU NABAVKE

 

6.            Opis predmeta nabavke

6.1. Predmet ovog postupka je nabavka goriva: DIZEL BAS EN 590 (10 ppm)  i PREMIUM bezolovni benzin 95 BAS EN 228, za potrebe Društva kao ugovornog organa, prema specifikaciji robe broj 9. iz Planu nabavke za 2021. godinu.

Oznaka i naziv iz JRJN: 09000000-3 – Naftni derivati, gorivo, električna energija i ostali izvori energije

Kvalitet dizel goriva i bezolovnog benzina, kao i način utvrđivanja kvaliteta (koji se mora obavlјati redovno u ovlaštenoj ustanovi) mora zadovolјiti BAS standarde. Kvalitet goriva mora biti usklađen sa zahtjevima propisanim u Odluci o kvalitetu tečnih naftnih goriva („Sl. gl. BiH“ broj: 27/02, 28/04, 16/05, 14/06, 22/07, 101/08, 71/09, 58/10) u dalјem tekstu Odluka. Predmetna nabavka treba da zadovolјi prvenstveno zahtjeve kvaliteta u pogledu traženih standarda navedenih u  Obrascu za cijenu ponude, koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. Ponuđač je dužan dostaviti traženu robu onako kako je traženo ovom tenderskom dokumentacijom. Ukoliko dođe do odstupanja od zahtjeva postavlјenih u Obrascu za cijenu ponude u sklopu tenderske dokumentacije, ugovorni organ će postupiti u skladu sa odredbama člana 54.stav 5. Zakona o javnim nabavkama BiH, Ugovorni organ će prihvatiti certifikate koje su izdali ovlašteni organi u drugim državama ako su izdati u skladu s međunarodnim ugovorima koje je zaklјučila Bosna i Xercegovina. Ugovorni organ će u potpunosti postupati u skladu sa odredbama člana 54. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

 

Ponuđači su na dan otvaranja dužni dostaviti najnižu cijenu za DIZEL BAS EN 590 (10 ppm)  i PREMIUM bezolovni 95 BAS EN 228, i iskazati ukupnu cijenu za predmetnu robu bez PDV-a iskazanu u KM-u.

Cijena navedene robe ne smije biti veća od prosječne cijene robe u Republici Srpskoj prema podacima Zavoda za statistiku Republike Srpske, za poslјednja tri mjeseca i treba biti u okviru procjenjene vrjednosti za robu po ovoj tenderskoj dokumentaciji.

Dobavlјač je dužan svaka 3 (tri) mjeseca dostavlјati pismeni Izvještaj o usklađenosti sa prosječnim cijenama robe u Republici Srpskoj.

 

7.            Nabavka nije podjelјena na lotove

 

8.            Količina predmeta nabavke

 

Naziv robe                                                         Kvalitet, količina robe

DIZEL BAS EN 590 (10 ppm)                              Količine,  53000 litara,

PREMIUM bezolovni benzin 95 BAS EN 228          Količine,  8000 litara,

 

 

9.            Tehničke karakteristike

9.1.        Predmet nabavke je nabavka goriva prema specifikaciji broj 9. Plana nabavke za 2021. godinu, a uklјučuje:

 

1. DIZEL BAS EN 590 (10 ppm), obračun po litru, količine  53 000 l.

2. PREMIUM bezolovni 95 BAS EN 228, obračun po litru, količine 8 000 l.

 

Narudžba i isporuka robe će se ugovoriti sukcesivno po potrebi po količinama datim u Obrascu za cijenu ponude i izabranoj ponudi. Ugovorni organ može narudžbenicom za dati period precizirati vrstu robe, jediničnu mjeru, količinu, rok i mjesto isporuke robe. Ponuđač koji bude izabran kao najpovolјniji dužan je prilikom svake isporuke robe uz robu dostaviti prateću dokumentaciju za predmetnu nabavku i to: račune, otpremnicu, dokaz o promjeni cijene ukoliko je do nje došlo, kao i Dokaz o kvalitetu naftnih derivata svakih 6 (šest) mjeseca izdat od strane nadležne institucije za kontrolu kvaliteta naftnih derivata- goriva. Prilikom svake isporuke robe, ponuđač je dužan  robu isporučiti u skladu sa važećem propisima o transportu robe, vodeći računa o zaštiti životne sredine i zdravlјa lјudi.

Reklamacija na robu može se izvršiti prilikom prijema robe, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana.        

 

10. Mjesto isporuke robe

 

Mjesto isporuke predmetne nabavke su objekat benzinske pumpe-stanice izabranog ponuđača na području grada Bijelјina, lokacija i adresa će precizirati pojedinačnim ugovorom. U rok isporuke robe računa se po mogućnosti odmah po narudžbi a najkasnije naredni dan.

11.          Rok isporuke robe

 

Isporuka robe se vrši prema potrebama ugovornog organa, započevši nakon potpisivanja ugovora i prema dinamici koja je utvrđena tenderskom dokumentacijom i pojedinačnim ugovorom. Isporuku izvršiti odmah na zahtjev kupca, a najkasnije 1 (jedan dan) od dana narudžbe.

 

U slučaju kašnjenja u isporuci robe, do kojeg je došlo krivicom odabranog ponuđača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 0,1% vrijednosti robe za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti robe koja je predmet narudžbe. Odabrani ponuđač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo uslјed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani ponuđač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

 

12. USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

 

12.1. LIČNA SPOSOBNOST (član 45. ZJN)

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati:

 

a) da u krivičnom postupku nije osuđen pravnosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlјi u kojoj je registrovan;

b) da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavlјanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlјi u kojoj je registrovan;

c) da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i iinvalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlјe u kojoj je registrovan;

d) da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlјi u kojoj je registrovan.

 

U svrhu dokazivanja uslova iz tački a) do d) ponuđač je dužan dostaviti  Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. Izjava ne smije biti starija od 15 dana od dana predaje ponude. Izjava u vezi člana 45. treba da je sačinjena u formi i na način koji propisuje Agencija podzakonskim aktom, ovjerena kod nadležnog organa, odnosno jedinice lokalne samouprave ili javnog notara ili drugih nadležnih organa.

 

Ponuđač koji bude odabran kao najbolјi u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti  dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u Izjavi i to u roku od 5 dana od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke,  odnosno Odluke o izboru najpovolјnijeg ponuđača.

 

Dokazi se dostavlјaju u originalu ili ovjerenoj kopiji, ne stariji od tri mjeseca od dana dostavlјanja ponude u traženom roku, kako slijedi:

 

a) izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u krivičnom postupku nije osuđen pravnosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlјi u kojoj je registrovan;

b) izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku  je obustavlјanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlјi u kojoj je registrovan;

c) potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.

d) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

 

Obaveza je kandidata/ponuđače da, u smislu odredbi člana 45. stav (1) taka a), u vezi sa stavom (2) tačka a) iste odredbe Zakona, dostave uvjerenje Suda BiH i suda prema sjedištu pravnog lica, odnosno kandidata/ponuđača.

 

U slučaju da ponuđači imaju zaklјučen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaklјučio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.

 

Dokazi koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač  moraju sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom , u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. ZJN. Dokaze o ispunjavanju uslova je dužan dostaviti u roku od 5 dana (zbog prava na uvid u iste) od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke.

 

Ukoliko ponudu dostavlјa grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti, dokazi se dostavlјaju za svakog člana grupe.

 

Ugovorni organ može diskvalifikovati ponuđača iz ovog postupka javne nabavke ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbilјan profesionalni prekršaj u poslјednje tri godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostaci koji se ponavlјaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prevremenog raskida (npr. Dokaz o prevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveze u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravnosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorni organ), ili drugih sličnih poslјedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini). 

 

13.Ostali uslovi za kvalifikaciju

 

13.1. SPOSOBNOST ZA OBAVLjANјE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (član 46. ZJN)

Ponuđači treba da dokažu svoju registraciju u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlјe u kojoj su registrovani ili da osiguraju posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavlјaju profesionalnu djelatnost koja je u vezi s predmetom nabavke.

 

Ponuđači treba da dostave uz ponudu dokaz o registraciji za obavlјanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa važećim propisima prema zemlјi porijekla.

 

Ocjena sposobnosti za obavlјanje profesionalne djelatnosti kandidat/dobavlјač će se izvršiti na osnovu slјedećih dokumenata:

 

1.            Za ponuđače iz BiH koji su privredna društva / pravna lica: aktuelni izvod iz sudskog registra, original ili ovjerena kopija, čiji datum izdavanja nije stariji od tri mjeseca računajući od dana dostavlјanja ponude (pod danom dostavlјanja ponude smatra se dan koji je ugovorni organ odredio u tenderskoj dokumentaciji kao datum za prijem ponuda). Aktuelni izvod iz sudskog registra mora sadržavati sve podatke za koje je, prema važećim propisima o registraciji, propisano da ih takav dokument sadrži.

 

2.            Za ponuđače iz BiH koji su fizička lica / obrtnici - preduzetnici: odgovarajući dokument o registraciji izdat od nadležnog organa, prema važećim propisima o obrtnicima / preduzetnicima, original ili ovjerena kopija (datum ovjere kopije ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana dostavlјanja ponude (pod danom dostavlјanja ponude smatra se datum koji je ugovorni organ odredio u tenderskoj dokumentaciji kao dan za prijem ponuda). Dokument o registraciji mora biti dostavlјen u osnovnom tekstu, sa svim eventualnim izmjenama i dopunama)

 

3.            Za ponuđače čije je sjedište izvan BiH: odgovarajući dokument koji odgovara zahtjevu iz člana 46. Zakona, a koji je izdat od nadležnog organa, sve prema važećim propisima zemlјe sjedišta ponuđača / zemlјe u kojoj je registriran ponuđač.

Dokumenti iz prethodnih stavki priznaju se na teritoriji Bosne i Hercegovine, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati.

U slučaju da se u ponudi ne dostave navedeni dokumenti u vezi sa sposobnosti obavlјanja profesionalne djelatnosti ponuđača (član 46. Zakona) ili se ne dostave na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isklјučen iz dalјneg učešća zbog neispunjavanja navedenog uslova za kvalifikaciju.

Ukoliko ponudu dostavlјa grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu profesionalne sposobnosti, dokazi se dostavlјaju za svakog člana grupe.

 

13.2.      EKONOMSKA I FINANSIJSKA SPOSOBNOST (član 47. ZJN)

Ponuđač treba uz ponudu dostaviti dokaz kojim se dokazuje ekonomsko i finansijsko stanje, u skladu sa članom 47. Zakona, a odnosi se na dokaze u pogledu pozitivnog poslovanja u protekloj godini, ako u zemlјi porijekla ponuđača postoji obaveza objavlјivanja poslovnih bilansa, nadalјe da mu račun nije bio blokiran u poslјednjih 6 (šest) mjeseci za traženi period i da je solventan.

 

Dokumenti koji se traže kao dokaz za minimalne uslove u pogledu ekonomske i finansijske sposobnosti kandidata /ponuđača dostavlјaju se kao obične kopije zajedno sa Izjavom koju ovjerava kandidat / ponuđač u formi i na način koji propisuje Agencija podzakonskim aktom. (Izjava u prilogu).

 

Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja dobavlјača će se izvršiti na osnovu slijedećih dokumenata :

a) Kopiju bilansa stanja i bilansa uspjeha sa  pozitivnim poslovanjem za 2019. godinu.

b) Kopiju potvrde poslovne banke ponuđača da mu račun nije bio blokiran u zadnjih 6 mjeseci više od 7 dana neprekidno, te ne više od 15 dana i da je solventan (datum izdavanja potvrde treba da bude poslije datuma objave obavještenja o  nabavci).

Ukoliko ponudu dostavi grupa ponuđača kao cjelina mora ispuniti uslove koji su navedeni tačkom 13.2. ove tenderske dokumentacije, što znači da grupa ponuđača može kumulativno ispunjavati postavlјene uslove i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavlјenuih uslova.

13.3.      TEHNIČKA I /ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 49. ZJN)

U svrhu ocjene tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđač treba da ispuni slјedeće minimalne uslove:

a) Uspješno iskustvo ponuđača (Referenc lista), kao osnovnog ugovarača, u realizaciji najmanje dva ugovora u protekle dvije godine, čija je količina, kompleksnost i vrijednost srazmjerna predmetu nabavke predloženog ugovora.

 

b) Uvjerenje o usklađenosti karakteristika ispitanog uzorka sa zahtjevima specificiranim u Odluci o kvalitetu tečnih naftnih goriva („Sl. gl. BiH“ broj: 27/02, 28/04, 16/05, 14/06, 22/07, 101/08, 71/09, 58/10) u dalјem tekstu Odluka.

v) Uvjerenje o kontroli kvaliteta uzorka goriva izdat od nadležne institucije/kontrolno tijelo za ispitivanje tečnih naftnih goriva.

Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti dobavlјača će se izvršiti na osnovu slјedećih dokaza koje dostave ponuđači:

a) Dokaz u formi Spiska izvršenih ugovora koji su u vezi sa predmetnom nabavkom za period ne duži od dvije godine uz Potvrdu koju daje druga ugovorna strana o njihovoj realizaciji. U slučaju da se takva Potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorene strane koja nije ugovorni organ, vrijedi Izjava privrednog subjekta, odnosno ponuđača o uredno izvršenim ugovorima uz predočavanje dokaza o učinjenim pokušajima da se takva potvrda osigura.

Potvrda o uredno izvršenim ugovorima mora sadržavati slјedeće podatke:

a) naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata;

b) predmet ugovora;

c) vrijednost ugovora;

d) vrijeme i mjesto izvršenja ugovora

e) navode o uredno izvršenim ugovorima.

 

Izjava o uredno izvršenim ugovorima treba da sadrži podatke iste kao i Potvrda uz obezbjeđenje dokaza o učinjenim pokušajima da se dobije Potvrda od  druge ugovorne strane sa kojom je realizovan ugovor. Ugovorni organ će kao dokaz prihvatiti zahtjev, dopis svaki pisani akt koji predstavlјa pokušaj pribavlјanja Potvrde o realizaciji.

b) Dokaz u formi uvjerenja/izvještaja o usklađenosti, usaglašenosti karakteristika ispitanog uzorka sa zahtjevima specificiranim u Odluci o kvalitetu tečnih naftnih goriva („Sl. gl. BiH“ broj: 27/02, 28/04, 16/05, 14/06, 22/07, 101/08, 71/09, 58/10) u dalјem tekstu Odluka izdato od strane nadležne institucije/kontrolnog tijela.

v) Dokaz u formi Izvještaja/zapisnika o kontroli kvaliteta izdat od nadležne institucije/kontrolnog tijela za ispitivanje tečnih naftnih goriva.

13.4.  DISKVALIFIKACIJA po osnovu sukoba interesa

Ponuđači su dužni dokazati da nisu nudili mito, niti učestvovali u bilo kakvim radnjama za diskvalifikaciju po osnovu sukoba interesa ili korupcije, tako što će dostaviti:

Izjavu u vezi člana 52.stav 2. ZJN po osnovu sukoba interesa ili korupcije u formi i na način koji propisuje Agencija podzakonskim aktom, ovjerena kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili javnog notara ili drugih nadležnih državnih organa.  (Izjava u prilogu).

13.5) DOKUMENTI KAO UGOVORNA OBAVEZA

a) Kopiju potvrde o registraciji kod nadležne poreske uprave (JIB). (ne mora biti ovjerena)

b) Kopiju Uvjerenja o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost /upis u Jedinstveni  registar  obveznika indirektnih poreza.  (IB) (ne mora biti ovjereno).

c) Dokaz u formi Izjave, kojom ponuđač potvrđuje da ima minimum 1(jednu) benzinsku pumpe na teritoriji Grada Bijelјina na kojima će se moći točiti predmetno gorivo. U izjavi je dužan navesti lokaciju pumpe na kojoj će se vršiti isporuka radno vrijeme i druge relevantne podatke radi efikasnijeg praćenja realizacije po pojedinačnom ugovoru.  Navedenu Izjavu ponuđač sastavlјa samostalno i ovlašteno lice ponuđača je dužno ovjeraviti Izjavu svojim potpisom i pečatom.

NAPOMENA:

 

Ako je period  od  registracije/osnivanja  dobavlјača  kraći od  perioda  za koji ugovorni organ   zahtijeva  izjave  i  dokumente  koji  se  odnose  na   ekonomsko i finansijsko stanje  tehničku  i  profesionalnu  sposobnost  dobavlјača,  dobavlјač  treba dostaviti dokument samo za period od svoje registracije/osnivanja.

Ukoliko ponudu dostavi grupa ponuđača kao cjelina mora ispuniti uslove koji su navedeni tačkom 13.3. ove tenderske dokumentacije, što znači da grupa ponuđača može kumulativno ispunjavati postavlјene uslove i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavlјenuih uslova.

Grupa ponuđača koja želi učestvovati u ovom postupku javne nabavke dužna je dostaviti original ili ovjerenu kopiju pravnog akta o urduživanju u grupu ponuđača radi učešća u postupku javne nabavke. Navedeni pravni akt mora sadržavati: ko su članovi grupe ponuđača sa tačnim identifikacionim elementima, ko ima pravo istupa, predstavlјanja i ovlaštenja za potpisivanje ugovora u ime grupe ponuđača kao i utvrđenu solidarnu odgovornost između članova grupe ponuđača za obaveze koje preuzima grupa ponuđača.

Ukoliko je ponuđač odlučio da učestvuje na tenderu kao član grupe ponuđača, ne može učestvovati i samostalno sa svojom ponudom u istom tenderu, niti kao član druge grupe ponuđača, odnosno postupanje suprotno zahtjevu ugovornog organa će imati za poslјedicu odbijanje svih ponuda u kojima je taj ponuđač učestvovao.

 Grupa ponuđača ne mora osnovati novo pravno lice da bi učestvovala u ovom poslu javne nabavke.

Ukoliko se kao ponuđač javi fizičko lice (uslovi i dokazi)

U slučaju da ponudu dostavlјa fizičko lice u smislu odredbe člana 2. stav (1) tačka c) Zakona, u svrhu dokaza u smislu ispunjavanja uslova lične sposobnosti dužan je, u slučaju da je obaviješten da je izabran kao najpovolјniji ponuđač, dostaviti slijedeće dokaze:

a)            potvrda nadležnog organa da je registrovan za obavlјanje djelatnosti koja je predmet nabavke

b)           potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje doprinose za penziono-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje za sebe i zaposlene (ukoliko ima zaposlenih u radnom odnosu),

c)            potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje sve poreske obaveze kao fizičko lice registrovano za samostalnu djelatnost.

 

Dokaze o ličnoj sposobnosti dužan je dostaviti u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije i na način kako je to zahtijevano tenderskom dokumentacijom.

 

PODACI O PONUDI

 

14. Sadržaj ponude i način pripreme ponude

 

Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. U pripremi ponude ponuđač se mora pridržavati zahtjeva i uslova iz tenderske dokumentacije. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije.

Ponuda mora sadržavati najmanje kako slijedi:

a)            Obavještenje o nabavci

b)           Obrazac za ponudu – Aneks 1;

c)            Obrazac za cijenu ponude- Aneks 2;

d)           Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama;

e)           Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. st. (1)  tačaka  a) , c) i (4) Zakona o javnim nabavkama;

f)            Pismena izjava ponuđača iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama;

g)            Izjava o preferencijalnom tretmanu domaćeg sa Potvrdom o dokazu;

h)           Povjerlјive informacije;

i)             Ovlaštenje za zastupanje i učešće na javnom otvaranju ponuda;

j)             Nacrt Ugovora;

k)            Izjava kojom ponuđač potvrđuje da ima minimum jednu benzinsku pumpu na teritoriji Grad Bijelјina;

l)             Izjava u kojoj ponuđač definiše uslove i način plaćanja.

m)          Dokumente, tražene kao dokaz za ugovornu obavezu kopija IB/JIB

 

Pored dokaza za kvalifikaciju u konkretnom predmetu nabavke, ponuđač je obavezan, uz ponudu dostaviti i ostale dokaze koji se traže tenderskom dokumentacijom, sa aspekta formalne ispunjenosti i urednosti ponude.

 

15. Način dostavlјanja ponuda

 

Ponuda, bez obzira na način dostavlјanja, mora biti zaprimlјena u ugovornom organu, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimlјene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

 

Ponude se predaju direktno na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj omotnici na kojoj, na prednjoj strani omotnice, mora biti navedeno:

 

NAZIV UGOVORNOG ORGANA:  A.D. „ Vodovod i kanalizacija“ Bijelјina

ADRESA UGOVORNOG ORGANA  - Hajduk Stanka, broj 20.

 

PONUDA ZA NABAVKU: Goriva

Broj nabavke:__________________/21

 

„NE OTVARAJ“

 

Na zadnjoj strani omotnice ponuđač je dužan da navede slјedeće:

Naziv i adresa ponuđača.

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilјežava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidlјiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlјa redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Garancija kao dio ponude se ne numeriše. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju originalno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.

Ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udalјava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji.

 

16. Način dostavlјanja dokumenta i ponude

Ponuđač je dužan dostaviti i 1 (jednu) kopiju ponude, koja se dostavlјa zajedno s originalnom ponudom. U tom slučaju se jasno naznačava »original « i »kopija« ponude. U slučaju razlika između originala i kopije ponude, vjerodostojan je original ponude.

17. Dopuštenost dostave alternatvnih ponuda

 

Nije dopušteno dostavlјanje alternativnih ponuda.

 

18.Obrazac za cijenu ponude iz Aneksa

 

Obrazac za cijenu ponude koji je dat kao Aneks 2. iz Uputstva o načinu i pripremi modela tenderske dokumentacije, priprema se u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije i čini sastavni dio tenderske dokumentacije.

 

Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu. U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavlјenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena. 

Ukoliko Obrazac za cijenu ponude sadrži više stavki, ponuđač je dužan dati ponudu za sve stavke, vodeći pri tome računa da ukupan zbir cijena svih stavki u obascu ne može biti 0.

 

19. Način određivanja cijene ponude

Cijena ponude obuhvata sve stavke iz obrasca za cijenu ponude, ukoliko je predmet nabavke podjelјen po stavkama.

Cijena ponude se piše brojkama i slovima. Cijena ponude je nepromjenjiva.

U cijeni ponude se obavezno navodi cijena ponude ( bez PDV-a), ponuđeni popust i na kraju cijena ponude sa uklјučenim popustom ( bez PDV-a). U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi.

Ukoliko ponuđač nije u PDV obveznik, ne prikazuje PDV i u obrascu za cijenu ponude, na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a, upisuje 0,00.

Posebno se prikazuje PDV na cijenu ponude sa uračunatim popustom. Na kraju se daje vrijednost ugovora ( cijena ponude sa uklјučenim popustom) + PDV.

Ugovorni organ obzirom da se radi o robi koja se prodaje i kupuje na berzovnom tržištu može predvidjeti da može u ugovorenom periodu doći do promjenlјivosti cijene.

Ukoliko dođe do promjene cijene nafte i naftnih derivata na svjetskom tržištu, a koja može prouzrokovati i promjenu ugovorene cijene, ugovorne strane će pojedinačnim ugovorom definisati da će prihvatiti nezavisno određivanje drugačijih cijena od ugovorene cijene. U tom slučaju, izabrani ponuđač će obavezno dostaviti dokaze o promjeni cijene nafte i naftnih derivata na berzovnom tržištu, prema podacima o promjenama prosječne cijene iz evidencije Zavoda za statistiku Republike Srpske.  

Ugovorni organ će kao neprihvatlјivu odbaciti onu ponudu koja sadrži cijenu koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom  i nije u skladu sa članom 72. stav (5) ZJN.

 

20. Valuta ponude

 

Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (BAM).

 

Ukoliko su cijene iskazane u stranoj valuti u svrhu ocjenjivanja i poređenja sa ponudom drugih kvalifikovanih ponuđača cijene će biti pretvorene u KM po kursu Centralne  banke Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponude, kao i posebno iskazanu vrijednost PDV-a. Vrijednost nabavke čini ukupan iznos ponude bez PDV-a, porez se obračunava u skladu sa zakonskim propisima.

21. Kriterijum za dodjelu ugovora

 

Kriterijum za dodjelu ugovora je najniža cijena. Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati.

 

O cijeni se neće pregovarati. Ponuđač će u ponudi navesti popust iskazan u procentima koji nudi što će ugovorni organ uzeti u razmatranje prilikom ocjene i poređenja ponuda.

 

Nabavka će biti plaćena prema ponuđenom roku izabranog ponuđača za period plaćanja u periodu  od 1do 90 dana . Valuta plaćanja je KM (konvertibilna marka).

21.1. Ugovorni organ će nakon prijema, otvaranja i analize ponuda provesti e-aukciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Sl. list BiH“ broj: 66/16),  na portalu javnih nabavki „e-Nabavke“.

 

Procedura provođenja e-aukcija je slјedeća:

 

1.Ugovorni organ nakon analize dostavlјenih ponuda u sistem e-nabavka unosi ponude svih kvalifikovanih ponuđača sa prihvatlјivom ponudom i zakazuje e-aukciju u tačno određeno vrijeme. U slučaju podjele nabavke na lotove e-aukcija se zakazuje za svaki od lotova zasebno. U istom  satu mogu biti zakazane e-aukcije za maksimalno dva lota iz istog postupka javne nabavke;

2.Za zakazivanje i početak e-aukcije referentno je vrijeme u sistemu e-nabavke;

3.Sistem „e-Nabavke“ obavještava sve ponuđače koji imaju pravo da učestvuju u e-aukcij o datumu i vremenu početka e-aukcije te ostalim podacima bitnim za e-aukciju;

4.Ugovorni organ nije obavezan da na bilo koji drugi način obavještava učesnike e-aukcije o datumu i vremenu početka e-aukcije tako da su učesnici u postupku javne nabavke dužni redovno se prijavlјivati u sistem e-nabavke na stranici www.ejn.gov.ba kako bi provjerili dostavlјena obavještenja od strane sistema e-nabavke.

5.E-aukcija traje minimalno 10 do maksimalno 30 minuta u zavisnosti od odluke Ugovornog organa. Istekom predviđenog trajanja e-aukcija se završava. E-aukcija se automatski produžava za dvije minute, ukoliko se podnese nova cijena ili vrijednost u poslјednje dvije minute trajanja e-aukcije. Ukoliko u poslјednje dvije minute trajanja e-aukcije ne bude podnesena nova cijena ili vrijednost, e-aukcija s završava istekom te dvije minute.

6.U toku trajanja e-aukcije ponuđači mogu korigovati svoju ponudu,  na način  koji uklјučuje podnošenje novih cijena, izmijenjenih naniže, ili cijena i novih (pobolјšanih) vrijednosti koje se odnose na određene elemente ponuda u slučaju kriterija ekonomski najpovolјnija ponuda, kako bi osigurali bolјu poziciju u postupku rangiranja ponuda.

7.Sistem „e-Nabavke“ šalјe obavještenje o završenoj e-aukciji;

8.Ugovorni organ po završetku e-aukcije, u skladu sa članom 69. Zakona donosi odluku o prestanku postupka javne nabavke i obavještava ponuđače u skladu sa članom 71. Zakona.

9.U slučaju da u postupku javne nabavke bude dostavlјena samo jedna prihvatlјiva ponuda postupak javne nabavke će se okončati u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama, bez provođenja e-aukcije u skladu sa odredbama člana 3. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije.

Ugovorni organ ima pravo izvršiti izmjenu vremena početka i dužinu trajanja e-aukcije sve do momenta početka e-aukcije o čemu će svi učesnici u e-aukciji biti obaviješteni putem sistema eNabavka.

U slučaju problema koji se dese isklјučivo u okruženju za koje je nadležna Agencija za javne nabavke BiH (u dalјem tekstu: Agencija), a uslјed kojih dođe do nemogućnosti početka zakazane e-aukcije ili prekida započete e-aukcije, Agencija ponovo zakazuje e-aukciju.

 

U skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e–aukcije („Službeni glasnik BiH“ broj: 66/16) sniženje cijena će ići na slјedeći način:

Svako snižavanje cijene ponude u ovom slučaju (slučaj najniže cijene kao kriterijuma za dodjelu ugovora) je moguće u rasponu od 0,1 % do 10 % najniže početne cijene svih ponuda.

Ukupna cijena odnosi se na tehničku specifikaciju koja se sastoji od više pozicija. Svaka od pozicija umanjuje se za isti procenat koliko iznosi konačno procentualno umanjenje ukupne cijene postignute nakon e – aukcije, te se na tako umanjene cijene nudi zaklјučenje ugovora najpovolјnijem ponuđaču u skladu sa članom 72. Zakona. 

 

22. Preferencijalni tretman domaćeg

 

U ovom otvorenom postupku, ugovorni organ će u svrhu poređena ponuda postupati u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg VM broj: 89/2020. g. od 29.05.2020. godine i ovom tačkom je definisan preferencijal i dokumentacija za dokaze kojima će ponuđač dokazati da podliježe primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg ili ne podliježe,  za sve što nije navedeno primjeniće se Zakon o javnim nabavkama BiH i podzakonski akti u vezi primjene preferencijala i dokaza.

 

1) U cilјu ublažavanja poslјedica izazvanih  pandemijom Corona virus (COVID/19) i zaštite privrede Bosne i Hercegovine, samo u perioiu koji je naveden u članu 1. stav (1) tadka b)  Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg VM broj: 89/2020. g. od 29.05.2020. godine, ugovorni organ je obavezan, u  skladus članom 67. Zakona o javnim nabavkama:

 

a) primjeniti cjenovni preferencijalni tretman isklјudivo u svrhu poređenja ponuda.

 

b) prilikom obračuna cijena ponuda, u svrhu poređenja ponuda, umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijaln faktor domaćeg od 30 % u postupcima javnih nabavkik kod kojih je objavlјeno obavještenje o nabavci ili upućen poziv  kandidatima/ponponuđačima za postupke koji nemaju obavještenje o nabavci u periodu od 01.06.2020. godine. do 01.06.2021.godine.

 

Domaće ponude su ponude koje podnose pravna i fizičkal liica sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i koja su registrovana u skladus a zakonima u Bosni i Hercegovini i kod kojih, u slučaju ugovora o nabavkama roba, najmanje 50 % u kupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijeklo iz Bosne i Hercegovine, a u slučaju ugovora o uslugama i radovima, najmanje 50%  radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine.

 

(2) Preferencijalni tretman domaćeg u cilјu ublažavanja poslјedica izazvanih  pandemijom Corona virus (COVID/19) i ) i zaštite privrede Bosne i Hercegovine za ponuđače iz država potpisnica Sporazuma o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006) primjenjivaće se u skladu sa odredbama tog sporazuma.

 

(3) u svrhu navedenog stava (2), primjena preferencijalnog faktora je isklјučena u odnosu na ponude koje podnose pravna i fizička lica sa sjedištem u državama potpisnicam CEFTE i koja su registrovana u skladu sa zakonima u državama potpisnicama CEFTE i kod kojih u slučaju ugovora o nabavkama roba, najmanje 50%  ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijeklo iz država potpisnic CEFTE ,a u slučaju ugovora o uslugama i radovima, najmanje 50% radne snage za izvšenje ugovora

su rezidenti iz država  potpisnica CEFTE.

 

(4) u svrhu navedenog stava (1), domaćom ponudom se smatra i ponuda koju podnosi grupa ponuđača koju čine pravna i fizička lica sa sjedištem u državama potpisnicama CEFTE i koja su registrovana u skladu sa zakonoima u državama potpisnicama CEFTE  i najmanje jedno pravno ili fizičko lice sa sjedištem u Bosni i Heicegovini koje je registrovano u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini, i kod kojih, u slučaju ugovora o nabavkama roba, najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijekolo iz bosne i Hercegovine, a u slučaju ugovora o uslugama i radovima, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine .

 

U svrhu dokazivanja da ispunjavaju uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg ponuđači su dužni dostaviti :

Uredno popunjenu  Izjavu o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg –  na način da se zaokruži jedna od ponuđenih opcija i ukoliko ponuđač podpada pod preferencijalni tretman domaćeg obavezan je dostaviti i Potvrdu izdatu od strane Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine /Privredne komore Republike Srpske u skladu sa članom 67. ZJN kao sastavni dio Izjave.

(Izjava o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg je u prilogu tenderske dokumentacije).

23. Jezik i pismo ponude

 

Ponuda se dostavlјa na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. 

 

Izuzetno dio propratne dokumentacije (katalozi, brošure, i sl.) može biti i na drugom jeziku, ali u tom slučaju ponuđač  obavezno prilaže i prevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je prevod izvršen.

 

Ugovorni organ može u tenderskoj dokumentaciji tražiti da se dijelove propratne dokumentacije (koji su u direktnoj vezi sa predmetom nabavke, osobinama predmeta nabavke, garancijama predmet nabavke i sl.)  mogu prevesti na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. U tom slučaju se obavezno prilaže i prevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je prevod izvršen za dijelove propratne dokumentacije.

 

24. Rok važenja ponude

 

Period važenja ponude je 90 dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

 

Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja ponude onaj koji je naveden u tenderskoj dokumentaciji.

U slučaju da je period važenja ponude kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) Zakona o javnim nabavkama.

Ugovorni organ zadržava pravo da pismenim putem traži saglasnost za produženje roka važenja ponude. Ukoliko ponuđač ne dostavi pismenu saglasnost, smatra se da je odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatra u dalјem toku postupka javne nabavke.

 

Uslučaju da se tražila i garancija za ozbilјnost ponude, ponuđač koji je dao saglasnost za produženje perioda važenja ponude, dužan je obezbjediti i produženje garancije za ozbilјnost ponudu.

 

OSTALE INFORMACIJE

 

25. Dostavlјanje uzoraka uz ponudu-ne traži se

 

26. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda

 

Ponude se dostavlјaju na način definisan u tački 15. ove tenderske dokumentacije i to:

Ugovorni organ: A.D. „Vodovod i kanalizacija“ Bijelјina

Ulica i broj: Hajduk Stanka 20

Sala broj: 19

Datum: 03.03.2021. godine do 12:00 časova

 

Ponude zaprimlјene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima. Ponuđači koji ponude dostavlјaju poštom preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom.

 

27. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

 

Ugovorni organ: A.D. „Vodovod i kanalizacija“ Bijelјina

Ulica i broj: Hajduk Stanka 20

Sala broj: 19

Datum: 03.03. 2021. godine u 13:00 časova.

 

28. Nacrt ugovora/ ili osnovni elemeneti ugovora/a

 

Sastavni dio ove tenderske dokumentacije je Nacrt ugovora u koji su unijeti svi elementi iz tenderske dokumentacije. Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti Nacrt ugovora u koji su unijeli podatke iz svoje ponude, te parafirati sve listove Nacrta ugovora.

 

Sastavni dio ugovora o javnoj nabavci u obliku njegovog priloga, podrazumjevaju se  kompletna ponuda dobavlјača koja je dostavlјena po predmetnoj nabavci sa svim dostavlјenim dokumentima/aktima/ dokazima / nacrtima / specifikacijom  i drugo i sastavni dio ugovora, sa tim da se zbog obimnosti iste uz ugovor fizički vežu samo dokument Obrazac za cijenu po predmetnoj specifikaciji.

 

OSTALI PODACI

29. Garancija za ozbilјnost ponude – ne traži se

30. Garancija za uredno izvršenje ugovora –  ne traži se

31. Obilazak mjesta

Nije predviđen obilazak mjesta isporuke robe.

 

32. Zaklјučivanje ugovora  na duži period

 

Ugovor se smatra  zaklјučenim danom obostranog potpisivanja na period od  1 (jedne) godine, a naj duže do zaklјučenja novog ugovora za narednu poslovnu godinu.

Izabrani ponuđač sa kojim se zaklјuči  ugovor  nema pravo zapošlјavati, u svrhu izvršenja ugovora o javnoj nabavci, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažovala Komisija za nabavke, najmanje šest mjeseci po zaklјučenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

Učesnici u postupku će se pridržavati ekološke klauzule, odnosno postupati u skladu sa svim važećim zakonskim i podzakonskim propisima, i drugim aktima nadležnih državnih, lokalnih ili drugih organa, koji se odnose na zaštitu okoline i/ili zdravlјa i zaštitu lјudi sve dok obaveze po ovom Ugovoru ne budu u cjelosti izmirene.

 

33. Podugovaranje

 

 U slučaju nabavke predmetne robe, podugovaranje nije praktično za primjenu zbog urednog i kvalitetnog izvršavanja ugovora, te ugovorni organ ne može zabraniti podugovaranje ali traži od kandidata da se izjasni da li namjerava dio ugovora podugovaranjem prenjeti na treće strane.

U slučaju da ponuđač u svojoj ponudi naznači da će dio ugovora dati podugovaraču, mora se izjasniti koji dio (opisno ili procentualno) će dati podugovaraču. U ponudi ne mora identifikovati podugovarača, ali mora se izjasniti da li će biti direktno plaćanje podugovaraču.

Ukoliko u ponudi nije identifikovan podugovarač, izabrani ponuđač je dužan, prije nego uvede podugovarača u posao, obratiti se pismeno ugovornom organu za saglasnost za uvođenje podugovarača, sa svim podacima vezano za podugovarača.

Ugovorni organ ukoliko odbije dati saglasnost za uvođenje podugovarača za koje je izabrani ponuđač dostavio zahtjev, dužan je pismeno obazložiti razloge zbog kojih nije dao saglasnost.

U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi izabrani ponuđač.

34. Rok za donošenje Odluke o izboru najpovolјnijeg ponuđača

 

Ugovorni organ je dužan donijeti Odluku o izboru najpovolјnijeg ponuđača ili poništenju u postupku javne nabavke u roku važenja ponude, a najkasnije u roku od 7 dana od dana isteka važenja ponude.

 

Ugovorni organ je dužan da Odluku o izboru najpovolјnijeg ponuđača dostavi svim ponuđačima u postupku nabavke najkasnije u roku od 7 dana, od dana donošenja odluke o izboru ili poništenju postupka nabavke elektronskim putem, ili putem pošte, ili neposredno (ugovorni organ određuje način komunikacije u postupku javne nabavke).

 

35. Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču

 

Predviđena je sukcesivna isporuka robe tokom trajanja ugovora, plaćanje će se vršiti u roku koji je ponudio najpovolјniji ponuđač u skladu sa traženim podkriterijumom iz tačke 21. stav 2) tenderske dokumentacije, računajući od dana zaprimanja fakture za izvršenu isporuku po cijenama koje su date u ponudi.

Nema avansnog plaćanja tokom trajanja ugovora.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

36. Trošak ponude i preuzimanje tenderske dokumentacije

 

Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.

Tenderska dokumentacija je objavlјena na portalu „e-Nabavke“ tako da je preuzimanje tenderske dokumentacije od strane ponuđača moguće isklјučivo preko portala e-Nabavke prema Upustvu o uslovima i načinu objavlјivanja obavještenja i dostavlјanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu „E-Nabavke“ („Sl. gl. BiH“ broj 53/15).

Tenderska dokumentacija se ne naplaćuje.

Kontakt osoba: Srđan Ljuboja, dipl. ekonomista, šef Odjelјenja nabavke, telefon 055/226-460 lokal 84, e-mail srdjan.ljuboja@bnvodovod.com

37. Ispravka i /ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja

 

Ugovorni organ može u svako doba, a najkasnije 10 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz opravdanih razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev privrednog subjekta za pojašnjenje, bilo prema nalogu Kancelarije za razmatranje žalbi, izmjeniti tendersku dokumentaciju. O svim izmjenama tenderske dokumentacije dužan je obavijestiti sve potencijalne ponuđače za koje zna da su preuzeli tendersku dokumentaciju, na jedan od načina navedenih u tački 36. tenderske dokumentacije.

 

U slučaju da je izmjena tenderske dokumentacije takve prirode da će priprema ponude zahtjevati dodatno vrijeme, dužan je produžiti rok za prijem ponuda, primjeren nastalim izmjenama, ali ne kraći od 7 dana.

 

U slučaju davanja pojašnjenja po zahtjevu privrednog subjekta, pismenim odgovorom će obavjestiti sve potencijalne ponuđače koji su preuzeli tendersku dokumentaciju na jedan od načina iz tačke 36. tenderske dokumentacije, s tim da u odgovoru o pojašnjenju neće navoditi ime privrednog subjekta koji je tražio pojašnjenje. Zahtjev za pojašnjenje se može tražiti najkasnije 10 dana prije isteka roka za prijem ponuda. Ugovorni organ je dužan u roku od 3 dana, a najkasnije 5 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda dostaviti pismeno pojašnjenje svim potencijalnim ponuđačima.

 

38. Povjerlјivost dokumentacije privrednih subjekata

 

Ponuđači koji dostavlјaju ponude koje sadrže određene podatke koji su povjerlјivi, dužni su uz navođenje povjerlјivih podataka navesti i pravni osnov po kojem se ti podaci smatraju povjerlјivim.

 

Podaci koji se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati povjerlјivim su:

a) Ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;

b) Predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije;

v) Dokazi o ličnoj situaciji ponuđača (u smislu odredbi čl.45-51. Zakona).

 

39. Izmjena, dopuna i povlačenje ponuda

 

Do isteka roka za prijem ponuda, ponuđač može svoju ponudu izmjeniti ili dopuniti i to da u posebnoj koverti na isti način navede sve podatke sadržane u tački 15. tenderske dokumentacije, i to:

 

NAZIV UGOVORNOG ORGANA

ADRESA UGOVORNOG ORGANA ( A.D.“ Vodovod i kanalizacija“ Bijlјina, Hajduk Stanka 20)

 

PONUDA ZA NABAVKU - Goriva

 

Broj nabavke:

IZMJENA/DOPUNA PONUDE

„NE OTVARAJ“

 

Na zadnjoj strani koverte ponuđač je dužan da navede slјedeće:

Naziv i adresa ponuđača.

 

Ponuđač može do isteka roka za prijem ponuda odustati od svoje ponude, na način da dostavi pisanu izjavu da odustaje od ponude, uz obavezno navođenje predmeta nabavke i broja nabavke, i to najkasnije do roka za prijem ponuda.

Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za prijem ponuda.

 

40. Neprirodno niska ponuđena cijena

 

U slučaju da ugovorni organ ima sumnju da se radi o neprirodno niskoj cijeni ponude, ima mogućnost da provjeri cijene, u skladu sa odredbama Uputstva o načinu pripreme modela tendrske dokumentacije („Službeni glasnik BiH“ broj 90/14) i ponuda, te zatraži pismeno pojašnjenje ponuđača u pogledu neprirodno niske cijene ponude.

Po prijemu obrazloženja neprirodno niske cijene ponude, odluku će donijeti ugovorni organ i o tome obavjestiti ponuđača u pismenoj formi.

 

U slučaju da ponuđač odbije dati pismeno obrazloženje ili dostavi obrazložnje iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti isporučiti robu po toj cijeni, takvu ponudu može odbiti.

 

41. Pouka o pravnom lijeku

 

Žalba se izjavlјuje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa, u roku od 10 dana od dana preuzimanja tenderske dokumentacije.

 

42. Upotreba muškog ili ženskog roda

 

Izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu u ovoj tenderskoj dokumentaciji se bez diskriminacije odnode na muškarce i žene.

 

PRILOZI:

I -Obavještenje o nabavci

II -Obrazac za ponudu

III -Obrazac za cijenu ponude

IV- Izjave o ličnoj sposobnosti, o ekonomskoj i finansijskoj sposobnosti, i tehničkoj i poslovnoj sposobnosti

V- Izjava ponuđača iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama („Sl. gl. BiH“, broj 39/14).

VI -Izjava preferencijalni tretman domaćeg

VII- Povjerlјive informacije

VIII -Nacrt ugovora

 

Sačinila: __________, Mira Jošilo, dipl. pravnik, saradnik za nabavke, Odjelјenje nabavki;

Kontrolisao:_________, Srđan Ljuboja, dipl. ekonomista, šef Odjelјenje nabavke;

Saglasan; _________________ Goran Martić, magistar ekonomije, rukovodilac Službe za finansijsko - računovodstvene i  komercijalne poslove;

 

 

Broj: 268-2/21

Dana, 19.02. 2021. godine          

 

 

PRILOG:

Prilog možete preuzeti u attachmentu.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
izmjenjena_nabavka_goriva.zip
PODIJELI: