(izmjena aukcije) Nabavka kancelarijskog materijala

Datum objave: 18.02.2021. 13:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.02.2021.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

215-7-1-10-8-35/21Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 215-7-1-10-3-8/21
Datum objave obavještenja 21.1.2021.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZP "HIDROELEKTRANE NA VRBASU" A.D. MRKONJI GRAD
IDB/JIB 4401195230004
Kontakt osoba Sanja Tica
Adresa Ul. Svetog Save br. 13
Poštanski broj 70260 Mrkonjić Grad (sp)
Opština/Grad Mrkonjić Grad
Telefon (050) 225-317
Faks (050) 211-352
Elektronska pošta s.tica@henavrbasu.com
Internet adresa www.henavrbasu.com

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti dodaje se i glasi:
DA - Pravo ponuđača na obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi sa predmetom nabavke, u skladu sa
članom 46. Zakona

Odjeljak III 6. briše se.

Odjeljak III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost dodaje se i glasi:
a) Ponuđači su u obavezi dostaviti uzorke i tehničke listove za stavke kako je traženo u Aneksu 2 izmijenjene TD -
Obrazac za cijenu ponude;
b) Međunarodno priznati sertifikat ISO 10002 koji garantuje da ponuđač zadovoljava standarde sistema
upravljanja kvalitetom u oblasti zadovoljstva korisnika. Sertifikat ISO 10002 - predstavlja međunarodni

standard kvaliteta u oblasti zadovoljstva korisnika na kvalitet isporučene robe i na način izvršenja ugovora u
smislu da sve ugovorne obaveze budu izvršene uredno i u skladu sa doborom poslovnom praksom. Sertifikacija
prema ISO 10002 omogućava stvaranje pouzdanog sistema upravljanja pritužbama korisnika i povećava
zadovoljstvo korisnika tako što stvara okruženje orjentisano na korisnika, pomaže da se organizacija poboljša,
te omogućava da žalbeni proces bude lak i pristupačan. ISO 10002 povećava mogućnost organizacije da
indentifikuje trendove i eliminiše uzroke žalbi, te na konzistentan i sistematičan način poboljšava
operativni rad organizacije tako što prilikom izvršenja ugovora eliminiše sve eventualne prigovore
korisika, te u slučaju postojanja žalbi, omogući brz i efikasan pristup u njihovom rješavanju, a sve u cilju zaštite
prava i očekivanja korisnika. Takođe ISO 10002 procjenjuje efikasnost i efektivnost procesa postupanja prema
žalbama i zahvaljujući primjeni sistema upravljanja žalbama omogućava kontinuirano poboljšavanje korisničkog
servisa i organizacije isporučioca roba kao takve u smislu isporuke roba traženog kvaliteta ili pružanja boljih
usluga korisnicima sistema. Važno je da oblast sertifikacije (domen sertifikacije, djelokrug) pokriva oblast
nabavke i trgovine kancelarijskim materijalom. Sertifikati koji nemaju nevedeni djelokrug smatraće se
neadekvatnim, odnosno, smatraće se da za navedene oblasti sertifikacije nemaju traženi ISO sertifikat o
standardizaciji prema zahtevima ISO standarda za tu oblast.
U skladu sa članom 48. stav (6) Zakona o javnim nabavkama ugovorni organ će prihvatiti i druge dokaze o mejrama
obezbjeđenja kvaliteta, koji su ekvivalentni zahtjevanom sertifikatu, odnosno kojima se potvrđuju sve činjenice
zahtjevane traženim sertifikatom. Sav teret dokazivanja ekvivalentnosti pada na ponuđača.

Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
25.2.2021.

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 1.3.2021. 11:00


Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto Ulica Svetog Save, broj 13, 70260, Mrkonjić Grad
Datum i vrijeme 1.3.2021. 12:00 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
215-7-1-10-8-35/21
PODIJELI: