(izmjena i dopuna) Izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji ulica i nekategorisanih puteva

Datum objave: 30.07.2015. 09:25 / Izvor: Akta.ba, 29.07.2015.

Bosna i Hercegovina

 

Federacija Bosne i Hercegovine

Unsko-sanski kanton

OPĆINA BUŽIM

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Bužim UI.505.Vbbr.26 Tel.+387 37 419500 Fax+387 37 410031 e-mail: buzim.opc@bih.net.ba

Broj: 02-05-2124-2/15

Bužim, 27.07.2015.godine

 

PREDMET: Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije broj: 02-05-2124/15 od 09.07.2015. godine za postupak javne nabavke Izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji ulica i nekategorisanih puteva"

 

U skladu sa članom 53. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14) i tačke 2.4. Tenderske dokumentacije, za postupak javne nabavke „Izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji ulica i nekategorisanih puteva" putem otvorenog postupka (Broj obavještenja sa Portala JN 1119-1-3-36-3-19/15 od 09.07.2015.godine) u tenderskoj dokumentaciji izvršene su slijedeće izmjene i dopune:

 

LOT 1 : Izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji nekategorisanog puta Muratovići - u Aneksu 3 OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE - RADOVI dodaju se sljedeće stavke:

Redni broj

Opis stavke

Jedinica mjere

Količina

Jedinična cijena bez PDV-a

Ukupna cijena bez PDV-a

 

Iskolčavanje i visinsko praćenje

m1

93,32

 

 


 

LOT 2 : Izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji nekategorisanog puta Aleševići - Pašin brod

- u Aneksu 3 OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE - RADOVI dodaju se sljedeće stavke:

Redni broj

Opis stavke

Jedinica mjere

Količina

Jedinična cijena bez PDV-a

Ukupna cijena bez PDV-a

 

Iskolčavanje i visinsko praćenje.

m1

170,63

 

 

 

LOT 3 : Izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji ulice Patriotske lige - u Aneksu 3 OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE - RADOVI dodaju se sljedeće stavke:

Redni broj

Opis stavke

Jedinica mjere

Količina

Jedinična cijena bez PDV-a

Ukupna cijena bez PDV-a

 

Geodetsko iskolčavanje trase puta

m1

145,16

 

 

 

LOT 4 : Izvođenje radova na rekonstrukciji i Mulalići

- u Aneksu 3 OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE modernizaciji nekategorisanog puta Porići - - RADOVI dodaju se sljedeće stavke:

 

Redni broj

Opis stavke

Jedinica mjere

Količina

Jedinična cijena bez PDV-a

Ukupna cijena bez PDV-a

 

Iskolčavanje trase

m1

222,04

 

 

 

 

Ostale stavke Aneksa 3 - Obrazac za cijenu ponude - radovi za sva četiri LOT-a ostaju nepromjenjene.

 

Dostavljeno:

-  Svim zainteresiranim ponuđačima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju,

-  Tenderska dokumentacija, -)web stranica ugovornog organa,

-  arhiva.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: