(izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2019. godinu) Nabavka informatičke opreme, nabavka i instaliranje elektronskog zvona, nabavka metalnog ormara, nabavka protočnog bojlera (2 kom), nabavka projektonog platna (2kom),nabavka i ugradnja zebra zavjesa u dvije prostorije u Objektu A Centra

Datum objave: 22.01.2020. 12:11 / Izvor: Akta.ba, 17.12.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

JU CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU SARAJEVO

 

Ulica Asima Ferhatovića br. 2, 71000 Sarajevo

Broj: 01-2186/19

Sarajevo. 17.12.2019. godine

 

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i člana 196. Pravila Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo, na 27. sjednici Školskog odbora Centra održanoj 17.12.2019. godine, donesena je:

 

ODLUKA

o usvajanju izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019. godinu

 

I             

Usvajaju se izmjene i dopune Plana nabavki Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo za 2019. godinu, usvojenog Odlukom Školskog odbora Centra broj: 01-287/19, i 01-1624/19, kao u tabeli koja se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove odluke.

 

II            

U Planu nabavki u dijelu tabele pod nazivom „Robe", stavka pod rednim brojem

„ 15.c Nabavka računara (1 kom)", mijenja se i glasi:»

,,15.c Nabavka informatičke opreme: Lot 1 - Nabavka računara (2kom) Lot 2 - Nabavka projektora"

U istom dijelu tabele, iza rednog broja 15.e dodaju se tri nove stavke kako slijedi:

15f. Nabavka i instaliranje elektronskog zvona 15g. Nabavka metalnog ormara 15h. Nabavka protočnog bojlera (2 kom) 15i. Nabavka projekcionog platna (2 kom).

 

III           

U Planu nabavki u dijelu tabele pod nazivom „Usluge", stavka pod rednim brojem „29. Sanacija i zamjena oštećenih dijelova PVC obloge u sportskoj sali Centra", briše se.

U istom dijelu tabele, iza rednog broja 32.b dodaje se nova stavka:

,,32.c Nabavka i ugradnja zebra zavjesa u dvije prostorije u Objektu A Centra" 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na internetskoj stranici Centra.

 

O b r a z l o ž e  nj e:

Tokom realizacije Plana nabavki za 2019. godinu, javile su se potrebe Centra za nabavkom roba i pružanjem usluga koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme donošenja Plana nabavki za 2019. godinu, a koje su bile uvjetovane prilivom sredstava ili nepredviđenim okolnostima, te je iz tog razloga utvrđena Izmjena i dopuna Plana nabavki Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju rehabilitaciju Sarajevo za 2019. godinu, pa je odlučeno kao u dispozitivu ove odluke.

 

 

IZMJENE i DOPUNE

PLANA NABAVKI CENTRA ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU ZA 2019. GODINU

 

R/h

PREDMET NABAVKE

ŠIFRA JRJN

PROCIJENJENA VRIJEDNOST KM (bez PDV-a)

KONTO

VRSTA POSTUPKA

IZVOR FINANSIR.

OKVIRNI DATUM

Pokretanja postupka

Zaključenja ugovora

Napomena

 

ROBE

15.c

Nabavka informatičke opreme

30200000-1 30213000-5 38652100-1

2.700,00

821312

Direktni sporazum

Sopst.prih. Budžet

Decembar

Decembar

 

15.f

Nabavka i instaliranje elektronskog zvona

31710000-6

830,00

821341

Direktni sporazum

Transfer

Decembar

Decembar

Transfer -

Općina

Centar

15.g

Nabavka metalnog ormara

39132100-7

290,00

82131 1

Direktni sporazum

Sopst.prih.

Budžet Transfer

Decembar

Decembar

 

15.h

Nabavka protočnog bojlera (2 kom)

39715100-8

250,00

821372

Direktni sporazum

Sopst.prih.

Budžet

Transfer

Decembar

Decembar

 

15.i

Nabavka projektonog platna (2kom)

38653400-1

450,00

 

t

Direktni sporazum

Budžet Transfer

Decembar

Decembar

 

 

USLUGE

32.c

Nabavka i ugradnja zebra zavjesa u dvije prostorije u Objektu A Centra

395I5100-6

420,00

613721

Direktni sporazum

Sopst.prih.

Budžet

Transfer

Decembar

Decembar

 

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: