(izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2020. godinu) Nabavka otopina i potrošnog materijala za hematološki brojač 5 diff sa automatskim semplerom

Datum objave: 03.01.2020. 11:01 / Izvor: Akta.ba, 25.12.2019.

Broj: 0891/19

Zenica, 25.12.2019. godine

 

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), i Člana 25. Statuta Kantonalnog Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu, Upravni odbor je na XXXI sjednici održanoj 24.12.2019. godine d o n i o

 

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKIZA 2020. GODINU

 

Član 1.

 

Tačka 1.4. Plana javnih nabavki JUZavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko

 

-           dobojskog kantona za 2020. godinu, kolona procijenjena vrijednost mijenja se i glasi:

 

„ 1. 4. Potrošni laboratorijski materijal 159.200,00 KM

Alineja 6. - reagensi za biohemijski analizator MINDRAY, 34.000,00 KM

Alineja 7.- otopine za imunohemijski analizator VIDAS, 79.200,00 KM

Alineja 8.- otopine i potrošni materijal za hematološki brojač MINDRAY, 1.000,00 KM"

 

Član 2.

 

U tački 1.4. iza alineje 8. dodaje se nova alineja 9. koja glasi:

 

„- otopine i potrošni materijal za hematološki brojač 5 diff sa automatskim semplerom, šifra JRJN 33696500-0, procijenjena vrijednost bez PDV-a: 13.300,00 KM.

 

Član 3.

 

Tačka 1. Robe B/ Oprema: mijenja se procijenjena vrijednost i ista glasi: Alineja 2.- imunohemijski analizator, 50.000,00 KM".

 

Član 4.

 

U tačku 1. Robe B/ Oprema iza alineje 9. dodaje se nova alineja 10. koja glasi:

 

„-hematološki brojač 5 diff sa automatskim semplerom, šifra JRJN 33100000-1, procijenjena vrijednost bez PDV-a: 20.000,00 KM."

 

Član 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

OdlukomUpravnogodborabroj: 9643/19 od 12.12.2019. godine, Upravni odborje utvrdio Plan javnih nabavki JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko - dobojskog kantona za 2020. godinu.

 

Ukupna procijenjena vrijednost stavke 1.4. Potrošni laboratorijski materijal bila je 149.300,00 KM. Analizom tržišta i prilikom priprema specifikacija došlo se do naknadnih saznanja da su se pakovanja pojedinih reagenasa mijenjala što je uticalo i na formiranje jediničnih cijena, te je izradom kalkulacije projekcije potrošnje po pojedinim aparatima došlo do promjena u procijenjenim vrijednostima. Također, nabavkom novog hematološkog brojača 5 diff sa automatskim semplerom pojavila se potreba za dodatnom stavkom za nabavku reagenasa za taj aparat, a čime se ujedno smanjila procijenjena vrijednost reaganasa za postojeći hematološki brojač. Iz navedenih razloga procijenjena vrijednost ove stavke se mijenja i glasi: 159.200,00 KM.

 

U tački 1. Robe, B) Oprema, bila je predviđena procijenjenja vrijednost stavke Imunohemijski analizator 25.000,00 KM. Zavod već duži niz godina u Službi za laboratorijsku dijagnostiku obavlja imunološke analize na dva imunološka aparata mini VIDAS koji su nabavljeni 2007. i 2012. godine. Obzirom da je jedan star 12, a drugi 8 godina već bi trebali planirati nabavku bar jednog novog aparata. Pored gore navedenog dodatni problem su i skupi reagensi za ove aparate. U više navrata smo se obračali dobavljaču i pregovarali o eventualnom smanjenju cijena reagensa, ali bezuspješno. Istraživajući tržište naknadno smo došli do saznanja da bi nabavkom novog aparata od drugog proizvođača, te nabavkom reagenasa za taj aparat napravili značajne uštede. Cijene novih aparata su značajno veće u odnosu na procijenjenu vrijednost koja je navedena u Planu javnih nabavki za 2020. godinu, te se ista mijenja i sada glasi 50.000,00 KM.

 

U tački 1. Robe, B) Oprema se dodaje nova stavka i glasi: Hematološki brojač 5 diff sa automatskim semplerom. Zavod već godinama kroz Službu za laboratorijsku dijagnostiku obavlja hematološke analize na dva hematološka analizatora BC 3200 koji su nabavljeni kupovinom u 2009. i 2010. godini. Navedeni aparati su model 3-diff, poluautomatski aparati koji zahtijevaju dodatni angažman ručnog rada laboranata, analiziraju klasičnu krvnu sliku, ali ne i diferencijalnu (DKS) krvnu sliku (ista se trenutno radi na ručnom principu razvlačenje kapilarne krvi na stakalca, farbanje hemikalijama, sušenje i diferenciranje) i samim tim njihova preciznost je smanjena i dosta toga ovisi o ljudskom faktoru, te se na razultate analiza duže čeka. Posljednju godinu dana su se aparati počeli često kvariti obzirom da su isti već stari i prevaziđeni obzirom na napredovanje tehnologije u predmetnoj djelatnosti, te da serviseri upozoravaju da uskoro neće biti ni rezervnih dijelova za servisiranje tih aparata. Kako Zavod ne bi došao u nezavidan položaj po pitanju regularnosti i tačnosti naših hematoloških analiza, a kako bi uporedo išao u korak sa lojalnom konkurencijom, naknadno smo zaključili da je neophodno izvršiti nabavku bar jednog novog 5-diff hematološkog aparata, a sve sa ciljem dobijanja što bolje i kvalitetnije usluge za naše korisnike.

 

S obzirom na navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: