(izmjena i dopuna plana nabavki za 2019. godinu) Nabavka vatrogasnog vozila za gašenje šumskih požara, usluga za dugoročno kreditno zaduženje, izrada grafičkog idejnog rješenja novogodišnjeg reklamnog materijala, radova na sanaciji klizišta pored stambenog objekta Mirković Živana u Gornjem Zabrđu, radova na zamjeni stolarije u OŠ Aleksa Šantić Ugljevik, usluge farbanja vatrogasnog vozila Kamaz

Datum objave: 26.12.2019. 12:45 / Izvor: Akta.ba, 13.08.2019.

Na osnovu člana 59. i 82 stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 7/17), člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 ), Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU

 

Član 1.
Donosi se izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2019. godinu i glasi:

U tačci ROBE-, mijenja se podtačka 5 i glasi:
Podtačka 5. Nabavka vatrogasnog vozila za gašenje šumskih požara
Procjenjena vrijednost iznosi:120.000,00 KM Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Okvirni datum pokretanja postupka: IV kvartal Okvirni datum zaključenja ugovora: IV kvartal Izvor finansiranja: 511300

U tačci USLUGE-, dodaju se podtačke 12 i 13 glase:
Podtačka 12. Nabavka usluga za dugoročno kreditno zaduženje Procjenjena vrijednost iznosi: 725.000,00 KM
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Okvirni datum pokretanja postupka: III kvartal
Okvirni datum zaključenja ugovora: IV kvartal Izvor finansiranja: 413300
Podtačka 13.Izrada grafičkog idejnog rješenja novogodišnjeg reklamnog materijala Procjenjena vrijednost iznosi: 20.000,00 KM
Vrsta postupka: Pregovarački postupak
Okvirni datum pokretanja postupka: IV kvartal
Okvirni datum zaključenja ugovora: IV kvartal Izvor finansiranja: 412700

U tačci RADOVI – dodaju se podtačke 20 i 21
Podtačka 20.: Radovi na sanaciji klizišta pored stambenog objekta Mirković Živana u Gornjem Zabrđu
Procjenjena vrijednost iznosi: 5.880,60 KM
Vrsta postupka: konkurentski zahtjev
Okvirni datum pokretanja postupka: IV kvartal Okvirni datum zaključenja ugovora: IV kvartal Izvor finansiranja: 415200
Podtačka 21.: Radovi na zamjeni stolarije u OŠ „Aleksa Šantić“ Ugljevik Procjenjena vrijednost iznosi: 25.500,00 KM
Vrsta postupka: KZ
Okvirni datum pokretanja postupka: IV kvartal
Okvirni datum zaključenja ugovora: IV kvartal Izvor finansiranja: 415200

U tačci Javne nabavke putem direktnih sporazuma, mijenja se tačka 19 i glasi:
Podtačka 19. : Usluge farbanja vatrogasnog vozila „Kamaz“ Procjenjena vrijednost:6.000,00 KM
Vrsta postupka: direktni
Okvirni datum pokretanja postupka: IV kvartal
Okvirni datum zaključenja ugovora: IV kvartal Izvor finansiranja: 415200

Član 2.
Postupak javnih nabavki će se sprovesti kako je predviđeno izmjenom i dopunom Plana javnih nabavki za 2019.godinu, a koja je sastavni dio ove Odluke.

Član 3.
Izvor finansiranja navedenih nabavki usaglašen je sa Odjeljenjem za finansije.

Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena na veb-stranici www.opstinaugljevik.net.

 

PLAN

 

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLjEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-404-126
Datum: 13.08.2019.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: