(izmjena) Javni poziv za dostavljanje ponuda za održavanje riječnih korita, dislokacije i vađenja materijala iz vodotoka na teritoriji Republike Srpske, rijeka Drina, Vrbas, Gomjenica, Zalomka i Sušica

Datum objave: 08.03.2021. 08:43 / Izvor: Akta.ba, 05.03.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

JAVNA USTANOVA „VODE SRPSKE" BIJELjINA

 

Broj: 01/9-1-1176-2/21

Datum:05.03.2021. godine

 

Ha osnovu člana 9. Pravilnika o uslovima i načinu održavanja riječnih korita, dislokacije i vađenja materijala iz vodotoka (Službeni glasnik Republike Srpske 6r. 18/20, 45/20 i 15/21), tačke VI Odluke o stopama losebnih vodnih naknada (Službeni glasnik Republike Srpske br. 53/11,119/11 i 116/20), Elaborata o dislokaciji i vađenju materijala iz vodotoka na teritoriji Republike Srpske, na koje je saglasnost dalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj: 12.07-337-327/20 od 17.07.2020. godine i broj: 12.7-337-492/20 od 23.11.2020. godine i člana 19. Statuta Javne ustanove „Vode Srpske" Bijeljina od 15.04.2019. godine, direktor raspisuje

 

IZMJENA I DOPUNA JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA ODRŽAVANjE RIJEČNIH KORITA, DISLOKACIJE I VAĐENjA MATERIJALA IZ VODOTOKA NATERITORIJI REPUBLIIE SRPSKE RIJEKA DRINA, VRBAS, GOMJENICA, ZALOMKA I SUŠICA

 

Jedan od instrumenata obezbeđenja plaćanja (bankarska garancija, mjenica ili uplata na račun ustanove) za uredno izvršenje ugovora iznosi 10% od ukulne vrijednosti ugovora sa rokom važenja do završetka izvođenja radova.

Jedan od instrumenata obezbeđenja plaćanja (bankarska garancija, mjenica ili uplata na račun ustanove) dostavlja se nakon zaključenja ugovora, u roku od 7 dana od dana zaključenja ugovora, a prije izdavanja vodne saglasnosti."

 

2. U ostalom dijelu predmetni Javni poziv ostaje nepromje

 

1. U tački 8. umjesto:

„Nakon što potpiše ugovor, a prije uvođenja u posao, izabrani ponuđač je dužan obezbijediti bezuslovnu bankarsku garanciju loslovne banke za uredno izvršenje ugovora na iznos definisan ugovorom (lonuđena jedinična cijena no ma materijala X ugovorena količina materijala).

Bezuslovna bankarska garancija poslovne banke za uredno izvršenje ugovora iznosi 10% od ukupne vrijednosti ugovora sa rokom važenja do 01.04.2022. god.

 

Bezuslovna bankarska garancija poslovne banke se izdaje nakon zaključenja ugovora, na zahtjev Izvođača radova, u roku od 7 dana od dana zaključenja ugovora, a prije izdavanja vodne saglasnosti." stajaće:

Nakon što potpiše ugovor, a prije uvođenja u posao, izabrani ponuđač je dužan obezbijediti jedan od instrumenata obezbeđenja plaćanja (bankarsku garanciju, mjenicu ili uplatu na račun ustanove) za uredno izvršenje ugovora na iznos definisan ugovorom (ponuđena jedinična cijena po m3 materijala X ugovorena količina materijala).

 

IZMJENA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: