(izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2017. godinu) Izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji manjih vodovoda, sanacija vodovodnog sistema

Datum objave: 10.07.2017. 14:51 / Izvor: Akta.ba, 10.07.2017.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA KLADANJ

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-14-269-6/17

Datum; 06.07.2017 godine

 

Na osnovu člana 40. i 124. Statuta općine Kladanj („Službeni glasnik općine Kladanj", br.9/11), člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", br.39/14), u skladu sa Budžetom općine Kladanj za 2017 godinu, Općinski načelnik d o n o s i:

 

O D L U K U

o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Kladanj za 2017 godinu

 

I

U vezi sa ukazanim potrebama Općige Kladanj, Plan javnih nabavki za 2017 godinu br. 02-14-269/17 od 02.02.2017 godine, izmjene i dopune od 23.03.2017 godine, izmjene i dopune od 31.03.2017 godine, izmjene od 24.04.2017 godine, izmjene od 25.04.2017 godine i dopune od 27.06.2017. godine mijenja se i dopunjuje na sljedeći način:

• izmjene u stavci tabelarnog prikaza redni br. 45. kako slijedi:

 

R. br. 54.

Predmet nabavke: „Izgradnja i rekonstrukcija manjih vodovoda na području općine Kladanj",

 

Procienjena vrijednost Bez PDV-a: 119.600.00 KM, zamjeniuje se iznosom: ..101.105.13 KM".

• dopune u stavci tabelarnog prikaza dodaju se redni brojevi kako slijedi:

 

R. br. 61.

Predmet nabavke: „Sanacija i rekonstrukciia vodovodnog sistema u naseliu Priianovići (sufinansiranieV'.

Vrsta nabavke: radovi,

Procienjena vrijednost bez PDV-a: 97.076,20 KM. Vrsta postupka: otvoreni postupak. Okvirni datum pokretanja postupka: III kvartal. Okvirni datum zakliućenja ugovora: III kvartal,

Izvor finansiranja: Ministartsvo polioprivrede. šumarstva I vodoprivrede TK-a (85.470.09 KM bez PDV-a) i Općina Kladani (11.606.11 KM bez PDV-a): ec.cod. 82161415

Organizacioni kod (Nadležna Služba koia pokreće zahtiev za nabavku sa potrebnom specifikaciiom): 03.

R. br. 62.

Predmet nabavke: „Sanaciia i reKonstrukciia vodovodnog sistema u naseliima Plahovići i Buševo (sufinansiranieV'.

Vrsta nabavke: radovi,

Prociienjena vriiednost bez PDV-a: 75.264,82 KM. Vrsta postupka: otvoreni postupak. Okvirni datum pokretania postupka: III kvartal, Okvirni datum zakliučenia ugovora: III kvartal.

Izvor finansirania: Mimstartsvo poliop !. ede, šumarstva I vodoprivrede TK-a

(68.376.07 KM bez PDV-a) i Općina Kladani (6.888.75 KM bez PDV-a): ec.cod. 82161415

Organizacioni kod (Nadležna Služba koia pokreće zahtiev za nabavku sa potrebnom specifikaciiom): 03.

 

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i čini sastavni dio Plana javnih nabavki Općine Kladanj za 2017 godinu i objavit će se na internetskoj stranici www.kladanj.ba.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: