(izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2019. godinu) Nabavka usluga čišćenja snijega, izrade elaborata energetske efikasnosti zgrade, asfaltiranje lokalnog puta Setihovo Ravno Setihovo i Kovioc

Datum objave: 17.01.2020. 08:51 / Izvor: Akta.ba, 15.01.2020.

SLUŽBENI OPŠTINE RUDO 1

15.01.2020.

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ( „Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 97/16 i 36/19), člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 67. Statuta opštine Rudo ( „Službeni glasnik opštine Rudo" broj: 4/17) i člana 6. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova opštine Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo broj: 7/15) Načelnik opštine Rudo donosi:

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2019. godinu

I

U tabelarnom pregledu Plana javnih nabavki za 2019. godinu, u dijelu tačke 1. Usluge,tačka 1.4 se mijenja u dijelu: procijenjena vrijednost i planirana bruto vrijednost; okvirni datum pokretanja i zaklјučenja ugovora, a iza tačke 1.31. dodaje se nova tačka, pa će da glasi:

Red. Broj

PREDMET NABAVKE

ŠIFRA JRJN

PROCIJENј. VRIJEDNOST

PLANIRANA

BRUTO VRIJEDNOST

VRSTA POSTUPKA

OKV. DATUM POKR. POST.

OKV. DATUM ZAKLj.UGOV.

IZVOR FINANSIR.

NAPOMENA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predviđenoje sklapanje okvirnog sporazuma za dio 2019 i

1.4.

Čišćenje snijega

9062000-9

12.820,00

15.000,00

Konkurentski zahtjev

novembar , 2019

decembar, 2019

Budžet 412812

cijelu 2020.godinu pa je uzeta i planirana vrijednost nabavke za 2020.godinu E-AUKCIJA

1.32.

Izrada elaborata energetske efikasnosti zgrade

 

1.900,00

2.223,00

Direktni sporazum

oktobar, 2019

novembar, 2019

Budžet, 511112

 

 

UKUPNO:

 

223.331,00

262.275,00

 

 

 

 

 

 

U tabelarnom pregledu Plana javnih nabavki za 2019. godinu, u dijelu tačke 3. Radova, tačka 3.6 se mijenja se: u dijelu vrsta postupka, okvirni datum pokretanja i zaklјučenja ugovora, pa će da glasi:            

R. Br.

PREDMET NABAVKE

ŠIFRA JRJN

PROCIJENј. VRIJEDNOS T

PLANIRAN A

BRUTO VRIJEDNOS T

VRSTA POSTUPKA

OKV. DATUM POKR. POST.

OKV. DATUM ZAKLj.UGOV.

IZVOR FINANSIR.

NAPOMENA

3.6.

Asfaltiranje lokalnog puta Setihovo Ravno Setihovo i Kovioc

44113620- 7

19.190,00

22.460,00

Otvoreni postupak

novembar, 2019

decembar, 2019

Donacija Minist. za lјudska prava i izbjeglice BiH

 

 

UKUPNO:

 

619.770,00

713.595,00

 

 

 

 

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku opštine Rudo" i na veb stranici opštine Rudo.

Broj: 02-404-62/19        

Datum:31.10.2019.god.

NAČELNIK OPŠTINE

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: