Izvođenje građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova na izgradnji Osnovne škole Aneks - II faza, Općina Novi Grad Sarajevo

Datum objave: 06.07.2017. 12:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

285-1-3-42-3-47/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200141480000
Kontakt osoba Amra Brcic
Adresa Kaptol 3
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 254-941
Faks (033) 226-188
Elektronska pošta zik@zik.ks.gov.ba
Internet adresa zik.ks.gov.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova na izgradnji Osnovne škole "Aneks" - II faza, Općina Novi Grad
Sarajevo


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na predmetnom objektu obuhvataju: građevinsko -zanatske, hidroinstalacije, elektroinstalacije, mašinske instalacije,
kotlovnica, vanjsko uređenje, a sve u skladu sa Projektnim zadatkom i Predmjerom radova.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45300000-0 Instalaterski radovi na građevinama
Dodatni predmet(i) 45315100-9 Elektrotehničke instalacije


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1 ugovor

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekat u izgradnji Osnovna škola "Aneks", Općina Novi Grad Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Radovi će se izvoditi i finansirati kroz tri (3) budžetske godine 2017;2018 i 2019 godinu. Rok izvođenja radova planiranih za
2017. godinu je četiri (4) mjeseca od potpisa ugovora i uvođenja u posao.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Radovi će se izvoditi i finasirati fazno kroz tri (3) budžetske godine 2017,2018 i 2019. godinu

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Aktuelni izvod iz Sudskog registra , Uvjerenje o poreznoj registraciji sa ID brojem i Uvjerenje o upisu u jedinstveni Registar
obveznika indirektnih poreza.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Izvještaj Centralne banke BiH da su transakcijskiračuni ponuđača aktivni

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da ponuđač u posljednjih pet (5) godina ima uspješno iskustvo na izvođenju građevinsko- zanatskih i instalaterskih radova na
izgradnji javnih ili poslovnih objekata, i najviše dva (2) ugovora čija je zbirna vrijednost navedenih radova 2.500.000,00 KM.
Zaposleno najmanje petnaest(15) lica kao zaposlenika na neodređeno vrijeme, od kojih min. jedan (1) dipl.ing.građ. ili
dipl.ing.arh.sa najmanje pet (5) god. radnog iskustva u struci i položenim stručnim ispitom, te da u svom timu za realizciju
radova ima uposlene ili angažovane ugovorom o poslovnoj saradnji diplomirane inženjere odgovarajuće struke sa pet(5)
godina iskustva u struci i položenim stručnim ispitom.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

26.7.2017.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

20,00 KM

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.7.2017. 15:45:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 27.7.2017. 16:00:00
Adresa i mjesto ulica Kaptol br.3, Sarajevo - mala sala

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti u prostorijama Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, svaki radni dan od 10-14
sati, ili će ista biti poslana preporučenom poštom na adresu ponuđača , uz obavezan pismeni zahtjev predhodno dostavljen
fax-om na broj 033/226-188, i kopijom uplatnice za TD od 20,00 KM, uplaćenih na dep.rač. ZIK 3380002210019263, vrsta
prihoda 722631, općina 077, budž.org. 2601001, koji se vodi kod Uni Credit Bank Sarajevo. Ugovorni organ zadržava pravo
obustave postupka dodjele ugovora iz razloga navedenih u čl. 69.ZJN BiH, te ne snosi nikakve troškove u postupku javnog
nadmetanja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
285-1-3-42-3-47/17
PODIJELI: