Izvođenje radova na adaptaciji poslovnog prostora za arhivsku građu

Datum objave: 17.07.2017. 15:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1023-7-3-225-3-26/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
IDB/JIB 4227137790008
Kontakt osoba Sanija Madeško; Ivana Buhovac
Adresa Dubrovačka bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (033) 723-116
Faks (033) 723-200
Elektronska pošta sanija.madesko@fzmiopio.ba
Internet adresa www.fzmiopio.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne
zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Adaptacija poslovnog prostora za arhivsku građu, Županijska/Kantonalana administrativna služba Mostar


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Adaptacija poslovnog prostora za arhivsku građu, Županijska/Kantonalna administrativna služba Mostar, Bišćevića bb.,
Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45262700-8 Adaptacija zgrada


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

prostorije Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje , Županiska administrativna služba Mostar,
Bišćevića bb.Mostar

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

26.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.7.2017. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 31.7.2017. 11:15:00
Adresa i mjesto zgrada Federalnog zavoda MIO/PIO, Dubrovačka bb., Mostar

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Dobavljač dostavlja ponudu u originalu, na kojem će jasno pisati: “ORIGINAL PONUDA”. Original ponuda treba biti
zapečaćena u neprovidnoj koverti, sa pečatom ili potpisom dobavljača, imenom i adresom dobavljača, na kojoj će
stajati:“Ponuda za konkurentski postupak – TENDER, broj:362/17, NE OTVARAJ".

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1023-7-3-225-3-26/17
PODIJELI: