Izvođenje radova na elektrifikaciji stambenih jedinica raseljenih osoba i povratnika (povratničkih naselja: Hadrovići-Bursići, Đipi-Bijeli Potok, Džankići, Velika Gostilja, Mala Gostilja i Polje)

Datum objave: 25.07.2017. 14:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1133-1-3-74-3-19/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA VIŠEGRAD
IDB/JIB 4400503020001
Kontakt osoba Jadranka Gluhovic
Adresa Kralja Petra Prvog br. 7
Poštanski broj 73240 Višegrad (sp bl)
Opština/Grad Višegrad
Telefon (058) 620-226
Faks (058) 620-602
Elektronska pošta nacvgd@teol.net
Internet adresa www.opstinavisegrad.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Višegrad

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Instaliranje električnih instalacija i priključaka (sklopova)

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na elektrifikaciji stambenih jedinica raseljenih osoba i povratnika: LOT 1 Elektrifikacija
povratničkih naselja Hadrovići – Bursići LOT 2 Elektrifikacija povratničkih naselja Đipi – Bijeli Potok LOT 3
Elektrifikacija povratničkog naselja Džankići LOT 4 Elektrifikacija povratničkih naselja Velika Gostilja, Mala
Gostilja i Polje


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na elektrifikaciji stambenih jedinica raseljenih osoba i povratnika:
LOT 1 Elektrifikacija povratničkih naselja Hadrovići – Bursići
LOT 2 Elektrifikacija povratničkih naselja Đipi – Bijeli Potok
LOT 3 Elektrifikacija povratničkog naselja Džankići
LOT 4 Elektrifikacija povratničkih naselja Velika Gostilja, Mala Gostilja i Polje


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

23.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.8.2017. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 23.8.2017. 11:30:00
Adresa i mjesto Opština Višegrad, Andrićgrad b.b., soba broj 10a


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Elektrifikacija povratničkih naselja Hadrovići – Bursići

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Elektrifikacija povratničkih naselja Hadrovići – Bursići

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45315600-4 Radovi na niskonaponskim instalacijama

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

35 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao od strane nadzornog organa

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje Opštine VišegradANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Elektrifikacija povratničkih naselja Đipi – Bijeli Potok

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Elektrifikacija povratničkih naselja Đipi – Bijeli Potok

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45315600-4 Radovi na niskonaponskim instalacijama

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

25 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao od strane nadzornog organa

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje Opštine VišegradANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Elektrifikacija povratničkog naselja Džankići

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Elektrifikacija povratničkog naselja Džankići

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45315600-4 Radovi na niskonaponskim instalacijama

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

35 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao od strane nadzornog organa

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje Opštine VišegradANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Elektrifikacija povratničkih naselja Velika Gostilja, Mala Gostilja i Polje

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Elektrifikacija povratničkih naselja Velika Gostilja, Mala Gostilja i Polje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45315600-4 Radovi na niskonaponskim instalacijama

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

35 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao od strane nadzornog organa

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje Opštine Višegrad

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1133-1-3-74-3-19/17
PODIJELI: