Izvođenje radova na nastavku izgradnje vodopropusta ispod glavnog puta od škole prema brdu Šterac u MZ Brka

Datum objave: 01.08.2017. 15:48 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.08.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1157-1-3-473-3-366/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600082130006
Kontakt osoba Nermina Pamukčić
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja vodoprivrednih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nastavak izgradnje vodopropusta ispod glavnog puta od škole prema brdu Šterac u MZ Brka


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45246000-3 Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35042,73

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Brka, Brčko distrikt BiH

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi sa predmetom nabavke

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) Uspješno iskustvo u realizaciji 1 (jednog) ugovora u vrijednosti 20.000,00 KM sa PDV-om, čiji su karakter i kompleksnost
isti ili slični onima koji se odnose na predloženi ugovor u prethodnih 5 (pet) godina ili od datuma registracije, odnosno
početka poslovanja, ako je ponuđač registriran, odnosno počeo sa radom prije manje od pet godina.
Pod istim ili sličnim radovima podrazumijevaju se investicioni radovi na uređenju vodotoka, sanaciji, rekonstrukciji ili
izgradnji vodoprivrednih objekata za zaštitu od voda, objekata za zaštitu od erozije i bujica i regulacijskih objekata
b) Obrazovne i profesionalne kvalifikacije izvođača radova i/ili kvalifikacije njegovog rukovodećeg osoblja i naročito
kvalifikacije lica koji su odgovorni za izvođenje konkretnih radova.
Ponuđač mora da ima na raspolaganju minimalno:
- jednog diplomiranog građevinskog inženjera (šef gradilišta) sa licencom odgovornog izvođača radova, šifra licence LBD-C4
ili LBD-C2.
c) Mogućnost pristupa ili osiguran pristup sljedećim građevinskim mašinama i tehničkoj opremi koji će biti na raspolaganju
za izvršenje ugovora.
Ponuđač mora da ima na raspolaganju minimalno:
1) Bager rovokopač mase veće ili jednake 12 tona..................................................... 1 kom.
2) Kombinovana mašina mase veće ili jednake 7 tona................................................ 1 kom.
3) Kamion kiper nosivosti veće ili jednake 10 tona..................................................... 2 kom.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Da

III 9.a-1. Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu

U skladu sa članom 87. Zakona o prostornom planiranju i građenju Brčko Distrikta (“Službeni glasnik Brčko Distrikta”, broj:
29/08), te članom 7. i 13. Pravilnika o ispunjavanju uslova pravnih lica za izradu tehničke dokumentacije, revizije tehničke
dokumentacije, građenja i nadzora (“Službeni glasnik Brčko Distrikta”, broj 18/11), ponuđači da bi obavljali djelatnost koja je
predmet ove nabavke, moraju posjedovati Rješenje o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti izgradnje
hidrograđevinskih objekata, odnosno izvođenje radova u oblasti hidrogradnje, kompletnih objekata ili njihovih dijelova kao i
održavanje tih objekata, izdato od strane Odjeljenja za javnu sigurnost Vlade Brčko distrikta BiH u skladu sa gore navedenim
Zakonom i Pravilnikom.
DETALJNO NAVEDENO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI.

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

16.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.8.2017. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 17.8.2017. 12:15:00
Adresa i mjesto Sala broj 59, II sprat zgrade Vlade Brčko distrikta BiH, ul. Bulevar mira br.1,
Brčko


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Nermina Pamukčić
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 216-470
Faks (049) 240-607
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1157-1-3-473-3-366/17
PODIJELI: