Izvođenje radova na održavanju asfaltnih puteva

Datum objave: 05.09.2019. 14:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.09.2019.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

375-7-3-254-3-94/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA TEŠANJ
IDB/JIB 4218328550008
Kontakt osoba Nerminka Handzic, Meho Alić
Adresa Trg Alije Izetbegovića 1
Poštanski broj 74260 Tešanj (bhp sa)
Općina/Grad Tešanj
Telefon (032) 650-022
Faks (032) 650-220
Elektronska pošta nabavka@opcina-tesanj.ba
Internet adresa www.opcina-tesanj.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tešanj

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

“Održavanje asfaltnih puteva”

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka javne nabavka su radovi na održavanju asfaltnih puteva, sve prema Specifikaciji/Obrascu za cijenu
koji je sastavni dio tenderske dokumentacije. Postupak se pokreće na osnovu ukazanih potreba ugovornog organa, sredstva
su obezbijeđena iz budžeta Općine Tešanj.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233142-6 Radovi na popravku cesta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Tešanj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Finansiranje iz sredstava/finansijskog plana općine Tešanj za 2019.godinu

III 4. Ograničenja za učešće

Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti slijedeće dokaze u originalu ili
ovjerenoj kopiji u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to: c) potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o
ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da
uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje. d) potvrde nadležne/ih institucija o
uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Aktuelan izvod iz sudskog registra ili bilo koji drugi dokument izdat od strane nadležne institucije, kojim ponuđač
nedvosmisleno dokazuje da je u vrijeme predaje ponude bio registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti;

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U pogledu ekonomske i finansijske sposobnosti, ponuđač je dužan uz svoju ponudu dostaviti:
- izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 47. Zakona o Javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH“ broj: 39/14), popunjenu i ovjerenu od
strane ponuditelja u formi i na način kako je propisano Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda
(„Sl. glasnik BiH“ broj: 90/14 i 20/15) – Prilog 4 , a koja se nalazi u prilogu tenderske dokumentacije. Izjava ne smije biti
starija od 15 dana od dana predaje ponude;
- običnu kopiju Potvrde banke (ne stariju od 15 (petnaest) dana u odnosu na datum podnošenja ponude) kod koje ponuđač
ima otvoren Glavni račun za poslovanje (na potvrdi naznačiti da se radi o glavnom računu za poslovanje), da račun nije
blokiran u posljednja 3 (tri) mjeseca.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

14.9.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.9.2019. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 18.9.2019. 11:00:00
Adresa i mjesto Općina Tešanj, Trg Alije Izetbegovića 1, Zgrada općine Tešanj, kancelarija
broj:49

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima putem informacionom sistemu “E-NABAVKE” bez naknade do 14.09.2019.godine.

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
375-7-3-254-3-94/19
PODIJELI: