Izvođenje radova na redovnom ljetnom, vanrednom i investicionom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Vogošća

Datum objave: 21.06.2017. 14:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.06.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1353-1-3-58-3-22/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA VOGOŠĆA
IDB/JIB 4200329360001
Kontakt osoba Mirza Čutura
Adresa Jošanička broj 80
Poštanski broj 71320 Vogošća (bhp sa)
Općina/Grad Vogošća
Telefon (033) 586-416
Faks (033) 586-416
Elektronska pošta kabinetvogosca@hotmail.com
Internet adresa www.vogosca.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Vogošća

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3200000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova na redovnom ljetnom, vanrednom i investicionom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva na
području općine Vogošća


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova na redovnom ljetnom, vanrednom i investicionom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva na
području općine Vogošća

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233223-8 Radovi obnavljanja kolovoznog habajućeg sloja 2 / 6


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

3.200.000,00 KM

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje općine Vogošća

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Budžet Općine Vogošća za 2017. godinu.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

7.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 7.8.2017. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 7.8.2017. 12:30:00
Adresa i mjesto Vogošća, Jošanička 80, zgrada Općine Vogošća, mala sala III sprat.

 

INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY

PART I: CONTRACTING AUTHORITYI 1. Contracting authority data

Name Municipality Vogosca
UIN 4200329360001
Contact person Mirza Čutura
Address Jošanička broj 80
Postal code 71320 Vogošća (bhp sa)
Municipality/City Vogošća
Telephone (033) 586-416
Fax number (033) 586-416
Email address kabinetvogosca@hotmail.com
Website address www.vogosca.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Municipality level (FBiH),Vogošća

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Works, Building of complete construction or parts thereof, civil engineering, Construction of highways, roads, airfields and
sport facilities

II 1.a. Title of the object of the contract

Execution of works on regular summer, extraordinary and investment maintenance of local and unclassified roads in the
municipality of Vogosca

II 1.b. Description of the object of the contract

Execution of works on regular summer, extraordinary and investment maintenance of local and unclassified roads in the


municipality of Vogosca, and Includes regular road maintenance works (in the summer period) and extraordinary road
maintenance.

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 45233223-8 Carriageway resurfacing works

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

3.200.000,00 KM, for the period 2017-2021.

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

7.8.2017.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 7.8.2017. 12:00:00
Address and place Municipality of Vogošća,Public Procurement Commission, Jošanička street No.
80, P.O. Box 71320 Bosnia and Herzegovina

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1353-1-3-58-3-22/17
PODIJELI: