Izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji regionalne ceste R404a, Bosanska Krupa-Arapuša-linija entiteta

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 8, 03.02.2014

JU "DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK-A"
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 328-1-3-1-81/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU "DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK-A"
Kontakt osoba: Enver Vuković
Adresa: ulica Miroslava Krleže bb
Poštanski broj: 77000
Opština/Grad: Bihać
IDB/JIB: 4263598130006
Telefon: 037223451
Faks: 037226685
Elektronska po{ta: info@cesteusk.com
Internet adresa:www.cesteusk.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Unsko-sanski kanton
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta,aerodroma i sportskih objekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija i investiciono održavavanje regionalnih cesta
USK-a u 2014. godini.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nastavak radova rekonstrukcije i modernizacije regionalne ceste
R404a, Bosanska Krupa-Arapuša-linija entiteta.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
kaouTD.
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
213.600,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Na regionalnoj cesti R404a.
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
do kraja 2014. godine.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 15.3.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00 KM.
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 20.3.2014. Vrijeme: 9:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 20.3.2014. Vrijeme: 9:50
Mjesto: JU "Direkcija regionalnih cesta USK-a", ul. Miroslava
Krleže bb, Bihać.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju možete podići na adresi: ul. Miroslava
Krleže bb. 77000 Bihać, svakim radnim danom od 8,00 do 16,00
sati ili se ista može dostaviti poštom isti dan po prijemu zahtjeva za
preuzimanje tenderske dokumentacije. Za podizanje TD. obavezno
dostaviti kopiju uplatnice o uplaćenoj naknadi za troškove TD. u
iznosu od 30,00 KM. Uplate se vrše na Depozitni račun broj:
1020220000055884, vrsta prihoda: 722565, općina: 003.
(A-1521-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: