Izvođenje radova na rekonstrukciji objekta Edukativnog trening centra (ETC) u Gradišci

Datum objave: 16.03.2021. 13:25 / Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 15, 12.03.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD GRADIŠKA 

GRADONAČELNIK

GRADSKA UPRAVA

VOLUME 1 / DIO 1

SECTION 1 / POGLAVLJE 1:

WORKS CONTRACT NOTICE / OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

ZA IZVOĐENJE RADOVA

 ADAPTATION OF EDUCATION TRAINING CENTER (ETC) /

PREDMET: REKONSTRUKCIJA OBJEKTA EDUKATIVNOG

TRENING CENTRA (ETC)

GRAD GRADIŠKA

 

1. Publication reference/ Broj objave

11-404-1-1/21

 

2. Procedure / Postupak

Local open procedure / Lokalni otvoreni postupak

 

3. Programme title / Naziv programa

Interreg IPA Cross - Border Cooperation Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014-2020 / Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina- Crna Gora 2014-2020.

 

4. Financing/ Finansiranje

The project is co-financed by the European commission, from the Founds IPA II, in accordance with the rules of Basic Agreement IPA II / Projekat je sufinansiran od strane Evropske komisije, iz fonda IPA II, a u skladu je sa Okvirnim sporazumom IPA II.

 

5. Contracting Authority / Ugovorni organ

City of Gradiška                    Grad Gradiška

Vidovdanska1a,                   78400 Gradiška

Bosnia and Herzegovina       Bosna i Hercegovina

 

CONTRACT SPECIFICATIONS/ OPIS PREDMETA NABAVKE

 

6. Nature of contract / Vrsta ugovora

Unit prices / Jedinične cijene prema troškovniku radova

 

7. Description of the contract / Opis ugovora

The subject of the procurement is the reconstruction of the existing facility, whose primary purpose was the Elementary School, into the Educational Training Center. Location: Subotići, Gradiška, cp no. No. 831/2 and 835/2, c.o. Kozara. / Predmet nabavke je rekonstrukcija postojećeg objekta, čija je primarna namjena bila Osnovna škola, u Edukativni trening centar. Lokacija: Subotići, Gradiška, k.č. broj 831/2 i 835/2, k.o. Kozara. Reconstruction is carried out according to the Decision on issuing the Building Permit number 04-361-76 / 20 from 28.05.2020. issued by the City of Gradiška. / Rekonstrukcija se vrši prema Rješenju o izdavanju građevinske dozvole broj 04-361-76/20 od 28.05.2020. godine izdanog od grada Gradiška.

 

Reconstruction is performed in accordance with the location conditions of the same body number 04-364-76/20 from 28.05.2020., and technical measures, regulations, norms and standards that apply to the type of building in question. / Rekonstrukcija se vrši u skladu sa lokacijskim uslovima istog organa broj 04-364-76/20 od 28.05.2020. godine, te tehničkim mjerama, propisima, normamai standardimakoji važe za predmetnu vrstu gralevine.

 

The works are performed according to the technical documentation consist- ing of / Radovi se izvode prema tehničkoj dokumentaciji koju čine:

 

- Main project number 02-V / 2020 from May 2020, made by the project organization "CASA ENGINEERING" d.o.o. Gradiška - contractor and designer of the architectural phase, with agreements on business and technical cooperation concluded with "KS PROJEKT" d.o.o. Banja Luka - project of construction part number: 019/20 fromMay 2020, "PROFING" d.o.o. BanjaLuka-main project of electrical installations number: 20-19 from May 2020 and "TERMOMONTAŽA" a.d. Banja Luka - the main project of mechanical installations of central heating number TM-02-03 /19 from May 2020 and the addendum to fire protection made by "V&Z - Protection" d.o.o. Banja Luka, number 5114-1090/20 from 25 May 2020. / Glavni projekat broj 02-V/2020 od maja 2020. godine, izrađen od strane projektne organizacije "CASA INŽENJERING" d.o.o. Gradiška - nosilac posla i projektant arhitektonske faze, uz ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji zaključene sa "KS PROJEKT" d.o.o. Banjaluka - projekat konstruktorskog dijela broj: 019/20 od maja 2020. godine, " "PROFING " d.o.o. Banjaluka - glavni projekat elektroinstalacija broj: 20-19 od maja 2020. godine i" TERMOMONTAŽA " a.d. Banjaluka - glavni projekat mašinskih instalacija centralnog grijanja broj TM-02-03/19 od maja 2020. godine i prilog zaštite od požara izralen od strane "V&Z - Zaštita " d.o.o. Banjaluka, broj 5114-1090/20 od 25.05.2020. godine.

 

- The subject of procurement consists of reconstruction works which include: construction works - preparatory works, ground- work, concrete and reinforced concrete works, masonry works, carpentry works, roofing works; craft works - carpentry works, locksmith works, tinsmith works, ceramic works, painting works, facade and other project defined works; water supply, sewerage and sanitation - groundwork, concrete works, installation works (water supply), installation works (sewerage), toilets, internal hydration network; external hydration network - groundwork con- crete works and assembly works; absorption well - earthworks and masonry and concrete works; cesspit - groundwork, concrete rein- forced concrete works, craftworks; electrical installations; me- chanical installations; heating - boiler room and heating and other works. Upon completion of all works, the investor will submit a re- quest for the issuance of a permit for the use of the facility to the City of Gradiška. The works are considered completed, and the contract is fulfilled after the issuance of the same approval. / Predmet nabavke se sastoji od radova rekonstrukcije koji obuhvataju: gralevinske radove - pripremne radove, zemljane radove, betonske i armirano-betonske radove, zidarske radove, tesarske radove, pokrivačke radove; zanatske radove - stolarski radovi, bravarski radovi, limarski radovi, keramičarski radovi, molersko-farbarski radovi, fasaderski i ostali projektom definisani radovi; vodovod, kanalizacija i sanitarije - zemljani radovi, betonski radovi, montažerski radovi (vodovod), montažerski radovi (kanalizacija), sanitarije, unutrašnja hidrantska mreža; vanjska hidrantska mreža - zemljani radovi betonski radovi i montažerski radovi; upojni bunar - zemljani radovi i zidarski i betonski radovi; septička jama - zemljani radovi, betonski i armirano-betonski radovi, zanatski radovi; elektorinstalacije; mašinske instalacije; grijanje - kotlovnica i grijanje i ostali radovi. Po završetku svih radova investitor će podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu objekta gradu Gradiška. Radovi se smatraju završenima, a ugovor ispunjenim nakon izdavanja navedenog odobrenja. 

 

8. Provisional commencement date of the contract / Okvirni datum početka ugovora

June 2021/Jun 2021.

 

9. Period of implementation of tasks / Rok izvođenja radova

210 days/210 dana

 

10. Number and titles of lots/ Broj i naziv lotova

One lot only/ Samo jedan lot

 

TERMS OF PARTICIPATION / USLOVI UČEŠĆA

 

11. Eligibility and rules of origin / Prihvatljivost i pravila o porijeklu

Participation is open to all natural persons who are nationals of and legal per- sons (participating either rndividually or in a grouping (consortium) of ten- derers) which are effectively established in a Member State of the European Union or in a eligible country or territory as defined under the Regulation (EU) No 236/2014 establishing common rules and procedures for the implementation of the Union's instruments for external action (CIR) for the appli- cable instrument under which the contract is financed (see also heading 23 below). Participation is also open to international organisations. / Pravo učešća ostvaruju sva fizička i pravna lica [koja učestvuju pojedrnično ili u grupi (konzorcijumu) ponuđača koja su osnovana i uspostavljena u državi članici Evropske unije ili u prihvatljivoj državi ili teritoriji kako je definisano Uredbom (EU) Br. No 236/2014 o uspostavljanju zajedničkih pravila i procedura za primjenu Instrumenata Unije za spoljno djelovanje (CIR) za važeći instrument pod kojim se ugovor finansira (pogledati takođe pod naslovom 23.). Učešće je takođe omogućeno međunarodnim organizacijama.

 

Please be aware that after the United Kingdom's withdrawal from the EU, the rules of access to EU procurement procedures of economic operators established in third countries will apply to candidates or tenderers from the United Kingdom depending on the outcome of negotiations. In case such access is not provided by legal provisions in force at the time of contract award, candidates or tenderers from the United Kingdom could be rejected from the procurement procedure. / Imajte na umu da će se nakon istupanja Ujedinjenog Kraljevstva iz EU, pravila pristupa u postupcima javnih nabavki ekonomskih operatora sa sjedištemu trećim zemljama primjenjivati na kandidate ili ponuđače iz Ujedinjenog Kraljevstva, zavisno o ishodu pregovora. U slučaju da takav pristup nije predviđen zakonskim odredbama na snazi u vrijeme dodjele ugovora, kandidati ili ponuđači iz Ujedinjenog Kraljevstva mogu biti odbijeni iz postupka nabavke.

 

 

12. Application / Apliciranje

All permitted natural and legal persons (in accordance with the previous item 11) or groups of these persons (consortia) may apply. A consortium can be a permanent, legally established group, or a group that has been infor- mally established for a specific tender procedure. All partners of the consortium (such as the leader and all other partners) are jointly and severally liable to the Contracting Authority. The participation of an illegal natural and legal person will result in the automatic exclusion of that person. If such an unau- thorized person belongs to a consortium, the entire consortium will be ex- cluded./Apliciratimogu svafizičkaipravna lica (u skladu sa prethodnom tč. 11) ili grupacije tih lica (konzorcijumi). Konzorcijum može biti stalni, zakonski osnovana grupa, ili grupa koja je nezvanično osnovana za konkretnu tendersku proceduru. Svi partneri konzorcijuma (kao što su lider i svi ostali partneri) su zajedno i pojedinačno odgovorni prema Ugovornom organu. Učešće nedozvoljenog fizičkog i pravnog lica rezultiraće automatskim isključenjem tog lica. Ukoliko takvo nedozvoljeno lice pripada konzorcijumu, cijeli konzorcijum će biti isključen.

 

13. Grounds for exclusion/ Razlozi isključenja

Tenderers must submit a signed declarations, included in the Tender Form for a Works Contract, to the effect that they are not in any of the situations listed as the grounds for exclusion listed in Section 2.6.10.1. of the practical guide / Ponuđači su obavezni priložiti potpisane izjave koje su dio obrasca za dostavu ponuda za ugovor o izvođenju radova, koja dokazuje da se ne nalaze u nekoj od situacija navedenih kao razlozi za isključenje navedenih u tački 2.6.10.1 Praktičnog vodiča (PRAG).

 

Those exclusion situations apply to all members of a joint venture/consor- tium, all subcontractors, as well as to all entities upon whose capacity the tenderer relies for the selection criteria/Navedene situacije odnose se na sve članove konzorcijuma, podugovarače, kao i na subjekte na koje se ponuđač oslanja za ispunjavanje kriterijuma odabira.

 

14. Number of tenders / Broj ponuda

Tenderers may submit only one tender. / Ponuđači mogu podnijeti samo jednu ponudu.

Any tenderer may state in its tender that it would offer a discount. / Bilo koji ponuđač može navesti u ponudi da je spreman ponuditi popust. Tenderers may not submit a tender for a variant solution in addition to their tender for the works required in the tender dossier./ Ponuđači ne smiju podnijeti ponudu za alternativno rješenje uz ponudu za radove tražene dokumentacijom o nabavci.

 

15. Tender guarantee / Garancija za ozbiljnost ponude

Tenderers must provide a tender guarantee in the value of 5,000.00 BAM. This guarantee will be released to unsuccessful tenderers once the tender procedure has been completed and to the successful tenderer upon signature of the contract by all parties. / Ponuđači moraju dostaviti Garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu od 5,000.00 BAM (pet hilljada konvertibilnih maraka). Garancija će se vratiti neuspješnim ponuđačima nakon završetka postupka, a uspješnom ponuđaču nakon potpisa ugovora.

 

16. Performance guarantee / Garanciju za uredno izvršenje ugovora

The successful tenderer will be asked to provide a performance guarantee of percentage of 10% of the amount of the contract (VAT excluded) at the signing of the contract. This guarantee mustbe provided together with the return of the countersigned contract no later than 3 0 days after the tenderer receives the contract signed by the Contracting Authority. If the selected tenderer fails to provide such a guarantee within this period, the contract will be void and a new contract may be drawn up and sent to the tenderer which has sub- mitted the next cheapest compliant tender. / Uspješnom ponuđaču će biti zatraženo da dostavi Garanciju za uredno izvršenje ugovora u postotku od 10% od iznosa ugovora (bez PDV-a) prilikom potpisivanja ugovora. Ova garancija mora biti dostavljena najkasnije 30 dana nakon što ponuđač primi ugovor potpisan od strane Ugovornog organa. Ako odabrani ponuđač ne osigura garanciju u tom roku, ugovor će biti nevažeći, a novi ugovor se može izraditi i poslati sljedećem ponuđaču koji je dostavio najjeftiniju usklađenu ponudu.

 

17. Information meeting and/or site visit / Informativni sastanak i/ili posjeta lokaciji

Site is open for inspection, and no confirmation of attendance is required. Location is: Subotići, Gradiška k.č. broj 831/2 i 835/2, k.o. Kozara. Contracting Authority recommends to all interested economic operators to per- form site visit and get acquainted with the field conditions and location to gather all necessary information for tender preparation. No tenderer shall be entitled to complaint in regards to unknown conditions at the site at any later stage. / Gradilište je moguće slobodno posjetiti. Ne traži se potvrda dolaska. Lokacija gradilišta je: Subotići Gradiška, k.č. broj 831/2 i 835/2, k.o. Kozara. Ugovorni organ preporučuje svim potencijalnim ponuđačima posjetu gradilištu i upoznavanju sa terenskim uslovima i gradilištem kako bi prikupili sve neophodne informacije za pripremu ponude. Niti jedan ponuđač neće imati pravo na žalbu vezano uz stanje gradilišta u bilo kojoj kasnijoj fazi.

The Contracting Authority recommends that all interested tenderers visit and inspect the location where the works will be performed in order to get acquainted with the conditions and circumstances in the field and collect all necessary information for the preparation of the tender, because otherwise they willnothave the rightto later objections based on ignorance of the conditions for submitting a tender. / Preporuka je Ugovornog organa da zainteresovani ponuđači izvrše posjetu i uvid u lokaciju na kojoj će se izvoditi radovi kako bi se pobliže upoznali s uslovima i okolnostima na terenu te prikupili sve potrebne podatke za izradu ponude, jer u protivnom neće imati pravo na kasnije prigovore zasnovane na nepoznavanju uslova za podnošenje ponude.

 

18. Tender validity / Validnost ponude

Tenders must remain valid for a period of 90 days after the deadline for sub- mission of tenders. In exceptional circumstances, the Contracting Authority may, before the validity period expires, request that tenderers extend the va- lidity of tenders for a specific period / Ponude moraju ostati validne u periodu od 90 dana nakon isteka roka za predaju ponuda. U izuzetnim okolnostima Ugovorni organ može, prije isteka perioda validnosti, od ponuđača zahtijevati produžetak perioda validnosti ponuda za određeni period.

 

19. Period of implementation of tasks / Period realizacije ugovora

Maximum period: 210 days from the day of the signature of the contract. / Maksimalni period:210 kalendarskih dana od dana početka izvođenja radova. 

 

The introduction of the Contractor into the work will be performed as soon as possible after the mutual signing of the contract on the execution of works by the Contracting Authority and the Contractor, and maximum within 15 days of contract signature. The Contracting Authority shall notify the Con- tractor in writing of the planned date of commissioning. The Contractor is obliged to respond within a maximum of 5 (five) days from the date of receipt of this notice./ Uvođenje Izvođača u posao biće izvršeno u najkraćem mogućem roku nakon obostranog potpisivanja ugovora o izvođenju radova od strane Ugovornog organa i Izvođača, a najviše u periodu od 15 dana od potpisa ugovora. Ugovorni organ će pismenim putem obavijestiti Izvođača o planiranom datumu uvođenja u posao. Izvođač mora odgovoriti u najviše 5 dana od prijema obavještenja.

The contractor must start the works in question withtn 15 days from the day of commissioning and perform them in full within 210 days from the date of commencement of works. / Izvođač mora predmetne radove započeti u roku od 15 dana od dana uvođenja u posao i izvesti ih u potpunosti u roku od 210 dana od dana početka radova.

The beginning of the execution of the contract begins with the conclusion of the public procurement contract, and ends with the fulfillment of all obliga- tions under the contract. / Početak izvršenja ugovora nastupa zaključivanjem ugovora o javnoj nabavci, a završava ispunjenjem svih obaveza iz ugovora.

Immediately upon completion of the works, the Contractor shall notify the Contracting Authority that the works forming the subject of the contract have been completed / Odmah po završetku radova, Izvođač obavještava Ugovorni organ da su radovi koji čine predmet ugovora završeni.

The works are considered completed when all items prescribed by the contract cost estimate have been performed. / Radovi se smatraju završenim kada su izvedene sve ugovornim troškovnikom propisane stavke.

The Contracting Authority and the Contractor shall, without delay, proceed with the handover and complete it within a reasonable time. / Ugovorni organ i Izvođač dužni su bez odlaganja pristupiti primopredaji i završiti je u primjerenom roku.

A record shall be drawn up on the handover (takeover), containing in partic- ular the following information: / O primopredaji (preuzimanju) se sastavlja zapisnik koji sadrži sljedeće podatke:

1) whether the works were performed in accordance with the contract, regulations and rules of the profession / da li su radovi izvedeni prema ugovoru, propisima i pravilima struke

2) whether the quality of the performed works corresponds to the contracted quality, ie which works the contractor should do athis own expense, repair or reperform and within what period it should be done, if necessary / odgovara li kvalitet izvedenih radova ugovorenom kvalitetu, odnosno koje radove Izvođač treba odraditi o svom trošku, popraviti ili ponovo izvesti te u kojem roku to treba učiniti, ako je potrebno

3) a statement on the handover of letters of guarantee and attestation, if any / konstataciju o primopredaji garantnih listova i atesta, ako postoje

4) the date of completion of works and the date of handover / datum završetka radova i datum izvršene primopredaje

 

The minutes shall be signed by the Contractor, the Supervising Engineer and the Contracting Authority. / Zapisnik potpisuju Izvođač, nadzorni inženjer i Ugovorni organ.

The Contracting Authority will sign the Minutes after the selected tenderer submits to CA / Ugovorni organ će potpisati Zapisnik o primopredaji nakon što odabrani ponuđač dostavi Ugovornom organu:

(1) statement of the supervisory body that the works were performed in accordance with the technical documentation / izjavu nadzornog organa da su radovi izvršeni u skladu sa tehničkom dokumentacijom

(2) evidence of installed equipment and attest-technical documentation, if any / dokaze o ugrađenoj / instaliranoj opremi te atestno-tehničku dokumentaciju, ako postoji.

Handover (takeover) record shall have the meaning of the Provisional Acceptance for the purposes of this Tender procedure and the Works Contract. (art. 60)/ Zapisnik o primopredaji (preuzimanju) važiće kao potvrda o privremenom prihvatanju za potrebe ovog tendera i u smislu čl. 60. ugovora o radovima.

 

20. Subcontracting / Podugovaranje

Subcontracting is allowed / Podugovaranje je dozvoljeno. Subcontractors, suppliers and entities upon whose capacity the tenderer relies for the selection criteria, must be eligible in respect of the rules on nationality and origin for the financing programme/ Podugovarači, dobavljači i subjekti na koje se ponuđač oslanja moraju biti prihvaljtive nacionalnosti i porijekla prema programu.

 

SELECTION AND AWARD CRITERIA/ KRITERIJUMI IZBORA I DODJELE UGOVORA

 

21. Selection criteria / Kriterijumi izbora

As stated under section 12.2. of the Instructions to Tenderers / Kao što je navedeno u odjeljku 12.2. u Uputstvima za ponuđače.

 

22. ward criteria / Kriterijumi dodjele ugovora

Lowest price. / Najniža cijena.

 

TENDERING / SPROVOĐENJE POSTUPKA

 

23. How to obtain the tender dossier/ Kako preuzeti dokumentaciju o nabavci

The tender dossier is available from the following web page / Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na zvaničnoj internet stranici: http://www.gradgradiska.com/javne-nabavke/medjunarodni-projekti/  Tenders must be submitted using the standard tender form included in the tender dossier, whose format and instructions must be strictly observed. / Ponude se moraju dostaviti korištenjem standardnog obrasca za ponudu i svih ostalih obrazaca koji su uključeni u tendersku dokumentaciju, pri čemu je obavezno strogo poštovati njihov oblik i uputstva. http://www.gradgradiska.com/javne-nabavke/medjunarodni-projekti/

 

Tenderers may submit questions in writing via e-mail to the following address milana.smitran@gradgradiska.com until 23/04/2021 at23:59 h, specifying in subject: 11-404-1-1/21 - SAFE PUBLIC PROCUREMENT QUESTION / Ponuđači mogu podnijeti pitanja u pisanom obliku na sljedeću e-mail adresu milana.smitran@gradgradiska.com najkasnije do 23. aprila 2021. godine do 23:59 časova, navodeći u predmetu, nazivu e-maila - 11-404-1-1/21 - SAFE PITANJE ZA JAVNU NABAVKU. The contracting authority has no obligation to provide clarification to received questions after 23/04/2021 23:59 h. Contracting authority will provide clarification to all received questions within the above stated deadline until 04/05/2021 - 12:00 h. / Ugovorni organ nema obavezu da daje objašnjenja zaprimljenim upitima nakon 23. aprila 2021. godine poslije 23:59 sati. Ugovorni organ će dostaviti objašnjenjana sve upite zaprimljene u roku najkasnije do 04. 05.2021. godine do 12:00 časova. All questions and answers will be published on the website of the City of Gardiška http://www.gradgradiska.com/javne-nabavke/medjunarodni-projekti/ , and will be delivered by e-mail to all bidders who previously download the tender documentation to participate in this tender procedure. / Sva pitanja i odgovori će biti objavljivani na web-stranici Grad Gardiška http://www.gradgradiska.com/javne-nabavke/medjunarodni-projekti/ a putem e-maila će biti dostavljeni i svim ponuđačima koji prethodnim preuzimanjem tenderske dokumentacije učestvuju u ovoj tenderskoj proceduri.

 

24. How tenders may be submitted / Način podnošenja ponude:

Tenders must be submitted in one of the official languages in Bosnia and Herzegovina or English to the contracting authority using the means specifiedinpoint 17 of the instructions to tenderers./Ponudamora biti podnešena na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini ili na engleskom jeziku, isključivo Ugovornom organu, koristeći se sredstvima koja su navedena u tački 17. instrukcije ponuđačima.

Tenders submitted by any other means will not be considered. / Ponude dostavljene na bilo koji drugi način neće biti uzete u razmatranje. By submitting a tender, tenderers accept to receive notification of the out- come of the procedure by electronic means. / Prijavom na tender, ponuđači pristaju da elektronskim putem budu obavješteni o rezultatima dodjele ugovora.

 

25. Deadline for submission of tenders/ Rok za podnošenje ponuda

The deadline for submission of the Tender is 14.05.2021. till 12:00 hrs/Rok za podnošenje ponuda je 14.05.2021. do 12:00 sati. Any tender received by the Contracting Authority after this deadline will not be considered. / Ponude zaprimljene nakon isteka navedenog roka neće se uzeti u razmatranje. 

 

26. Tender opening session / Otvaranje ponuda

Public opening willbeheld on 14.05.2021. at 12:00hrs,premises ofthe City Administration Gradiška, Vidovdanska 1a, 78400 Gradiška, BIH. /Javno otvaranje ponuda održaće se 14.05.2021. u 12:00 sati, u Gradskoj upravi grada Gradiška, Vidovdanska 1a, 78400 Gradiška, BIH

 

27. Language of the procedure/ Jezik postupka

All written communications for this tender procedure and contract must be in one ofthe official languages in Bosnia and Herzegovina or English. / Sva pisana komunikacija u vezi ove tenderske procedure mora biti najednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine ili na engleskom jeziku.

 

28. Repetition of similar works / Ponavljanje sličnih radova

Additional works related to the repetition of similar works from the original contract resulting from this tender procedure, and whose total value does not exceed 30% ofthe value ofthe original contract, may be entrusted to the ini- tial Contractor without prior publication of a contract notice, provided that the new works with the same basic project. / Dodatni radovi koji se odnose na ponavljanje sličnih radova iz originalnog ugovora proizašlog iz ove tenderske procedure, a čija ukupna vrijednost ne premašuje 30% vrijednosti originalnog ugovora, mogu biti povjereni inicijalnom Ugovaraču bez prethodnog objavljivanja obavještenja o ugovoru, pod uslovom da su novi radovi u skladu s istim osnovnim projektom.

 

29. Legal basis/ Pravna osnova

Regulation (EU) №236/2014 ofthe European Parliament and ofthe Coun- cil of 11 March 2014 laying down common rules and procedures for the im- plementation ofthe Union's instruments for financing external action and Regulation (EU) No 231/2014 ofthe European Parliament and ofthe Coun-cil of 11 March 2014 establishing an Instrument for Preaccession Assis- tance (IPA II) / Regulativa (EU) br. 236/2014 Evropskog parlamenta i Savjeta od 11. marta 2014. o utvrđivanju zajedničkih pravila i procedura za primjenu instrumenata Unije za finansiranje spoljnih akcija i Regulativa (EU) br. 231/2014 Evropskog parlamenta i Evropskog savjeta od 11. marta 2014. godine o uspostavljanju Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II).

 

30. Additional information / Dodatne informacije

Financial data to be provided by the candidate in the standard application form must be expressed in BAM if applicable, where a candidate refers to amounts originally expressed in a different currency, the conversion to BAM shall be made in accordance with the InforEuro exchange rate of Oc- tober 2020 ofthe applicable InforEuro exchange rate, which can be found at the following address: http://ec.europa.eu/budget/graphs/inforeuro.html / Finansijski podaci koje kandidat treba dostaviti u standardnom obrascu prijave moraju biti izraženi u KM, ako je primjenjivo, gdje se kandidat referira na iznose koji su prvobitno izraženi u drugoj valuti. Konverzija u KM će se izvršiti u skladu sa kursom InforEura iz oktobra 2020. godine važećeg InforEuro kursa, koji se može naći na sljedećoj adresi: http://ec.europa.eu/budget/graphs/inforeuro.html

 

 (OSTALO-4804-21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: