Izvođenje radova na sanaciji dijela ulaznog stepeništa i platoa na objektu Centra pošta Sarajevo

Datum objave: 13.07.2017. 14:35 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

238-7-3-514-3-141/17


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200682210005
Kontakt osoba Amina Malkić
Adresa Obala Kulina bana 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 252-661
Faks (033) 252-813
Elektronska pošta amra.redzepovic@posta.ba
Internet adresa www.posta.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Poštanske usluge

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ugovor o izvođenju radova na sanaciji dijela ulaznog stepeništa i platoa na objektu Centra pošta Sarajevo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog ugovora je izvođenje radova na sanaciji dijela ulaznog stepeništa i platoa na objektu Centra pošta Sarajevo.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45262600-7 Razni građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Količina po svakoj stavci iskazana u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Centar pošta Sarajevo, Put života bb

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Investitor se obavezuje da će plaćanje izvršiti u roku od 15 dana od dana prijema prijema ispostavljene orginalne fakture (u
skladu sa članom 107. Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u), ovjerenog radnog zapisnika o primopredaji i konačnom
obračunu radova.

III 4. Ograničenja za učešće

Nema

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U svrhu dokazivanja prava na obavljanje profesionalne djelatnosti, u skladu sa članom 46. Zakona, ponuđač mora dostaviti
dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj je registrovan ili obezbjediti
posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njegovo pravo da obavlja profesionalnu djelatnost, koja je u
vezi sa predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi priznaju se na teritoriji BiH, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati;

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kako je navedeno u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđač je dužan dostaviti slijedeće dokaze kojima se dokazuje
ispunjavanje uslova iz tačke 2.1. pod c) tenderske dokumentacije:
h.1) Spisak izvršenih Ugovora o izvršenim radovima koji su predmet nabavke u posljednje tri godine ili od datuma
registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo da radi prije manje od tri godine, koja
sadrži najmanje jedan Ugovor koji je u vezi sa predmetom nabavke čija je minimalna vrijednost 15.000,00 KM bez PDV-a.
Uz spisak izvršenih Ugovora ponuđač je dužan dostaviti potvrde koje su u vezi sa predmetom nabavke, a koju daje druga
Ugovorna strana o njihovoj realizaciji, a koje obavezno sadrže: naziv i sjedište Ugovornih strana ili privrednih subjekata,
predmet Ugovora, vrijednost Ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja Ugovora i navode o uredno izvršenim Ugovorima.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne


III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

21.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.7.2017. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 21.7.2017. 10:15:00
Adresa i mjesto Obala Kulina bana 8

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
238-7-3-514-3-141/17
PODIJELI: