Izvođenje radova na utovaru, prevozu, istovaru, ravnanju i valjanju nasipnog materijala za parking na Gradskoj pijaci u Brodu

Datum objave: 01.08.2017. 13:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.08.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

170-7-3-70-3-46/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA BROD
IDB/JIB 4400135550003
Kontakt osoba Nevenka Stanimir
Adresa Svetog Save 17
Poštanski broj 74450 Brod (sp bl)
Opština/Grad Brod
Telefon (053) 610-961
Faks (053) 610-961
Elektronska pošta javnenabavke@opstina-brod.net
Internet adresa www.opstina-brod.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Brod

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

02-370-361/17 Izvođenje radova na utovaru, prevozu, istovaru, ravnanju i valjanju nasipnog materijala za parking
na Gradskoj pijaci u Brodu


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Iizvođenje radova na utovaru, prevozu, istovaru, ravnanju i valjanju nasipnog materijala za parking na Gradskoj
pijaci u Brodu, s tim što je Opština Brod obezbjedila nasipni materijal i to:
- 500 m³ kamene jalovine na lokaciji Kamenolom Dubokovac sa koje treba da se vrši utovar n prevoz do
mjesta izvođenja radova ravnanja i valjanja nasipnog materijala i
- 500 m³ riječnog šljunka sa deponije kod mosta u Koraću, opština Brod.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45223300-9 Građevinski radovi na parkiralištima


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1000 m³

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9402,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ul. 26. avgusta, Gradska pijaca Brod

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Maksimalno u roku od 20 kalendarskih dana od uvođenja izvođača u posao od strane nadzornog organa naručioca

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 4. Ograničenja za učešće

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Član 46. ZJN

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

ne zahtijeva se

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

9.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.8.2017. 11:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 15.8.2017. 12:00:00
Adresa i mjesto Opština Brod, Svetog Save 17, Velika sala

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija je objavljena u informacionom sistemu e-nabavke na način definisan Uputstvom o
dopunama Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih
nabavki u informacionom sistemu "e-Nabavke" ("Službeni glasnik BiH“,broj 53/15). Sva pitanja, pojašnjenja i sl.
se vrši putem informacionog sistema "e-Nabavke"


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Nevenka Stanimir
Adresa Svetog Save 17
Poštanski broj 74450 Brod (sp bl)
Opština/Grad Brod
Telefon (053) 610-961
Faks (053) 610-961
Elektronska pošta javnenabavke@opstina-brod.net
Internet adresa www.opstina-brod.net

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
170-7-3-70-3-46/17
PODIJELI: