Javna rasprava o prijedlogu Uredbe o proizvodima koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada i kriterijima za obračun i način plaćanja naknada i prijedlogu Uredbe o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za posebne kategorije otpad

Datum objave: 09.02.2021. 08:18 / Izvor: Akta.ba, 05.02.2021.

Javna rasprava: Prijedlog Uredbe o proizvodima koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada i kriterijima za obračun i način plaćanja naknada i Prijedlog Uredbe o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za posebne kategorije otpad

05.02.2021


Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH obavještena je od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma da je  29.01.2021. godine objavljena javna rasprava na

• Prijedlog Uredbe o proizvodima koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada i kriterijima za obračun i način plaćanja naknada i
• Prijedlog Uredbe o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za posebne kategorije otpada

Navedene Uredbe pripremljene su u cilju uređenja upravljanja posebnim kategorijama otpad kao što su: otpadni akumulatori i baterije, gume, ulja i vozila.

Vaše  komentare, primjedbe, prijedloge i sugestije na navedene Prijedloge Uredbi možete dostaviti najkasnije do 20.02.2021. godine putem maila na mail adresu Privredne komore Federacije BiH : info@kfbih.com. Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH će uputiti prikupljene komentare Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.

- Prijedlog Uredbe o proizvodima koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada i kriterijima za obračun i način plaćanja naknada  - o

- Prijedlog Uredbe o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za posebne kategorije otpada

Javni poziv koji je objavljen na stranici FMOIT se nalazi na linku:
https://www.fmoit.gov.ba/bs/novosti/priopcenja/obavijest-javni-uvid-u-prijedloge-uredbi

 

 

Na osnovu člana 18a. stav 5. Zakona o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“, br. 33/03, 72/09 i 92/17), a na prijedlog Federalnog  ministarstva okoliša i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na __. sjednici, održanoj __________ godine donosi:

 

UREDBA O NAČINU RASPODJELE I ULAGANJA PRIKUPLJENIH NAKNADA ZA POSEBNE KATEGORIJE OTPADA I USLOVIMA ZA DODJELU POTICAJNIH SREDSTAVA

 

Član 1.

(Predmet Uredbe)

 

Ovom uredbom utvrđuje se način raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za posebne kategorije otpada i uslovi za dodjelu sredstava za ponovnu upotrebu, preradu i povrat komponenti iz otpada (reciklažu) i to za:

gume,

akumulatore i baterije,

ulja i

vozila.

Član 2.

(Raspodjela naknada)

 

Naknade iz člana 1. ove Uredbe uplaćuju se Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine( u daljem tekstu: Fond).

Sredstva iz stava (1) ovog člana prikupljena u Fond biće raspoređena između Federacije BiH i kantona u odnosu 30% spram 70%, gdje se Fondu označava 30% i kantonalnim fondovima za zaštitu okoliša 70%, a ukoliko nisu uspostavljeni kantonalni fondovi za zaštitu okoliša sredstva će se raspoređivati budžetima kantona.

(3) Fond doznačena sredstva koja mu pripadaju u utvrđenoj raspodjeli iz stava (2) ovog člana raspodjeljuje u sljedećem omjeru:

a.   5% za rad informacionog sistema upravljanja otpadom

b. 20% za ulaganja u infrastrukturu upravljanja otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacije BiH)

c.  75% za poticaje u vidu finansijske pomoći za aktivnosti sakupljanja i reciklaže posebnih kategorija otpada.

Član 3.

(Sredstva za informacioni sistem)

 

Sredstva za rad informacionog sistema upravljanja otpadom će se koristiti unutar Fonda za administriranje informacionog sistema upravljanja otpadom, odnosno pokrivanje troškova koji nastaju radi uspostavljanja, održavanja, vođenja i kontrole informacionog sistema upravljanja otpadom, kao i obrade podataka za potrebe izrade izvještaja.

 

Član 4.

 (Ulaganje u infrastrukturu upravljanja otpadom)

 

Sredstva za ulaganja u infrastrukturu upravljanja otpadom u Federaciji BiH se dodjeljuju na području Federacije BiH, a u svrhu jačanja i unaprijeđenja infrastrukture upravljanja otpadom.

Na temelju smjernica Federalnog ministarstva okoliša i turizma (u daljem tekstu: Ministarstvo), Fond utvrđuje prioritetne oblasti i projekte za svaku poslovnu godinu.

Sredstva za projekte se dodjeljuju putem Javnog konkursa Fonda.

 

Član 5.

(Poticajna sredstva za sakupljanje i reciklažu otpada)

 

Poticajna sredstva za poticaje u vidu finansijske pomoći za aktivnosti sakupljanja i reciklaže posebnih kategorija otpada se dodjeljuju za aktivnosti sakupljanja otpadnih guma, akumulatora i baterija, ulja i vozila prema količini predatoj na dalju obradu operatoru postrojenja.

Poticajna sredstva, iz stava 1. ovog člana se dodjeljuju za reciklažu i to prema obrađenoj količini otpadnih guma, akumulatora i baterija, ulja i vozila.

Za ostvarivanje prava na poticajna sredstva mogu se javiti ovlašteni i registrovani sakupljači i recikleri koji posjeduju dozvolu za upravljanje otpadom i to od otpadnih guma, akumulatora i baterija, ulja i vozila.

Za ostvarivanje prava na poticajna sredstva mogu se javiti i operatori koji se bave preradom i/ili povratom komponenti iz otpada (reciklažom), kao i pripremom goriva iz otpada za energetsko korištenje, a koji posjeduju dozvolu za predmetne aktivnosti.

 

Član 6.

(Način dodjele poticajnih sredstava)

 

Poticajna sredstva dodjeljuje Fond na osnovu javnog konkursa koji se raspisuje jednom godišnje.

Javni konkursi za poticaje se raspisuju za sakupljače i obrađivače, i to sa posebnim lotom i budžetom za svaku od kategorija otpada: gume, akumulatore i baterije, ulja i vozila, a za količine koje podnosilac prijave dokaže da je sakupio i predao obrađivaču ili da je obradio/reciklirao u prethodnoj godini.

Na javni konkurs mogu se prijaviti samo sakupljači koji posjeduju dozvolu za upravljanje otpadom izdatu od strane nadležnog ministarstva, te koji su registrovani i redovno izvještavaju Fond, tj. dostavljaju podatke za informacioni sistem upravljanja otpadom.

Na javni konkurs mogu se prijaviti samo operatori postrojenja-obrađivači koji se bave  preradom i/ili povratom komponenti iz otpada (reciklažom), kao i pripremom goriva iz otpada za energetsko korištenje, a koji imaju dozvolu za upravljanje otpadom i/ili okolinsku dozvolu u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom(„Službene novine Federacije BiH“, br. 33/03, 72/09 i 92/17) i Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 33/03), te koji su registrovani i redovno izvještavaju Fond, tj. dostavljaju podatke za informacioni sistem upravljanja otpadom.

 

Član 7.

(Uvjeti dodjele poticaja)

 

Poticajna sredstva dodjeljuju se sakupljaču za količine otpadnih guma, akumulatora i baterija, ulja i vozila koje su predate obrađivaču, a koje su dokazane i dokumentovane kao sakupljene i predate za prethodnu godinu.

Poticajna sredstva dodjeljuju se operatoru-obrađivaču otpada, za količine, prerađenog, recikliranog ili pripremljenog za energetsko korištenje, otpada od guma, akumulatora i baterija, ulja i vozila, za prethodnu godinu.

Uz prijavu za dodjelu poticajnih sredstava podnosilac prijave, pored ostalog,  obavezno prilaže:

registraciju koju je sakupljaču i/ili operatoru postrojenja izdao nadležni organ, u skladu sa zakonom;

dozvolu za upravljanje otpadom i/ili okolišnu dozvolu;

upotrebnu dozvolu za pogon/postrojenje;

godišnji izvještaj o upravljanju otpadom za prethodnu godinu sa iskazanim količinama sakupljenog i predatog otpada od guma, akumulatora i baterija, ulja i vozila obrađivaču, odnosno recikliranog ili prerađenog otpada za energetsko korištenje,

dokaze o provedenim aktivnostima i količinama (dokaznice dobavljača o predaji otpada kao sirovine, prateći listovi, vagarski listovi, fakture, računi itd).

Forma pratećeg lista koju mora popuniti sakupljač i/ili operator postrojenja će biti propisana i objavljena od strane Fonda na web sranici.

 

Član 8.

(Način dodjele)

 

Nakon provedene procedure pregleda prijava od strane Fonda i formirane liste prijava koje zadovoljavaju uvjete konkursa, vrši se raspodjela poticaja.

Raspodjela se vrši u vidu finansijske pomoći iz raspoloživog budžeta za svaki lot i to srazmjerno količinama koje je svaki prihvatljiv podnosilac prijave dokazao kao sakupljene i predate obrađivaču ili kao obrađene, reciklirane ili prerađene za energetsko korištenje.

Maksimalni iznos poticaja za svaku vrstu otpada i provedenu aktivnost određuje Fond i objavljuje u tekstu Javnog konkursa.

Maksimalni iznos poticaja definiran Javnim konkursom ne smije biti prekoračen.

Maksimalni iznos poticaja definiran Javnim konkursom ne mora biti dodijeljen ukoliko budžet lot-a to ne dopušta.

 

Član 9.

(Ugovor Fonda i korisnika sredstava)

 

Po provedenom javnom konkursu poticajna sredstva iz člana 6. ove uredbe dodjeljuju se ugovorom zaključenim između Fonda i korisnika sredstava.

Fond može uvjetovati dodjelu poticaja/finansijske pomoći dostavljanjem nalaza nadležnog inspekcijskog organa kojim se potvrđuje da je sakupljač/operator Fondu prijavio tačne količine kao sakupljene i predate operatoru na obradu ili obrađene/reciklirane od strane operatora. Inspekcijskim nalazom se utrvđuje da li je operator za upravljanje u postrojenjima za tretman otpada obezbijedio tretman u skladu sa propisom koji uređuje način i postupak upravljanja otpadom.

U ugovoru iz stava 1. ovog člana  će biti navedena odredba da će se od korisnika poticaja tražiti povrat sredstava u slučaju dostavljanja krivih podataka i nenamjenskog utroška dodjeljenih sredstava.

Korisnik poticaja je dužan nastaviti redovno izvještavati Fond o aktivnostima koje provodi u smislu obrade i reciklaže otpada, kao i unositi podatke u informacioni sistem upravljanja otpadom.

 

Član 10.

(Verifikacija podataka)

 

Verifikaciju podataka sakupljača i/ili operatora postrojenja vrši nadležni kantonalni okolišni inspektorat u slučaju sakupljača i/ili operatora za koje je isti nadležan prema izdatoj dozvoli.

 Verifikaciju podataka sakupljača i/ili operatora postrojenja vrši nadležni federalni okolišni inspektorat ako se radi o  sakupljaču i/ili operatoru za koje je isti nadležan prema izdatoj dozvoli.

 

Član 11.

(Stupanje na snagu)

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.01.2022.

 

V.broj:_________/2021                                                                        P R E M I J E R

Sarajevo,__________2021.godine                                                                              

                                                                                                                       Fadil Novalić

 

 

OBRAZLOŽENJE

 

I. Ustavnopravni i zakonski osnov za donošenje propisa

 

Zakonski osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 18a. stav 5. i članu 58. stav 5. Zakona o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“ br. 33/03, 72/09 i 92/17).

 

II. Razlozi za donošenje propisa

 

Federalna strategija zaštite okoliša (2008-2018) sa jednom od komponenti, Federalnom strategijom upravljanja otpadom, definirale su politiku i strateške smjernice zasnovane na općim načelima Europske Unije transponiranim kroz Zakon o upravljanju otpadom Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/03, 72/09 i 92/17). Krovni cilj definiran Strategijom je „zaštita okoliša, promocija i poticanje održivog korištenja resursa kroz uspostavu integriranog sistema upravljanja otpadom“.

Integrirani sistem upravljanja posebnim kategorijama otpada (otpadnim gumama, baterijama i akumulatorima, uljima i vozilima) u jednom segmentu se ogleda kroz prikupljanje naknada od obveznika sistema koji svoje proizvode (gume, baterije i akumulatore, ulja i vozila) plasiraju na tržište. Naknade obveznici plaćaju Fondu.

Cilj donošenja ove uredbe je definisanje načina raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za  proizvode kao što su: gume, baterije i akumulatori, ulja i vozila i preciziranje uslova za dodjelu sredstava. Posebno se uređuje raspodjela naknada koje se prikupljaju u Fondu i koje se koriste za informacioni sistem upravljanja otpadom, revolving fond za projekte reciklaže otpada, za poticaje u vidu finansijske pomoći za aktivnosti sakupljanja i reciklaže posebnih kategorija otpada.

 

Obrazloženje predloženih članova

 

Član 1.

Ovim članom se utvrđuje  način raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za poroizvode kao što su: gume, baterije i akumulatori, ulja i vozila te uslove za dodjelu sredstava.

 

Član 2.

Ovim članom se reguliše raspodjela sredstava prikupljenih u Fondu između Federacije i kantona u odnosu 30% spram 70%. Fond doznačena sredstva koja mu pripadaju usmjerava za:uspostavljanje i održavanje informacionog sistema upravljanja otpadom, za ulaganja u infrastrukturu upravljanja otpadom u Federaciji BiH i za projekte i aktivnosti upravljanja posebnim kategorijama otpada na nivou kantona.

 

Član 3.

Ovim članom se definišu sredstva koj se koriste unutar Fonda, a namijenjena su za pokrivanje troškova koji nastaju radi uspostavljanja, održavanja, vođenja i kontrole informacionog sistema upravljanja otpadom.

 

Član 4.

Ovim članom se definišu sredstva namijenjena za ulaganje u infrastrukturu upravljanja otpadom. Temeljem smjernica Federalnog ministarstva okoliša i turizma Fond utvrđuje prioritetne oblasti i projekte za svaku poslovnu godinu.

 

Član 5.

Ovim članom su definisana poticajna sredstva koja se dodjeljuju za aktivnosti sakupljanja otpadnih guma, akumulatora i baterija, ulja i vozila prema količini predatoj da dalju obradu operatoru postrojenja. Za ostvarivanje prava na poticajna sredstva prijavljuju se ovlašteni sakupljči i recikleri za upravljanje otpadnim gumama, baterijama i akumulatorima, uljima i vozilima.

 

Član 6.

Ovim članom se definiše način dodjele poticajnih sredstava i uvjeti za raspisivanje javnog konkursa.

 

Član 7.

Ovim članom se definišu uvjeti dodjele poticajnih sredstava. Uz prijavu za dodjelu poticajnih sredstava dostavlja se propisana dokumentacija.

 

Član 8.

Ovim članom se definiše način dodjele sredstava u vidu finansijske pomoći iz raspoloživog budžeta i određuje se maksimalni iznos poticaja utvrđen Javnim konkursom.

 

Član 9.

Ovim članom propisuje se sklapanje ugovora između Fonda i korisnika sredstava koji je prošao uvjete Javnog konkursa.

 

Član 10.

Ovim članom se utvrđuje način vršenja verifikacije podataka o prikupljenim ili recikliranim količinama otpada.

 

Član 11.

Ovim članom reguliše se stupanje na snagu Uredbe.

 

III. Visina i izvor finansijskih sredstava potrebnih za provođenje propisa

Za provođenje ove uredbe nisu potrebna dodatna finansijska sredstva.

 

IV. Način izvršenja propisa

Za provođenje ove uredbe nije potrebno donijeti provedbene propise.

 

V. Usaglašenost Uredbe sa zakonodavstvom evropske unije

Uredba o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za proizvode kao što su: gume, baterije i akumulatori, ulja i vozila nije bila predmet usaglašavanja sa direktivama Evropske unije za ovu tematsku oblast. Struktura finansijskih mehanizama se definira kao stvar nacionalne jurisdikcije, tako da ova pitanja nisu regulisana propisima Evropske unije. Također nije pronađen niti jedan propis Evropske unije, da bi se mogao izvršiti adekvatan prikaz usaglašenosti ovog akata sa aktuelnim propisima Evropske unije.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: