Javni konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta za izgradnju privrednog objekta u Vogošći, u Novoj industrijskoj zoni

Izvor: Oslobođenje, 25.07.2014.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

OPĆINA VOGOŠĆA

OPĆINSKI NAČELNIK

Siužba za urbanizam, prostorno planiranje,

građenje, imovinskopravne i stambene poslove

 

 

Broj: 02-23-1521/14

Vogošća, 24. 07. 2014.

 

Na osnovu člana 45. Zakona o gradevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 67/05), člana 4. i člana 5. Odluke o građevinskom zemljištu Općinskog vijeća Vogošća ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 17/04, 17/11 i 11/13), općinski načelnik Općine Vogošća raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta

za izgradnju privrednog objekta u Vogošći

 

I Predmet ovog javnog konkursa je dodjela neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, u svrhu izgradnje privrednog objekta, u Vogošći, u "Novoj industrijskoj zoni".

 

II Predmet konkursa je dodjela lokacije broj 13. koja se nalazi u navedenom obuhvatu, na zemljištu označenom kao k.č. 1929/4 k.o. Vogošća po novom katastarskom premjeru, što odgovara k.č. 858/20 k.o. Gornja Vogošća po grantovnom premjeru, površine 2.149 m2.

 

III Uvjeti izgradnje:

- Korisna površina planiranog objekta: min. 1.100,00 m2

- Max. visina planiranog objekta: 10,00 m od kote terena (ukoliko je tehnološka funkcija objekta takva da objekat treba biti viši od 10,00 m, potrebno je obezbijediti veća potrebna odstojanja od susjednih zemljišnih parcela)

- Namjena planiranog objekta: proizvodni objekat - proizvodnja koja ne ugrožava okoliš, ili poslovni objekat, ili poslovno-proizvodni objekat

- Odstojanja od susjednih zemljišnih parcela: prema Izmjeni Regulacionog plana industrijskog kompleksa "Unis" u Vogošći.

 

IV Naknade - početni iznos naknada i obaveze budućeg investitora:

- naknada za dodijeljeno građevinsko zemljište 35,00 KM/m2, što za predmetnu lokaciju iznosi 75,215,00 KM

- naknada iz osnova pogodnosti (pogodnosti već izgrađene komunalne infrastrukture-renta) 38,47 KM/m2 N.K.P. objekta, što za objekat korisne površine 1.100,00 m2 iznosi 42.317,00 KM

- naknada za uređenje građevinskog zemljišta 50,00KM/m2 N.K.P. objekta, što za objekat korisne površine 1.100,00 m2 iznosi 55.000,00 KM

- investitor je dužan da o svom trošku izvrši vanjsko uređenje dodijeljene parcele

- investitor je dužan da ukupan iznos svih propisanih naknada reguliše u roku od 15 dana od donošenja rješenja o dodjeli zemljišta.

 

V Kriteriji i mjerila za utvrđivanje prava prvenstva:

1. Prijavu na javni konkurs mogu podnijeti fizička i pravna lica

2. Prvenstvo za dodjelu zemljišta iz tačke II ovog konkursa radi izgradnje predmetnog privrednog objekta utvrđuje se na osnovu:

- najviše ponuđene cijene u odnosu na početno iskazanu u konkursu, koja ne smije biti manja od zbira propisanih naknada za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište i naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta

- namjene planiranog objekta

- roka izgradnje - završetka predmetnog objekta.

 

VI Uz prijavu na konkurs, u kojoj treba navesti ponuđene cijene, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

- Naziv i adresa investitora

- Pravna lica dužna su priložiti izvod iz sudske registracije, odnosno registracije kod drugog nadle-žnog organa

- Idejni projekat ili idejno rješenje planiranog objekta sa navedenom korisnom površinom planiranog objekta

- Pisana izjava o namjeni planiranog objekta

- Pisana izjava o roku izgradnje-završetka predmetnog objekta

- Učesnik javnog konkursa za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta dužan je do dana zaključivan-ja konkursa na žiroračun broj: 3380002210016547, vrsta prihoda: 722435, općina: 080, budžet Općine Vogošća kod UniCredit banke d.d. Sarajevo, uplatiti iznos od 50% od počeme cijene za dodijelje-no zemljište, koji za predmetnu lokaciju iznosi 37.607,50 KM, sa naznakom "Za učešće na javnom konkursu za dodjelu građevinskog zemljišta za privredni objekat u Novoj industrijskoj zoni-lokacija broj 13." i dostaviti dokaz o uplati. Učesniku čija ponuda ne bude prihvaćena vratit će se uplaćeni iznos, a učesniku sa najpovoljnijom ponudom će se uračunati uplaćeni iznos naknade

- Svaki kandidat je dužan na ime učešća na konkursu uplatiti iznos od 500,00 KM, sa naznakom "Troškovi konkursa", na žiroračun broj: 3380002210016547, vrsta prihoda: 722612, općina: 080, budžet Općine Vogošća kod UniCredit banke d.d. Sarajevo i uplatnicu priložiti odvojeno od ponude prilikom njene predaje.

 

VII Prijave sa potrebnim aktima dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta za izgradnju privrednog objekta u Vogošći u Novoj industrijskoj zoni-Iokacija broj 13.", sa napomenom "NE OTVARATI" na adresu Općina Vogošća, ul. Jošanička br. 80., ili neposredno na šalter-salu Općine Vogošća za: Služba za urbanizam, prostorno planiranje, građenje, imovinskopravne i stambene poslove Općine Vogošća.

- Ukoliko učesnik konkursa sa utvrđene liste prvenstva odustane od utvrđenog prava na dodjelu lokacije ili mu se rješenjem Službe za urbanizam, prostomo planiranje, građenje, imovinskopravne i stam-bene poslove Općine Vogošća utvrdi gubitak prava korištenja zemljišta radi građenja, pravo na dodjelu lokacije ima sljedeći učesnik javnog konkursa sa utvrđene liste prvenstva.

 

VIII Način obavještavanja:

VIII 1. Zaključak o rezultatima konkursa Komisija će dostaviti svim učesnicima javnog konkursa u ro-

ku od 8 dana od dana zaključenja konkursa, a izvod iz zapisnika o radu Komisije biće objavljen

na oglasnoj ploči Općme Vogošća.

VIII 2. Učesnici konkursa mogu u roku od 8 dana od dana prijema zaključka o rezultatima javnog konkursa izjaviti prigovor Općinskom vijeću protiv zaključka.

VIII 3. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se ni razmatrati, a Komisija će donijeti zaključak kojim se takve prijave odbacuju.

VIII 4. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama zaključno sa petnaestim danom do 16 sati.

VIII 5. Zainteresovani investitori se za detaljnije informacije u vezi sa urbanističko-tehničkim uslovima izgradnje i lokacije planiranog objekta mogu obratiti Službi za urbanizam, prostorno planiranje, građenje, imovinskopravne i stambene poslove Općine Vogošća svakim radnim danom od 9 do 11 sati, soba broj 54/11, telefon 033/586-440.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Edin Smajić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: