Javni konkurs za dodjelu ribolovnog prava na dijelu ribolovnog područja - ribolovnim zonama za obavljanje sportsko-rekreativnog ribolova na području HNK

Datum objave: 23.02.2021. 10:08 / Izvor: Dnevni Avaz, 23.02.2021.

Na osnovu člana 29. Zakona o slatkovodnom ribarstvu HNK („Službene novine HNK" broj: 4/14), Odluke Vlade HNK o raspisivanju Javnog konkursa za dodjelu ribolovnog prava na dijelu ribolovnog područja - ribolovnim zonama za obavljanje sportsko-rekreativnog ribolova na području HNK broj: 01-1-02-318/21 od 09.02.2021.godine i Odluke o utvrđivanju visine početnih cijena godišnje naknade za korištenje dijela ribolovnog područja-ribolovnih zona na području HNK („Službene novine HNK'" broj 7/09; 8/10; 2/14), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko - neretvanskog kantona, raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za dodjelu ribolovnog prava na dijelu ribolovnog područja - ribolovnim zonama za obavljanje sportsko-rekreativnog ribolova na području HNK

 

I PREDMET JAVNOG KONKURSA

Ribolovno područje „HERCEGOVAČKO-NERETVANSKO", odnosno dijelovi ribolovnog područja - ribolovne zone, utvrđeni Pravilnikom o ribolovnom području i granicama ribolovnih voda na području Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine HNK". broj: 3/09), ustupaju se na korištenje davanjem ribolovnog prava za obavljanje sportsko-rekreativnog ribolova na razdoblje od 10 godina, uz plaćanje naknade utvrđene Odlukom o utvrđivanju visine početnih cijena godišnje naknade za korištenje dijela ribolovnog područja-ribolovnih zona na području HNK.

Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu ribolovnog prava na dijelu ribolovnog područja - ribolovnim zonama za obavljanje sportsko-rekreativnog ribolova na području HNK sa utvrđenim početnim cijenama kako slijedi:

1.            Dio ribolovnog područja - ribolovna zona Čapljina           2.600,00 KM

2.            Dio ribolovnog područja - ribolovna zona Čitluk                1.200,00 KM

3.            Dio ribolovnog područja - ribolovna zona Jablanica         3.800,00 KM

4.            Dio ribolovnog područja - ribolovna zona Konjic               6.800,00 KM

5.            Dio ribolovnog područja - ribolovna zona Mostar            7.800,00 KM

6.            Dio ribolovnog područja - ribolovna zona Neum              800,00 KM

7.            Dio ribolovnog područja - ribolovna zona Ravno              200,00 KM

8.            Dio ribolovnog područja - ribolovna zona Stolac               1.000,00 KM

 

II PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU

Pravo podnošenja prijave na Javni konkurs ima fizičko lice - obrtnik, pravno lice ili udruženje sportskih ribolovaca, čija glavna djelatnost razvrstana prema Klasifikaciji djelatnosti (KD) uključuje sportsko - rekreativni ribolov. Prebivalište/sjedište i mjesto obavljanja glavne djelatnosti podnositelja prijave treba biti na području Hercegovačko - neretvanskog kantona.

 

III USLOVI ZA SUDJELOVANJE NA JAVNOM KONKURSU SA DOKUMENTACIJOM KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU

Podnositelj prijave na Javni konkurs prilaže sljedeću dokumentaciju:

1.            Popunjen Obrazac prijave na Javni konkurs;

2.            Aktuelno rješenje o upisu u registar udruženja građana u kojem se navodi da je udruženje registrirano kao udruženje sportskih ribolovaca;

3.            Aktuelni Izvod iz sudskog registra u kojem se navodi da je pravno lice registrirano za obavljanje djelatnosti koja je predmet Javnog konkursa (za pravna lica - privredna društva);

4.            Obrtnicu u kojoj se navodi da je obrt registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet Javnog konkursa (za fizička lica - obrt);

5.            Kopija lične iskaznice i obavijest o prebivalištu za odgovorna lica (svi podnositelji prijave);

6.            Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema klasifikacijskoj djelatnosti (od Službe za statistiku za područje HNK),

7.            Uvjerenje o poreznoj registraciji;

8.            Dokaze da je ispunio obaveze u vezi plaćanja poreza i doprinosa (direktnih poreza i doprinosa - od Porezne uprave FBIH i indirektnih poreza - od Uprave za indirektno oporezivanje BiH) u skladu sa relevantnim zakonskim propisima (ne stariji od 6 mjeseci);

9.            Ugovor sa poslovnom bankom o otvorenom transakcijskom računu i potvrdu da je račun aktivan (ne stariji od 6 mjeseci);

10.          Potvrdu o nekažnjavanju za odgovorno lice podnositelja prijave - izdaje MUP (ne starija od 6 mjeseci);

11.          Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na Javni konkurs i odgovornog lice podnositelja prijave ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci);

12.          Bilansa stanja i bilansa uspjeha iz finansijskog izvještaja o poslovanju (zadnja koju su obavezni sačiniti u skladu sa relevantnim zakonskim propisima - za pravna lica registrirana na sudu);

13.          Godišnja prijava dohotka za obavljanje samostalne djelatnosti (zadnja koju su obavezni sačiniti u skladu sa relevantnim zakonskim propisima - za fizička lica - obrtnike);

14.          Potpisane i opečaćene od strane odgovornog lica liste izdatih ribolovnih dozvola za prethodnu godinu sa kategorijom i cijenom dozvole (godišnja, vikend i dnevna) i Izjavu o ukupnom prometu u prethodnoj godini, navesti sve prihode po kontima i sve rashode po kontima (samo za udruženja sportskih ribolovaca);

15.          Dokaz o broju uposlenih i/ili članstvu (za uposlene - dokaz iz Porezne uprave F BiH-ne stariji od 6 mjeseci, a za članove - Izjavu potpisanu i opečaćenu od strane odgovornog lica);

16.          Ponudu visine naknade za korištenje ribolovne zone, a koja ne može biti manja od visine naknade utvrđene Odlukom o utvrđivanju visine početnih cijena godišnje naknade za korištenje dijela ribolovnog područja - ribolovnih zona na području HNK, potpisanu i opečaćenu od strane odgovornog lica;

17.          Okvirni plan upravljanja, zaštite i uređenja ribolovne zone koji sadrži: način korištenja ribolovne zone za obavljanje sportsko-rekreativnog ribolova, mjere i način zaštite ribolovne zone, uređenje ribolovne zone, organiziranost (kadar, prostor, oprema i dr.), projekcija broja ribolovaca koji će obavljati sportsko-rekreativni ribolov na ribolovnoj zoni, planirane sportsko- rekreativne aktivnosti;

18.          Izjavu potpisanu i opečaćenu od strane odgovornog lica o kompetenciji (znanje, vještine i iskustvo) u zaštiti i unaprjeđenju ribljeg fonda i organiziranju sportsko-rekreativnog ribolova;

19.          Pismo podrške za podnositelja prijave na ovaj Javni konkurs, izdato od strane lokalne samouprave sa potpisom načelnika/gradonačelnika, a vezano za korištenje ribolovne zone koja se nalazi unutar administrativnih granica općine/grada.

Svi dokumenti koji se predaju kao dokazi iz ovog Javnog konkursa, moraju biti originali ili ovjerene kopije.

 

IV KRITERIJ I INAČIN VREDNOVANJA PRIJAVA

Pored dokaza iz tačke III ovog Javnog konkursa pri odabiru najpovoljnije ponude koristit će se i sljedeći kriteriji:

-              Prebivalište/sjedište i mjesto obavljanja glavne djelatnosti podnositelja prijave na Javni konkurs na području općine/grada u čijoj je administrativnoj granici ribolovna zona za koju se podnosi prijava, dobivaju 15 bodova,

-              Visina naknade za korištenje ribolovne zone - podnositelj prijave koji ponudi najviši iznos naknade za korištenje ribolovne zone, dobiva maksimalnih 10 bodova, a ostali u kontinuitetu po jedan bod manje,

-              Broj uposlenih i/ili članova - podnositelj prijave sa najvećim brojem uposlenih i/ili članova dobiva 25 bodova, a ostali u kontinuitetu po pet bodova manje.

-              Okvirni plan upravljanja, zaštite i uređenja ribolovne zone bodovat će se u rasponu od 0 do 5 bodova po svakom segmentu navedenom u tački III. 17,

-              Iskazane kompetencije (znanje, vještine i iskustvo) u zaštiti i unaprjeđenju ribljeg fonda i organiziranju sportsko-rekreativnog ribolova vrednovat će se pojedinačno od 0 do 3 boda, a maksimalni broj dodijeljenih bodova je ukupno 9.

Napomena: Dosadašnji korisnik ribolovnog prava ima pod jednakim uslovima pravo prvenstva u dobivanju rješenja o sticanju ribolovnog prava, u skladu sa članom 30. stav (2) Zakona o slatkovodnom ribarstvu HNK.

Svaki navedeni dio ovog Javnog konkursa - dio ribolovnog područja/ribolovna zona od 1. do 8. je samostalan i neovisan u razmatranju, usvajanju i ugovaranju, te u slučaju da jedna ili više ribolovnih zona ne budu ustupljene na korištenje putem ovog Javnog konkursa, to neće utjecati na sklapanje ugovora, odnosno dodjelu ribolovnog prava odabranim podnositeljima prijave za druge ribolovne zone.

Prijave za Javni konkurs s nepotpunom dokumentacijom, podnesene nakon roka i izvan utvrdene forme, te koje nisu u skladu sa uslovima iz Javnog konkursa neće se uzeti u razmatranje.

Otvaranje i vrednovanje Prijava pristiglih na Javni konkurs vršit će Komisija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a u skladu sa dokumentima/dokazima Javnog konkursa, te dostaviti informaciju Ministru. Ministar izdaje rješenje o sticanju uslova za dodjelu ribolovnog prava onom fizičkom licu - obrtniku, pravnom licu ili udruženju sportskih ribolovaca koji ponudi najpovoljnije uslove u skladu sa Javnim konkursom. Ministarstvo nema obvezu vraćanja dokumentacije pristigle na Javni konkurs.

 

V NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Obrazac prijave na Javni konkurs za dodjelu ribolovnog prava na dijelu ribolovnog područja - ribolovne zone za obavljanje sportsko-rekreativnog ribolova na području HNK može se preuzeti na službenoj stranici Ministarstva www.mpsv-hnz-k.ba  i u sjedištu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK, Hrvatske mladeži b.b. Mostar.

Prijave sa traženom dokumentacijom se dostavljaju obavezno u zatvorenoj omotnici, uz naznaku NE OTVARATI „Prijava na Javni konkurs za dodjelu ribolovnog prava na dijelu ribolovnog područja - ribolovne zone    za obavljanje sportsko- rekreativnog ribolova na području HNK" Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, preporučeno poštom ili dostavljačem/primopredajom na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK Hrvatske mladeži b.b. 88000 Mostar

 

VI NAČIN OBJAVE JAVNOG KONKURSA

Obavijest o raspisanom Javnom konkursu objavit će se u dvije štampane dnevne novine, a cjeloviti tekst Javnog konkursa objavit će se na službenoj stranici Ministarstva www.mpsv-hnz-k.ba  te u Službenim novinama HNK.

Komunikacija se može ostvariti pozivom na broj telefona 036 445-900, 036 445-914, 036 445- 941 ili putem e-mail ministarstvopoljhn@gmail.com . 

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana javne objave Obavijesti o raspisanom Javnom konkursu u dvije štampane dnevne novine i objave Javnog konkursa na web stranici Ministarstva www.mpsv-hnz-k.ba.

 

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Ministarstvo će zaključiti Ugovor o ustupanju ribolovnog prava na dijelu ribolovnog područja- ribolovne zone sa odabranim podnositeljima prijave. Korisnik ribolovnog prava s kojim se zaključi Ugovor dužan je omogućiti obavljanje sportskog ribolova ribolovcima koji imaju nabavljene godišnje ribolovne dozvole za 2021. godinu za ribolovnu zonu. Svi podnositelji prijave bit će obaviješteni o rezultatima postupka Javnog konkursa.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Broj: 11-03-20-38-5/21

Datum 16.02.2021.godine

 

 

OBAVIJEST O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA (HRVATSKI JEZIK)

OBAVIJEST O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA (BOSANSKI JEZIK)

 

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU RIBOLOVNOG PRAVA NA DIJELU RIBOLOVNOG PODRUČJA (HRVATSKI JEZIK)

JAVNI KONKURS ZA DODJELU RIBOLOVNOG PRAVA NA DIJELU RIBOLOVNOG PODRUČJA (BOSANSKI JEZIK)

 

OBRAZAC PRIJAVE ZA NATJEČAJ

OBRAZAC PRIJAVE ZA KONKURS

 

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: