Javni konkurs za izradu idejnog rješenja grba Grada Banjaluka

Izvor: eKapija.BA, 23.12.2013.
Na osnovu Zaključka Skupštine grada Banjaluka, broj 07-013-586/13 od 28.11, 02.12. i 03.12.2013. godine, a u vezi sa Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske, broj U-30/10 od 20.02.2013. godine, Služba za poslove skupštine grada i gradonačelnika, raspisuje
 
J A V N I  K O N K U R S
za izradu idejnog rješenja grba Grada Banjaluka
 
I
Grad Banjaluka raspisuje Javni konkurs za izradu idejnog rješenja grba Grada Banjaluka.
 
II
Pravo učešća na Konkursu imaju fizička lica - koja su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, i pravna lica - registrovana za grafički dizajn i oblikovanje - na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
 
III
Opšti kriteriji za izradu idejnog rješenja grba:
1. Grb mora da izražava istorijsko, kulturno i prirodno nasljeđe Grada Banjaluke,
2. Grb ne smije da vrijeđa opšti državni interes, vjerska i nacionalna osjećanja, kao i javni moral, 
3. Grb ne može biti u istovjetnom ili modifikovanom obliku sa simbolima država ili sa znakom političke stranke, privrednog društva, ustanove, drugog pravnog lica ili organizacije,
4. Grb mora biti sačinjen i opisan po pravilima heraldike. Uz prijedloge, potrebno je dostaviti detaljan tekstualni opis grba (blazon),
5. Idejno rješenje grba se mora dostaviti u dvije varijante: osnovnoj (tzv. mali grb) i proširenoj ili službenoj (tzv. srednji grb), a dozvoljena je, ali ne i obavezna, izrada i treće varijante - velikog (ceremonijalnog) grba,
6. Osnovni grb mora da sadrži „štit“ - kao  esencijalni heraldički elemenat i tradicionalni simbol zaštite. Broj, raspored i sadržaj polja u štitu - moraju zadovoljiti heraldičku praksu. Poželjno je da oblik „štita“ ima obrise Gradske uprave, 
7. Prijedlog srednjeg grba treba da sadrži ćiriličnu i latiničnu verziju naziva Grada „Banja Luka“.
 
Posebni uslovi - u pogledu prezentacije i opreme grafičkog rješenja grba:
1.  Oblik i forma grba mora da omogućava tehniku štampanja u više boja, i da se grb, kao simbol, može koristiti za izradu plaketa, znački, javnih priznanja, suvenira i sl,
2. Prijedloge idejnog rješenja grba Grada potrebno je raditi u boji i dostaviti na zasebnim listovima papira formata A4, sa šiframa boja iz paleta: Pantone, CMYK, RGB i Hexadecimal,
3.  Uz prijedloge u boji potrebno je dostaviti i pozitiv i negativ istog rješenja,
4.  Tehnika izrade prijedloga može da bude ručna (tehnike: tuš, tempera, gvaš i akvarel, ili kombinacija tih tehnika) i digitalna. Rukom rađena rješenja je potrebno vektorizovati,
5.  Prijedloge rješenja potrebno je dostaviti na papiru, i u elektronskoj formi na CD-u, 
6.  CD je potrebno označiti imenom autora, kako na samom CD-u tako i na omotu istog.
 
Kriterijumi za fizička lica koja se prijavljuju na Konkurs:
1. Završen  Fakultet  primijenjenih  umjetnosti, Likovna  akademija, ili neki drugi fakultet koji u nastavnom procesu ima grafičko oblikovanje i dizajn, 
2.  Autor je dužan da dostavi profesionalnu biografiju (CV).   
 
Kriterijumi za pravna lica:
Pravna lica moraju biti registrovana za grafički dizajn i oblikovanje na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
 
IV
Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“, Službenom glasniku Republike Srpske i na WEB - stranici Grada (www.banjaluka.rs.ba). Ukoliko Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
 
V
Prijava se dostavlja na adresu Administrativna služba Grada Banjaluka, Trg srpskih vladara 1, sa naznakom: KOMISIJA ZA IZBOR IDEJNOG RJEŠENjA GRBA GRADA BANjALUKA- ''NE OTVARAJ'', ili lično, u sobi 14. Administrativne službe Grada Banjaluka.
 
VI
Svi pristigli prijedlozi biće otvoreni najkasnije u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavljanje prijedloga, na sjednici Komisije, uz evidentiranje u zapisnik svih prispjelih radova.
Komisiju iz tačke V Javnog poziva imenuje Gradonačelnik.
Komisija pregleda i ocjenjuje prijedloge, a najbolje ocijenjen rad je ujedno i prijedlog Komisije.
Komisija može tražiti doradu u vezi sa izgledom i sadržajem izabranog rada.
 
VII
O rezultatima izbora idejnog rješenja, kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana izršenog izbora.
 
VIII
Autor - čiji rad bude izabran, ima pravo na novčanu naknadu - u iznosu od 5.000,00  KM.
Isplatom naknade, Grad Banjaluka postaje vlasnik izabranog rada, i može ga koristiti u cjelosti, i u pojedinostima, o čemu će zaključiti ugovor sa autorom, u skladu sa Zakonom.
 
IX
Podnošenjem prijave, kandidat prihvata sve uslove Konkursa.
 
X
Idejna rješenja koja nisu izabrana - vraćaju se autorima. Grad zadržava pravo da javno izloži sve pristigle radove.
 
 
NAČELNIK
Dujko Komljenović, dipl.pravnik  
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

Najnovije vijesti