Javni oglas o dodjeli lokacija za privremeno zauzimanje javne površine za prodaju kokica i zabavne radnje u Parku Mladen Stojanović u Banjaluci

Datum objave: 10.03.2021. 11:26 / Izvor: Akta.ba, 10.03.2021.

Na osnovu člana 21. stav 2. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Banja Luka“, broj 06/18 i 40/18) i Odluke Gradonačelnika Grada Banja Luka o raspisivanju javnog oglasa broj: 12-G-476/21 od 08.03.2021. godine, Komisija imenovana rješenjem Gradonačelnika Grada Banja Luka broj:12-G-477/21 od 08.03.2021. godine, objavlјuje

 

J A V N I O G L A S

o dodjeli lokacija za privremeno zauzimanje javne površine za prodaju

kokica i zabavne radnje u Parku „Mladen Stojanović“ u Banjaluci,

prema kriterijumu najvišeg iznosa

 

PREDMET DODJELE:

- 8 POZICIJA (PRIVREMENIH LOKACIJA):

POZICIJA 1 DJEČIJI AUTIĆI (P=19,00 m2)

POZICIJA 2 TOBOGAN (P=70,00 m2)

POZICIJA 3 BICIKLI (P=6,00 m2)

POZICIJA 4 VOZIĆ (P=81,00 m2)

POZICIJA 5 VRTULjAK (P=12,00 m2)

POZICIJA 6 PRODAJA KOKICA (4 lokacije; P=1,50 m2 po lokaciji)

POZICIJA 7 TRAMPOLINA (2 lokacije; P=70,00 m2 po lokaciji) i

POZICIJA 8 RODEO BIK (P=4,00 m2).

Javnim oglasom Grad Banjaluka, Odjelјenje za komunalne poslove dodjelјuje lokacije za privremeno zauzimanje javne površine. Grad Banjaluka, Odjelјenje za komunalne poslove ne vrši isporuku električne energije niti obavlјa priklјučenje potrošača na istu a nosioci odobrenja su dužni da, ukoliko je potrebno da obezbijede priklјučak na električnu energiju, zahtjev upute nadležnom preduzeću Z.P. „Elektrokrajina„ R.J. Banjaluka.

 

NAMJENA LOKACIJA:

- prodaja kokica i zabavne radnje

POČETNA CIJENA:

- 1,50 KM/m2 za 1 dan (za prodaju kokica)

- 1,00 KM/m2 za 1 dan (za zabavne radnje površine do 20 m2),

- 0,80 KM/m2

 za 1 dan (za zabavne radnje površine preko 20 m2)

 

NAČIN DODJELE:

- prema kriterijumu najvišeg iznosa

 

DODJELA PREMA KRITERIJUMU NAJVIŠEG IZNOSA:

Redoslijed prvenstva se određuje prema visini ponuđenog iznosa.

Ako su dva ili više ponuđača ponudili isti najviši iznos, prvenstvo ima onaj ponuđač čija je ponuda ranije prispjela.

 

PRAVO UČEŠĆA:

- fizička lica sa mjestom prebivališta u Banjaluci

- obavezno lično učešće

 

PRAVILA NADMETANјA:

- U ponudi za javno nadmetanje učesnik je obavezan priložiti:

1) kopiju lične karte

2) popunjenu i potpisanu prijavu (u prijavi zaokružiti broj pozicije i ponuditi najvišu cijenu u KM/m2 za 1 dan)

3) dokaz o uplaćenoj kauciji na žiro račun Grada Banja Luka broj: 551-790- 22206572-52 u iznosu od:

- 67,50 KM za poziciju 6 (prodaja kokica)

- 120,00 KM za zabavne radnje površine do 20 m2

- 1.680,00 KM za zabavne radnje površine preko 20 m2

.

Uplaćena kaucija predstavlјa početnu cijenu na period od 30 dana i biće uračunata u izlicitirani iznos.

Uplaćena kaucija neće se vraćati učesnicima javnog oglasa koji odustanu od ponude, kao ni učesnicima koji u određenom roku ne podnesu zahtjev za izdavanje odobrenja i ne uplate preostali dio sredstava do izlicitiranog iznosa.

Učesnicima javnog oglasa, kojima javna površina nije dodijelјena za privremeno zauzimanje, kaucija se vraća u punom iznosu, svakom ponuđaču posebno, nakon isteka roka za prigovor, a ako se ponuđač odrekao prava na prigovor izjavom na zapisnik, odmah nakon potpisivanja zapisnika. Učesnik javnog oglasa je dužan uz zahtjev za povrat kaucije priložiti i kopiju tekućeg računa na koji će se uplata izvršiti.

 

NAČIN DODJELE LOKACIJA:

- Lokacije se dodjelјuju u trajanju od 120 dana, po zahtjevu stranke u periodu od 01.04.2021. do 30.09.2021. godine.

- Jedno lice može da podnese prijavu samo za jednu poziciju, u protivnom se prijava neće razmatrati.

- Lice koje je u postupku javnog nadmetanja ponudilo najvišu cijenu za lokaciju, dužno je u roku od tri dana od dana izvršnosti, odnosno konačnosti zaklјučka

Komisije, kojim je utvrđena rang lista najpovolјnijih ponuđača za dodjelu privremenih lokacija, podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja. Zahtjev se predaje u

Prijemnoj kancelariji Gradske uprave Grada Banja Luka, uz isti je potrebno priložiti i dokaz o uplati cjelokupan izlicitirani iznos ( za period od 30 dana). Ukoliko najpovolјniji ponuđač u navedenom roku ne podnese zahtjev, smatraće se da je odustao od ponude za lokaciju i lokacija će se ponuditi

slјedećem ponuđaču sa liste, koji je dužan da u roku od jednog dana od dostavlјanja  ponude, podnese zahtjev za izdavanje rješenja u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, i tako redom, dok se lokacija ne dodijeli.

- Licu koje podnese zahtjev za izdavanje rješenja i priloži dokaz da je uplatilo izlicitirani iznos, na period od 30 dana, izdaće se rješenje kojim se odobrava privremeno zauzimanje javne površine za period od 120 dana uz mogućnost produženja rjšenja na zahtjev stranke. Zahtjev za produženje rješenja podnosi se minimalno 7 dana prije isteka važenja rješenja, a ukoliko lice kome je dodijelјena lokacija u postupku javnog oglasa, ne produži rješenje, smatraće se da je odustao od lokacije, te će se lokacija dodijeliti na korištenje drugom zainteresovanom licu.

 Preostali iznos naknade za privremeno zauzimanje javne površine za navedeni period će plaćati u mjesečnim ratama.

- Lokacije koje se ne dodijele u postupku javnog oglasa, mogu se dodijeliti zainteresovanim licima neposrednom pogodbom.

- U skladu sa Odlukom u komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Banja Luka“, broj 06/18 i 40/18), korisnici javne površine dužni su:

1) da prije početka obavlјanja djelatnosti na javnoj površini pribave odobrenje za obavlјanje djelatnosti za koju se izdaje odobrenje za privremeno zauzimanje javne površine ukoliko navedeno odobrenje nemaju

2) da na odobrenoj lokaciji obavlјaju samo onu djelatnost za koju je izdato odobrenje

3) da održavaju čistoću na lokaciji koja im je odobrena i

4) da se pridržavaju uslova određenih u odobrenju za zauzimanje javne površine.

- Ukoliko se korisnici ne budu pridržavali gore navedenih uslova, postavlјeni objekti će biti uklonjeni sa lokacije o trošku korisnika.

- Lica koja ostvare pravo na lokaciju za prodaju kokica dužna su prodaju kokica vršiti u okviru štandova.

- Oko štandova je strogo zabranjeno postavlјanje bilo kakvih dodatnih štandova i stolova, koji će u tom slučaju biti uklonjeni sa lokacije.

PREUZIMANјE PRIJAVA I UVID U LOKACIJE:

Obrazac za podnošenje prijave se preuzima u kancelariji broj 605/aneks IV u

Gradskoj upravi Grada Banja Luka, u vremenu od 08:00 do 14:00 časova, kada se može izvršiti i uvid u Urbanističko-tehničke uslove za privremeno zauzimanje javne površine u Parku „Mladen Stojanović“ za prodaju kokica i zabavne radnje, na zemlјištu označenom kao k.č. broj 1221/1 K.O. Banja Luka 6.

 

PRIJAVA NA OGLAS I DATUM JAVNOG NADMETANјA:

Ponude se predaju lično, uz predočenu ličnu kartu, u kancelariji broj 14 u Gradskoj upravi Grada Banja Luka.

 

Rok za podnošenje prijava je 17.03.2021. godine do 14:00 časova.

Potpuna ponuda podrazumijeva zatvorenu kovertu u kojoj se nalazi popunjena i potpisana prijava sa traženim prilozima i naznakom:

PONUDA ZA PRODAJU KOKICA I ZABAVNE RADNјE - NE OTVARAJ, te IME I PREZIME (na drugoj strani).

Neblagovremene i nepotpune prijave Komisija neće uzeti u razmatranje.

Otvaranje ponuda, uz prisustvo zainteresovanih ponuđača, će se održati dana 18.03.2021. godine, u sali broj 238/II sprat u Gradskoj upravi u 08:30 časova.

Rezultat javnog nadmetanja utvrđuje Komisija, zaklјučkom. Zaklјučak o rezultatu javnog nadmetanja objavlјuje se na oglasnoj tabli Gradske uprave i zvaničnoj internet stranici Grada Banja Luka. Učesnik javnog nadmetanja ima pravo da, u roku od 8 dana od dana objavlјivanja zaklјučka na oglasnoj tabli Gradske uprave, uloži prigovor Gradonačelniku. Prigovor se podnosi u pisanoj formi, putem Komisije.

 

INFORMACIJE:

Sve ostale informacije vezane za postupak javnog nadmetanja mogu se dobiti lično u kancelariji broj 605/aneks IV ili putem telefona broj: 051/244-444, lokal: 732.

 

Broj: 05-370-1509/21

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: