Javni oglas za dodjelu lokacije za privremeno korišćenje javne površine za postavljanje kioska​ u Ilijašu

Datum objave: 23.01.2020. 08:42 / Izvor: Oslobođenje, 23.01.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

OPĆINA ILIJAŠ

OPĆINSKI NAČELNIK

 

 

Općinski načelnik putem službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općine Ilijaš, na osnovu člana 10. Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Ilijaš(«Sl. novine Kantona Sarajevo« br.24/19), raspisuje

 

JAVNI OGLAS

ZA DODJELU LOKACIJE ZA PRIVREMENO KORIŠĆENJE JAVNE POVRŠINE ZA

POSTAVLJANJE KIOSKA

 

I Predmet javnog oglasa je dodjela jedne lokacije za postavljanje kioska u Ilijašu, prema slijedećim urbanističko-tehničkim uslovima:

1. Lokacija kioska je u ulici Hašima Spahića u Ilijašu, na dijelu parcele označene dio k.č.br. 165/1 KO Ilijaš Grad,

2. Vrsta i obim radova:postavljanje kioska sa nadstrešnicom,

3. Površina lokacije: 16,00 m2,

4. Tip gradnje: montažni,

5. Gabariti kioska: 2,60x2,60 m,

6. Spratnost objekta:prizemni,

7. Visina vrha krova max 2,85 m iznad kote terena,

8. Namjena objekta: prodaja dnevne i periodične štampe, časopisa, mjesečnih karata, cigareta, tabako proizvoda, sitnih papirnatih proizvoda, kancelarijskog pribora, proizvoda grafičke industrije,bezalkoholnih pića i sladoleda,

9. Grijanje objekta: putem električne energije,

10. Priključenje na elektromrežu: prema uslovima Elelcfrodistribucije Sarajevo,

11. Status objekta je privremeni, 2(dvije) godine, uz mogućnost produženja.

 

II Početna cijena naknade za korišćenje javne površine za postavljanje kioska je 8,0 KM mjesečno, po jednom m2 površine lokacije. Konačna visina naknade utvrdit će se nakon provedenog postupka javnog oglašavanja u rješenju o dodjeli lokacije. Naknada se plaća mjesečno, unaprijed, a za prvi mjesec prije donošenja rješenja o odobrenju za građenje kioska.

III Pravo učešća na oglas imaju fizička i pravna lica registrovana za obavljanje određene djelatnosti.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

IV Pismene prijave sa ponudom na javni oglas podnose se Komisiji za provođenje postupka dodjele lokacije, u zatvorenoj koverti, a predaju se neposredno na protokol Općine Ilijaš, ili poštom preporučeno sa naznakom "Prijava na javni oglas za dodjelu lokacija za privremeno korišćenje javnih površina-ne otvarati". Prijava na oglas treba da sadrži naziv i tačnu adresu ponuđača, ovjerenu fotokopiju rješenja o registrovanoj djelatnosti, pisanu ponudu sa ponuđenom cijenom naknade za korišćenje javne površine za postavljanje kioska po m2, uvjerenje o poreskoj registraciji, potvrdu Službe za privredu i finansije Općine Ilijaš da nema neizmirenih obaveza po osnovu korišćenja javne površine.

V Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

VI Pravo na dodjelu lokacije utvrđuje se na osnovu slijedećih kriterija:uredno izmirivanje dosadašnjih obaveza po osnovu korištenja javne površine 5 bodova, visina naknade za svaku KM iznad početnog iznosa naknade 5 bodova,član šehidske porodice i porodice poginulog borca 20 bodova, invalidnost podnosioca ponude-ratnog vojnog invalida(tjelesno oštećenje 100% 15 bodova, tjelesno oštećenje 20-90% za svaki stepen oštećenja 1 bod),invalidnost podnosioca ponude(neratni invalidi) tjelesno oštećenje 100% 10 bodova, tjelesno oštećenje 20-90% za svaki stepen oštećenja 0,5 bodova, nama priznanja:Zlatni ljiljan i Zlatna policijska značka 5 bodova, ostala vojna priznanja utvrđena Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica 2 boda,podnosilac za svaku godinu učešća u Oružanim snagama RBiH 2 boda, osobe koje su bile zatočene u logoru, a nisu obuhvaćeni u jednoj od predhodnih tačaka 5 bodova, civilne žrtve rata 5 bodova,članovi uže porodice podnosioca ponude za svakog člana 1 bod, za svakog nezaposlenog člana broj bodova se uvećava za 1 bod, ponuđač sa prebivalištem na području Općine Ilijaš u kontiutetu najmanje 5 godine 5 bodova.Najpovoljnija ponuda je ponuda sa najvećim brojem bodova. U slučaju da više ponuđača ima jednak broj bodova prednost ima ponuda prema slijedećem redoslijedu: sa najvećim iznosom ponuđene naknade, član šehidske porodice i porodice poginulog borca, osoba sa tjelesnim oštećenjem organizma do 100%. osobe sa najdužim učešćem u OS RbiH, osobe sa najvećim brojem nezaposlenih članova domaćinstva.

VII Prijave na oglas razmatrat će Komisija prema kriterijima iz predhodnog stava. Komisija utvrđuje Rang listu podnesenih prijava i dostavlja Općinskom načelniku na saglasnost. Nakon što Općinski načelnik da suglasnost, Rang lista se objavljuje na oglasnoj tabli i web stranici Općine. Učesnici javnog oglasa imaju pravo prigovora na Rang listu Drugostepenoj stručnoj komisiji Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana objave. Odluka Komisije po prigovoru je konačna. Nakon isteka roka za podnošenje prigovora na Rang listu. Općinski načelnik putem Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša donosi rješenje o dodjeli lokacije za privremeno korišćenje javne površine za postavljanje kioska. Nakon provedenog postupka, Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša donosi urbanističku saglasnost investitoru, licu kome je dodijeljena lokacija, za postavljanje kioska na osnovu dostavljene tehničke dokumentacije (idejno rješenje, infrastrukturni priključci i dr.). Ukoliko prvoplasirani učesnik ne izvrši uplatu naknade za korišćenje javne površine u roku i na način određen u rješenju o urbanističkoj saglasnosti, lokacija će biti dodijeljena drugom učesniku na Rang listi, prema redu prvenstva. Odobrenje za građenje donosi se nakon ispunjenja uslova iz urbanističke saglasnosti, kao i priloženog dokaza o plaćanju naknade za privremeno korištenje javne površine.

 

Broj:05/2-23-2460/19

Ilijaš, 16.01.2020 godine

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Akif Fazlić,dipLecc.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: