Javni oglas za dodjelu u zakup poslovnih prostora u Tešnju

Datum objave: 08.02.2021. 09:35 / Izvor: Akta.ba, 05.02.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:02-40-4-2345-9/20

Datum: 04.02.2021 .godine

 

Na osnovu člana 30. Statuta Općine Tešanj (“Službeni glasnik Općine Tešanj”, broj: 11/07) i Odluke o općinskim nekretninama (“Službeni glasnik Općine Tešanj, broj:8/13), te člana 1. Odluke o davanju ovlaštenja Općinskom Načelniku za zaključivanje ugovora o zakupu (“Službeni glasnik Općine Tešanj”, broj: 10/14) dodati godinu Općinski načelnik, objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

za dodjelu u zakup poslovnih prostora

 

PREDMET JAVNOG OGLASA

Predmet Javnog oglasa je davanje u zakup na određeno vrijeme, poslovnih prostora kojima upravlja i raspolaže Općina Tešanj.

Predmet zakupa su prostori koji se nalaze u sklopu Vatrogasnog doma na adresi Bukva broj:6. Tešanj.

 

U zakup se izdaju slijedeći prostori:

Red.

broj

Opis poslovnog prostora

Površina

(m2)

Minimalni iznos mesečne zakupnine bez PDV-a (KM)

Namjena

1.

Zgrada Vatrogasnog doma na II spratu:: (3 kancelarije koje su u sastavu jedne cjeline)

72

200

poslovna djelatnost (administrativni poslovi, skladišni prostor)

2.

Zgrada Vatrogasnog doma na II spratu : (3 kancelarije i hodnik koji su u sastavu jedne cjeline)

40

150

poslovna djelatnost (administr.poslovi, emitovanje radio i TV programa)

 

Prostori koji su predmet Javnog oglasa daje se na korištenje (zakup) na period do 5 (pet) godina, računajući od dana potpisivanja Ugovora između Korisnika poslovnih prostora i Općine Tešanj. Korisnik prostora može da izvši adaptaciju i prilagodbu određenih prostora prema svojim potrebama uz saglasnost vlasnika prostora. Sve navedene troškove adaptacije snosi korisnik prostora.

Za navadene prostore, komunalne režije (struja, voda, grijanje, i smeće) će plaćati Korisnik poslovnih prostora, shodno utrošku.

Parking prostor plaćat će se shodno broju vozila korisnika prostora (10,00 KM mjesečno /vozilo sa uračunatim PDV-om).

Broj parking mjesta/ vozila će biti definisan prije potpisivanja ugovora.

 

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na Javni oglas imaju sva pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti..

 

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

Na Javni oglas, mogu se prijaviti sva zainteresovana pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti, a u koju svrhu se mogu koristiti poslovni prostori koji su predmet zakupa, te su shodno tome dužna podnijeti sljedeću dokumentaciju:

-           prijavu sa ličnim podacima ponuđača (naziv, adresu, ime odgovornog lica i kontakt telefon),

-           izjava o namjeni korištenja predmetnih prostora,

-           dokaz o upisu u sudski registar,

-           visinu ponuđene cijene za korištenje poslovnih prostora izražene u konvertibilnim markama i

-           potvrda nadležnog organa poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Općina Tešanj, Trg Alije Izetbegovića broj 1, putem pošte ili na centralnoj pisarnici Općine Tešanj. Ponuda mora biti kovertirana sa naznakom: “NE OTVARAJ” Prijava na javni oglas-poslovni prostor-Vatrogasni dom. Javni oglas ostaje otvoren do 15.02.2021. godine (ponedjeljak) do 16,00 sati.

Sve prijave trebaju biti dostavljene u predviđenom roku i sa svim potrebnim dokazima za učešće na Javni oglas. Neblagovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid u poslovne prostore u zgradi Vatrogasnog doma Tešanj Bukva broj 6., radi upoznavanja istih sa stanjem prostora za koje su zainteresovani.

 

OTVARANJE PONUDA

Otvaranje ponuda izvršit će Komisija koju imenuje Općinski Načelnik, a nakon isteka roka za dostavljanje istih.

 

OCJENA PONUDA:

Prilikom ocjene ponuda Komisija će uzimati u obzir slijedeće:

-           najveća ponuđena cijena poslovnog prostora, (tačka 1. i 2.),

-           ako se više lica prijavi za isti poslovni prostor sa istom ponuđenom cijenom, prednost ima pravno lice koje je ranije koristilo poslovni prostor po osnovu ugovora.

Općina Tešanj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu ili da poništi Javni oglas prije potpisivanja Ugovora, i o tome ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima ponuda.

Odluku o izboru najboljeg ponuđača na prijedlog Komisije donijet će Općinski načelnik, nakon čega će se zaključiti Ugovor kojim će se regulisati prava i obaveze o korištenju poslovnih prostora između odabranog Korisnika i Općine Tešanj.

Za dodatne informacije zainteresovana pravna i fizička lica mogu se obratiti Službi civilne zaštite lično svakim radnim danom u periodu od 07,30 do 16.00 sati ili putem telefona na broj: 032/650-157 i 650-108.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: