Javni oglas za dostavljanje ponuda za učešće u zajedničkoj izgradnji objekta pošte Kozluk

Datum objave: 19.07.2017. 09:42 / Izvor: Nezavisne novine, 19.07.2017.

U skladu sa Odlukom Uprave Preduzeća br. 1.-657-1/17 od 28.06.2017. godine, "Pošte Srpske" a.d. Banjaluka objavljuju javni oglas za dostavljanje ponuda za učešće u zajedničkoj izgradnji objekta pošte Kozluk, po sljedećim minimalnim uslovima:

 

• Investitor I - Preduzeće "Pošte Srpske" a.d. Banjaluka, u zajedničko građenje objekta pošte u Kozluku ulaže zemljište, ruševan objekat i fi-nansijska sredstva za takse,

• Investitor II - u zajedničko građenje objekta pošte Kozluk ulaže finan-sijska sredstva u pribavljanje i izradu neophodne dokumentacije i dozvole, pripremne radove te radove na izgradnji objekta,

• Sva projektna i tehnička dokumentacija, potrebna odobrenja i dozvole će glasiti na oba investitora, kao suinvestitore gradnje,

• Na predmetnoj lokaciji dozvoljena je izgradnja stambeno-poslovnog objekta, bruto površine - 457,5 m2,

• Investitoru I u novoizgrađenom objektu pripada poslovni prostor mini-malne površine 85 m2, ili minimalno 18,57 % od ukupno izgrađenog ob-jekta, po sistemu ključ u ruke. Poslovni prostor je pozicioniran u prizemlju novoizgrađenog objekta, do glavne saobraćajnice,

• Investitoru P pripada ostatak ukupne bruto površine novoizgrađenog objekta,

• Nakon izgradnje stambeno-poslovnog objekta imovinski odnosi na zemljištu će se regulisati po principu susvojine između Investitora I i vlasnika etažnih pjelina na predmetnom objektu,

• Investitor II obavezuje se da organizuje izradu projekta,

• Za poslovni prostor koji pripada Investitoru I neophodna je saglasnost na projekat od strane Investitora I, u pisanoj formi,

• Rok za izgradnju sa tehničkim prijemom objekta je 12 mjeseci od dana potpi-sivanja ugovora o zajedničkoj gradnji,

• Ukoliko Investitor II odustane od gradnje, "Pošte Srpske" mogu samostalno završiti gradnju svog poslovnog prostora, bez naknade Investitoru II,

• Za vrijeme izgradnje objekta, do primopredaje i useljenja u poslovni prostor Investitora I u novoizgrađenom objektu, Investitor II se obavezuje da obezbijediti odgovarajući poslovni prostor za potrebe rada pošte Kozluk, bez naknade,

• Investitor I se obavezuje da će za vrijeme korištenja privremenog poslovnog prostora za potrebe rada pošte Kozluk snositi pripadajuće režijske troškove,

• Ponude je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu: Preduzeće za poštanski saobraćaj a.d. Banjaluka, Ulica kralja Petra I Karađorđevića 93, 78 000 Banjaluka, sa jasnom naznakom "Ponuda za učešće u zajedničkoj izgradnji objekta pošte Kozluk - NE OTVARATI",

Rok za dostavljanje ponuda -10 dana od dana objavljivanja oglasa,

• Kontakt osoba i telefon - Ljubiša Sandić, 051/246-000;

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: