Javni oglas za kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta

Datum objave: 15.01.2020. 08:57 / Izvor: Dnevni Avaz, 15.01.2020.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FBiH

Na osnovu člana 152. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13), a u vezi sa članom 8. Pravilnika o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/11,82/13,75/15 i 77/17) Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (ZZJZ FBiH) u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu (EFSA UNSA) i Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru (MF SVMO), uz učešće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, uz saglasn&st Federalnog ministra zdravstva, objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta

 

Federalno ministarstvo zdravstva u saradnji sa nosiocima edukacije iz zdravstvenog menadžmenta, organizuje nastavak provođenja kontinuirane profesionalne edukacije iz zdravstvenog menadžmenta, prema planu standardizirane edukacije (SHCE) u skladu sa članom 6. Pravilnika o KPE.

Edukativni program obuhvata tri nivoa edukacije (SHCE I, SHCE 2 i SHCE 3) u ukupnom trajanju od 265 sati nastave.

Nakon uspješno odslušane nastave i završene provjere znanja svakog nivoa, polaznici dobivaju certifikat ovjeren od strane Federalnog ministarstva zdravstva, koji ima snagu javne isprave i dokaz je o poznavanju zdravstvenog menadžmenta.

U skladu sa članom 9. Pravilnika o KPE, edukacija iz zdravstvenog menadžmenta je dostupna zdravstvenim radnicima, zdravstvenim saradnicima i drugim profesionalcima zaposlenim u zdravstvenim ustanovama, privatnim praksama, zavodima zdravstvenog osiguranja i ministarstvima zdravstva, kao i drugim pravnim osobama u sistemu zdravstva Federacije BiH.

 

U skladu na navedenim, u prvoj polovini 2020. godine nosioci edukacije planiraju organizovati edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta za:

-   grupo do 25 polaznika osnovnog nivoa edukacije - SHCE 1

- sve polaznike srednjeg nivoa edukacije - SHCE 2 koji su završili i uspješno prošli provjeru znanja iz SHCE 1

- sve polaznike naprednog nivoa edukacije - SHCE 3 koji su završili i uspješno prošli provjeru znanja iz SHCE 2

 

Početak edukacije planiran je u februaru 2020. godine.

Raspored edukacije za sve nivoe bit će objavljen na web stranicama EFSA UNSA, MF SVMO i ZZJZ FBiH nakon isteka roka prijave.

Uslovi za upis na osnovni nivo edukacije:

• završen fakultet zdravstvenog ili drugog smjera, odnosno škola zdravstvenog ili drugog smjera;

• položen stručni ispit u stručnom zvanju samo za zdravstvene radnike;

• posjedovanje radnog iskustva u trajanju od minimalno tri godine u zdravstvenom sektoru.

 

Dokumenti koji se prilažu pri upisu na osnovni nivo edukacije (SHCE 1):

• ovjerena fotokopija diplome o-završenom fakultetu zdravstvenog ili drugog smjera, odnosno ovjerena fotokopija diplome o završenoj srednjoj školi zdravstvenog ili drugog smjera;

• uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za zdravstvene radnike);

• potvrda o radnom iskustvu.

 

Ukoliko je neko od polaznika obavio edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta u Federaciji BiH, odnosno izvan Federacije BiH, kao i u inostranstvu, potrebno je uz prijavu dostaviti i rješenje federalnog ministra zdravstva o priznavanju navedene edukacije izdato u skladu sa članom 37. Pravilnika o KPE.

Polaznici koji su uspješno završili edukaciju iz osnovnog i srednjeg nivoa edukacije po Planu i Programu iz Pravilnika o KPE, trebaju samo popuniti prijavnicu i dostaviti je na e-mail kontakt osoba u ZZJZ FBiH, ili MF SVMO ili EFSA UNSA.

 

Posebni uslovi, ukoliko zahtjev podnosi zdravstvena ustanova, privatna praksa kao i zavod zdravstvenog osiguranja, za neograničen broj svojih zaposlenika su:

• dokaz o ispunjavanju uslova za obavljanje zdravstvene djelatnosti, odnosno druge srodne djelatnosti u zdravstvenom sektoru, izdan od ovlaštenog organa.

 

Dokumenti koji se prilažu:

• rješenje o obavljanju zdravstvene djelatnosti

• rješenje o upisu u sudski registar (samo za pravna lica).

 

Prijavnica za učešće na edukativnom programu je dostupna na web stranici ZZJZ FBIH (www.zzjzfbih.ba),EFSA UNSA (www.efsa.unsa.ba) i MF SVMO (www.mefmo.ba)

Kandidati koji upisuju osnovni nivo edukacije trebaju ispravno popunjenu prijavnicu sa potrebnim dokumentima, u zatvorenoj koverti, lično ili putem pošte dostaviti u Federalno ministarstvo zdravstva., Ul. Maršala Tita br. 9, 71000 Sarajevo.

Na koverti navesti: Dokumentacija za kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta.

Javni oglas se objavljuje na web stranici ZZJZ FBIH (www.zzjzfbih.ba). EFSA UNSA (www.efsa.unsa.ba) i MF SVMO (www.mefmo.ba). kao i u dnevnim listovima: „Večernji list" i „Dnevni avaz".

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednje objave. Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Troškovi kotizacije po polazniku iznose:

za osnovni nivo, SHCE 1             1.600,00 KM

za srednji nivo,   SHCE 2             1.800,00 KM

za napredni nivo, SHCE 3          2.300,00 KM

Obaveza polaznika je, da do početka nastave iz nivoa edukacije za koji se prijavljuju, uplate 1/3 iznosa kotizacije određene za taj nivo. Potvrdu o uplati polaznici su obavezni donijeti prvi dan predavanja, jer bez potvrde neće moći prisustvovati nastavi.

Broj žiro računa na koji se vrši uplata, dostavit će se naknadno.

Za detaljnije informacije kontaktirati:

 

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH

M. Tita br. 9,

71000 Sarajevo

Tel.: + 387 33 564 642

Fax.: + 387 33 564 602

E-mail:   z.vucina@zzjzbih.ba ili m.krupic@zzjzfbih.ba

 

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Poslovna akademija EFSA UNSA

Skenderija br.70,

71000 Sarajevo

Tel.: + 387 33 564 354

Fax: + 387 33 564 371

E-mail: lela.grubesic@efsa.unsa.ba

 

Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Bijeli brijeg bb.,

88000 Mostar

Tel/fax: +387 36 335 600

E-mail: danijel.pravdic@gmail.coma

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: