Javni oglas za podnošenje zahtjeva opština i gradova za korištenje sredstava revolving fonda

Datum objave: 12.02.2021. 08:53 / Izvor: Glas Srpske, 12.02.2021.

Na osnovu tačke I Odluke o korišćenju sredstava („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 116/08, 29/14 i 98/14), u skladu sa Zaključkom broj: 04/1-012-2486/08 od 16.10.2008. godine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva ivodoprivrede,raspisuje

 

JAVNI OGLAS

ZA PODNOŠENjE ZAHTJEVA OPŠTINA I GRADOVA ZA KORIŠTENjE SREDSTAVA REVOLVING FONDA

 

1. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava su opštine i gradovi u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Korisnici sredstava).

 

2. USLOVI ZA OSTVARIVANjE PRAVA HA DODJELU SREDSTAVA

Pravo na dodjelu sredstava pripada Korisniku sredstava, prema prioritetima, redosljedom kako je navedeno i pod uslovom da nema riješenu problematiku na svojoj teritoriji u slijedećim oblastima:

a) snabdjevanjem vodom stanovništva,

b) izgrađene kanalizacione sisteme i

v) izgrađeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.

 

3. USLOVI KREDITA

Sredstva revolving fonda odobravaju se pod sljedećim uslovima:

a) rokltplate kredita je 12 (dvanaest) godina,

b) grejs period za glavnicu uračunat u rok otplate iznosi 12 (dvanaest) mjeseci,

v) kamatna stopa 3% (tri posto).

 

4. KRITERIJUMI PRILIKOM DODjELE SREDSTAVA

Vrednovanje prispjelih zahtjeva za dodjelu sredstava Ministarstvo će izvršiti na osnovu Programa i kriterijuma za dodjelu kreditnih sredstava opštinama i gradovima iz oblasti vodosnabdijevanja i komunalne infrastrukture iz revolving fonda, kojeg je usvojila Vlada Republike Srpske broj: 04/1-012-2486/08. od 16.10.2008. godine. Preduslovi koji su neophodni da budu ispunjeni od strane podnosioca zahtjeva, opštine/grada su da u pismenoj formi u ugovoru, uz pristanak podnosioca zahtejva za kredit, budu ugrađene klauzule koje dozvoljavaju Ministarstvu da:

a) utvrdi da je kroz investicioni program podnosilac zahtjeva dokazao ekonomsku opravdanost konkretne investicije i rješio pitanje preuzimanja takvog objekta no njegovoj izgradnji, upravljanje istim i sve potrebne uslove za nesmetano održavanje i pogon takvog objekta;

b) izvrši stručnu verifikaciju studijske, investiciono-tehničke, druge dokumentacije i investicionog programa, uključujući sagledavanje troškova i izvora sredstava za održavanje i pogon objekta, kao i uobičajenih kreditnih klauzula u predloženom ugovoru;

v) utvrdi ugovornu klauzulu, kao oblik obezbjeđenja povrata dodjeljenih kreditnih sredstava u skladu sa zakonom i u dogovoru sa Ministarstvom finansija.

r) sprovede redovan nadzor nad izvođenjem radova za odobreni projekat.

 

5. POTREBNA DOKUMENTACIjA

Za prijavljivanje na javni oglas opština/grad podnosi:

- zahtjev na memorandumu, obrazložen i potpisan od odgovornog lica;

- projektni zadatak za izradu dokumentacije ili za izvođenje radova, tehničku dokumentaciju izrađena u skladu sa propisima za tu vrstu posla u formi glavnog projekta, koji je prošao proceduru revizije;

Dokumentaciju u skladu sa Programom sa kriterijumima za dodjelu kreditnih sredstava opštinama i gradovima iz oblasti vodosnabdijevanja i komunalne infrastrukture iz revolvin fonda kojeg je usvojila Vlada Republike Srpske broj 04/1-012-2486/08 od 16.10.2008.godine, na osnovu koje će se izvršiti bodovanje:

- izjava odgovornog lica o procentu stanovništva koje nije obuhvaćeno organizovanim snabdijevanjem pitkom vodom ili kanalizacionim sistemom na području grada i specifičnom užem području na kojem se izvodi projekat,

- dokaz o izmirenim vodoprivrednim naknadama preduzeća koje snabdijeva prostor opštine/grada pitkom vodom,

- dokaz o procentu uplate vodoprivredene naknade obveznika na prostoru zainteresovane opštine/grada,

- izjavu o ranije dobijenoj pomoći od Republike u poslednje dvije godine,

- izjavu o učešću u međunarodnim projektima iz oblasti vodosnabdijevanja i sanitacije, a koji su u toku ili u pripremi,

- saglasnost Ministarstva finansija za kreditno zaduženje,

- pismenu izjavu odgovornog lica opštine/grada da se prihvataju preduslovi navedeni u tački 4. pod a), b), v), i g) ovog oglasa.

 

6. ROK ZA PODNOŠENjE ZAHTJEVA

Rok za podnošenje zahtjeva na javni oglas je 30 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske" i na veb stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Zahtjev sa dokumentacijom iz tačke 5. ovog oglasa zainteresovana opština/grad treba dostaviti na adresu : Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Trg Republike Srpske, broj 1, sa naznakom „ne otvarati- zahtjev za revolving sredstva".

 

7. DONOŠENjE ODLUKE O IZBORU KORISNIKA

Nakon što Ministarstvo sprovede proceduru koja je definisana aktima i kriterijima navedenim u ovom oglasu i utvrdi redosljed rangiranih kandidata, prijedlog dostavlja Vladi Republike Srpske, koja donosi odluku o izboru.

 

8. NAČIN REALIZACIJE

Nakon donošenja odluke Vlade Republike Srpske o izboru korisnika i njenog objavljivanja, pristupa će zaključivanju ugovora o načinu realizacije kredita.

 

 

Broj: 12.07-337-55/21            MINISTAR

Datum: 11.02.2021.               dr Boris Pašalić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: