Javni oglas za pokušaj sporazumnog utvrđivanja trajnog prava služnosti na nekretninama za koje je ishodovana lokacijska informacija br. 04-23-186 19 od 11.12.2019. godine sa ciljem legalizacije kablovskog dalekovoda 10(20) kV vod TS 10 0,40 kV Kolodvorska - TS 10/0,4 kV Vodovod BTS u Bosanskoj Krupi

Datum objave: 14.01.2020. 16:24 / Izvor: Unsko-sanske novine, 10.01.2020.

JP ELEKTROPRIVREDA BIH  d.d. Sarajevo              

Podružnica "Elektrodistribucija" Bihać

 

Na osnovu elana 23., a u vezi sa članom 24. stav 1. tačka 4) Zakona o eksproprijaciji Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH broj 70/07, 36/10 i 25/12), a u skladu sa odredbom člana 92. Zakona o pravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH broj 2/98 i 4/99) i lokacajskc nforaacne broj; 04-23-186/19 11.122019-godineza legalizaciju kablovskog dalekovoda 10(20) kV vod TS 100.40 kV Kolodvorska - TS 100.4 kV Vodovod BTS u Bosanskoj Krupi, Javno preduzeće Ekkliupiivieda Bosne i Ikrctfavsac d-d. - Sarajevo. Radnižnica .Elektrodistribucija" Bihać raspisuje slijedeći

 

JAVNI OGLAS

za pokušaj sporazumnog utvrđivanja trajnog prava služnosti na nekretninama za koje je ishodovana lnkacijskn informacija br. 04-23-186 19 od 11.12.2019. godine sa ciljem legal¬izacije kablovskog dalekovoda 10(20) kV vod TS 10 0,40 k\   Kolodvorska - TS 10/0,4 kV "Vodovod BTS" u Bosanskoj Krupi.

 

I

U skladu sa odredbom člana 23. Zakona o eksproprijaciji Federacije Bosne i Hercegovine ispunjeni su uslovi da korisnik eksproprijacije podnese Prijedlog za nepotpunu eksproprijaciju nelcretnina navedenih u prilogu:

- Pregled nekretnina (zemljišta) za nepotpunu eksproprijaciju za legalizaciju kablovskog daleko-voda 10(20) kV vod TS 10/0,40 kV "Kolodvorska"- TS 10/0,4 kV Vodovod BTS" općina Bosanska Krupa.

 

II

U skladu sa odredbom člana 23. Zakona o eksproprijaciji Federacije Bosne i Hercegovine, korisnik nepotpune eksproprijacije Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija" Bihać poziva vlasnike nekrentina koji su navedeni u prilogu, kao i sva druga lica koja imaju na zakonu zasnovan interes, da se u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog Oglasa jave na brojeve telefona: 037/229-337 kako bi sa zainteresiranim vlasnicima ugovorili termini sas¬tanaka na kojima bi se pokušalo sporazumno riješiti pitanje zaključenja ugovora o trajnom pravu služnosti, a prije podnošenja prijedloga za nepotpunu eksproprijaciju istih. Vlasnici nekretnina su dužni predočiti lični identifikacioni dokument za fizička lica. Vlasnici nekretnina su dužni predočiti izvode iz posjedovnih listova, odnosno drugu dokumentaciju kojom raspolažu (ne stariju od 3 mjeseca), a kojom dokazuju svoja zakonom zasnovana prava na navedenim nekretninama.

Dokumentacija iz stava 2. i 3. ove tačke se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

III

Ukoliko se vlasnici nekretnina navedenih u tački 2. ovog Oglasa, u ostavljenom roku, ne jave na ovaj Oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje trajnog prava služnosti na nekretninama

 

IV

Postupak nepotpune eksproprijacije će se voditi u redovnom postupku pred nadležnom službom općine Bosanska Krupa, a na način kako je to propisano Zakonom o eksproprijaciji Federacije Bosne i Hercegovine za slijedeće vlasnike nekretnina:

- sa kojima se ne zaključi Ugovor o trajnom pravu služnosti.

- koji se u ostavljenom roku ne jave na Oglas

Bihać. 03.01 2020. godine

Broj: 03-2-226-642020   

 

Direktor

Zijad Mujagić

 

Prilog:

-Pregled nekretnina (zemljišta) za nepotpunu eksproprijaciju zakablovskog dalekovoda 10(20) kV vod TS 10/0,40 kV "Kolodvorska"- TS 10/0,4 kV "Vodovod BTS" općinaBosanska Krupa. Napomena: Ovaj Javni oglas je objavljen u sedmičnom listu Unsko-Sanske novine, na web stranici Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Oglasnoj tabli Podružnice „Elektrodistribucija" Bihać i Oglasnoj tabli općine Bosanska Krupa.

Pregled nekretnina (zemljišta) za nepotpunu eksproprijaciju za legalizaciju kablovskog dalekovodalO(20)kV vod TS 10/0,40 kV "Kolodvorska"- TS 10/0,40 kV "Vodovod BTS" u Bosanskoj Krupi

Redni broj

k.č

Katastarska opština

Broj ZK uloška

Ime i prezime

Ukupna površina za trajno pravo služnosti (m2)

1

l

1963/5

Bosanska Krupa II

17

BELAMIONIX d.o.o. Brčko

5

2

13-34/6

Bosanska Krupa

 

Hafizović (Muje) Hilmija

2

3

13-34/2

Bosanska Krupa

 

Dizdarević Ajdin, Dizdarević (Hasi)

Hilmija, Dizdarević Sejad, Međuseljac rođ. Dizdarević Alma, Šertović Zehida, Tuši Hamida

10

4

13-40

Bosanska Krupa

 

Dizdarević Ajdin, Dizdarević (Hasib) Hilmija, Dizdarević Sejad, Međuseljac rođ. Dizdarević Alma,

Šertović Zehida, Tuši Hamida

12

5

13-125/10

Bosanska Krupa

 

Općina Bosanska Krupa

3

6

13-54/4

Bosanska Krupa

 

Salkić (Nurije) Senad

5

7

13-54/5

. Bosanska Krupa

 

Salkić (Nurije) Senad, Salkić (Nurije) Mirsad

1

8

13-54/3

Bosanska Krupa

 

Salkić (Nurije) Mirsad

1

9

13-113/1

Bosanska Krupa

 

Jusić (Hasana) Zlatan

33

10

13-112/1

Bosanska Krupa

 

D.O.O. " ADNA-COMERC"

21

11

13-118/2

Bosanska Krupa

 

Autotransportno servisno preduzeće

3

12

13-113/6

Bosanska Krupa

 

Opštenarodna imovina

3

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: