Javni poziv poslodavcima / centrima za obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju za prijavu za učešće u Programu -Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca- općine Novi Grad Sarajevo

Datum objave: 14.05.2018. 09:33 / Izvor: Oslobođenje, 14.05.2018.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo Grad Sarajevo

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO

Općinski Načelnik

 

Na osnovu člana 81. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", br: 30/09 - novi prečišćeni tekst i broj: 2/17), Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2018. godinu ( „Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 2/18) i Odluke o podsticajima privredi i zapošljavanju na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", br: 11/18), a na prijedlog Službe za privredu i lokalni ekonomski razvoj, Općinski načelnik, objavljuje:

 

JAVNI POZIV

POSLODAVCIMA / CENTRIMA ZA OBUKU, DOKVALIFIKACIJU I PREKVALIFIKACIJU

za prijavu za učešće u Programu „Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca" općine Novi Grad Sarajevo

 

I             

U cilju realizacije podsticajne mjere- Programa „Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca" Općina Novi Grad Sarajevo poziva sve zainteresovane poslodavce/centre za obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju (u daljem tekstu: Centar), prvenstveno s područja ove općine, Kantona Sarajevo, ali i šire da se prijave za učešće u navedenom Programu, koji se realizuje obukom, dokvalifikacijom i prekvalifikacijom nezaposlenih osoba sa evidencije Biroa za zapošljavanje Novi Grad Sarajevo kod poznatog poslodavca.

 

II            

Korisnici programa su poslodavci/centri sa sjedištem na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo, ali i šire koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, a koji nisu, po istom osnovu, za lica koja angažuju koristili podsticaje viših nivoa vlasti. Krajnje korinike čine nezaposlene osobe, bez obzira na radno iskustvo, koje su prijavljene na evidenciji Biroa za zapošljavanje Novi Grad Sarajevo.

 

III           

Program podrazumijeva obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju nezaposlenih osoba, pri čemu:

- Obuku i dokvalifikaciju definišemo kao usavršavanje u oblasti istog ili sličnog zvanja/zanimanja, a odvija se po internom programu kod poznatog poslodavca, pri čemu poslodavac polazniku izdaje potvrdu ili uvjerenje o završenoj obuci i strukovnom usavršavanju.

- Prekvalifikacija je složeniji proces koji podrazumijeva obučavanje polaznika za zanimanje drugačije od onog koje su stekli formalnim obrazovanjem. Proces prekvalifikacije podrazumijeva da se obuka provodi u centru ili ustanovi za prekvalifikaciju, gdje je izvođač prekvalifikacije dužan po završetku iste polaznicima uručiti certifikate/potvrde o prekvalifikaciji.

 

IV          

Dužina trajanja obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije iznosi najviše 6 mjeseci, a može biti realizovana u centrima za obuku, koji su registrovani za ovu djelatnost ili kod poslodavca po internom programu.

Ukoliko se obuka odvija po internom programu kod poslodavca, isti je dužan o svom trošku osigurati polaznike za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu s važećim propisima, a Općina Novi Grad Sarajevo će inspekcijske organe obavijestiti o realizaciji Programa u svrhu prevencije mogućih manipulacija.

 

V

Uslov za sticanje prava na isplatu subvenije:

- poslodavac je dužan po okončanju obuke zaposliti sve obučene osobe na minimimalno 6 mjeseci,

- centar je dužan zaposliti sve osobe ukoliko je obuka podrazumijevala manje od 5 osoba, a za 5 osoba i više dužan je zaposliti ili naći poslodavca za 70 % obučenih lica.

Općina Novi Grad Sarajevo će plaćenje obaveze po ovom Programu vršiti direktno poslodavcu/centru, odnosno izvođaču obuke na kraju perioda uz dostavljanje zahtjeva za plaćanje nadležnoj Službi Općine i prilaganjem dokaza da su polaznici završili obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju (certifikat, potvrda ili drugi validni dokaz), izvještaja o provedenoj obuci od strane poslodavca/ centra, dokaza o zaposlenju (za poslodavca i centar) i isplaćenim plaćama, porezima i doprinosima za 6 mjeseci rada (za poslodavce).

U cilju realizacije ovog Programa, Općina Novi Grad Sarajevo će retroaktivno u jednokratnom iznosu, a nakon isteka obuke i probnog rada u trajanju od minimalno 6 mjeseci, vršiti sufinansiranje troškove obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije i to:

- poslodavcima - plaćanjem do 1.500 KM po osobi za okončanu obuku i dodatnih 1.500 KM po osobi nakon 6 mjeseci rada, što je ukupno do maksimalno 3.000 KM

- centrima- do 1.500 KM po osobi nakon verifikacije obuke (dokvalifikacije i prekvalifikacije) i upošljavanja predviđenog broja obučenih osoba

- poslodavcima koji zaposle osobe obučene u centru- plaćanjem do 1.500 KM nakon 6 mjeseci rada.

Ako su troškovi obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije veći od 3.000 KM odnosno 1.500 KM, isti padaju na teret poslodavca/ centra.

 

VII

Poslodavci/centri koji žele učestovati u ovom Programu podsticaja dužni su u originalu ili ovjerenoj fotokopiju dostaviti:

1. Popunjenu aplikacijsku formu za sufinansiranje obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije koju mogu preuzeti na web stranici Općine Novi Grad Sarajevo www.novigradsarajevo.ba u rubrici Aktuelnosti - "Javni pozivi"

2. Rješenje o registraciji

3. Uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem,

4. Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa ne starije od 30 dana od dana objave javnog poziva sa Iistingom o trenutnom broju zaposlenih (izdat od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine),

5. Uvjerenje o izmirenim obavezama poreza na dodatnu vrijednost ukoliko je podnosilac aplikacije PDV obveznik (izdat od strane Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine) i

6. Broj računa u banci,

7. Plan i program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije centra za obuku ili poslodavca

8. Predračun troškova podlodavca / izvođača obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije

 

VIII

Općina će odabir poslodavca / centra vršiti na osnovu sljedeće bodovne liste:

Djelatnost poslodavca:

a) Proizvodnja i turizam         4 bod

b) Ostale djelatnosti             2 boda

 

Nivo iskazane potrebe za radnicima:

a) Do 3 osobe                      1 bod

b) Od 4-7 osoba                 2 boda

c) Od 8-12 osoba               3 boda

 

Trenutni broj zaposlenih:

a) Do 5 zaposlenih                 1 bod

b) Od 6-12 zaposlenih           2 boda

c) Od 13-18 zaposlenih         3 boda

d) 19 i više zaposlenih           4 boda

 

Sjedište poslodavca/centra:

a) Na općini Novi Grad Sarajevo         4 bod

b) Na ostalim općinama/gradovima    2 boda

 

Ukoliko dva ili više poslodavaca/centara imaju isti broj bodova, prednost se daje poslodavcu/centru koji je prije podnio aplikaciju za učešće u Programu.

Verifikovana lista se objavljuje javno na web stranici Općine i JU Službe za zapošljavanje KS radi informisanja zainteresovanih nezaposlenih osoba o mogućnosti obuke (dokvalifikacije i prekvalifikacije).

 

IX

Općina Novi Grad Sarajevo će sa poslodavcima/ centrima koji budu obuhvaćeni Programom zaključiti ugovore kojima će biti regulisana prava i obaveze ugovornih strana.

 

X            

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Ukoliko se u ostavljenom roku ne prijavi dovoljan broj poslodavaca, Općina Novi Grad Sarajevo zadržava pravo na osnovu javne obavijesti produžiti rok za prijavu na javni poziv.

 

XI           

Aplikacije s potrebnom dokumentacijom dostaviti na protokol Općine Novi Grad Sarajevo ili preporučenom poštom na adresu Općina Novi Grad Sarajevo, ul. Bulevar Meše Selimovića broj 97, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava za Javni poziv za Program „Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca ».

Dodatne informacije mogu se dobiti u Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj Općine Novi Grad Sarajevo, kancelarija broj 231 na II spratu ili na broj telefona 033 291-281.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: