Javni poziv poslodavcima da se prijave za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 50+

Datum objave: 21.12.2019. 09:00 / Izvor: Akta.ba, 21.12.2019.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo

 

 

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, u skladu sa članom 9. stav 2. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 4/04, 29/09 i 18/13), te Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2019. godini, br: 02-05/10571-17.1/19 od 21.03.2019. godine 02-05-33857-5.1/19 od 19.09.2019. godine i 02-05-43790-25.1/19 od 19.12.2019.godine, o b j a v l j u j e:

 

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA

DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA „50+“

I

U cilju realizacije Pograma mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2019. godini, Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo (u daljem tekstu: Služba), poziva poslodavce sa područja Kantona Sarajevo da prijave potrebu za zapošljavanjem novih radnika starjih od 50 godina života, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo.

Cilj Programa sufinansiranja zapošljavanja „50+“ (u daljem tekstu: Program) je kraće trajanje nezaposlenosti osoba starijih od 50 godina života.

U Programu pravo učešća imaju nezaposlene osobe koje na dan objave javnog poziva imaju 50 ili više godina života, prijavljene na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo.

II

Planirana sredstva za ove namjene iznose 2.304.000,00 KM, a cilj je zapošljavanje 240 nezaposlenih osoba iz ciljne grupe.

Služba će poslodavcima koji budu obuhvaćeni Programom i potpišu Ugovor o radu sa nezaposlenom osobom iz ciljne skupine u skladu sa Zakonom o radu, u trajanju od 12 mjeseci, refundirati sredstva u mjesečnom iznosu od 800,00 KM po novouposlenoj osobi, za cijelu ili dio isplate bruto plaće. Svi drugi eventualni troškovi padaju na teret poslodavca.

III

Poslodavci koji žele učestvovati u Programu u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji dužni su:

1. podnijeti aplikaciju u roku predviđenom u javnom pozivu (aplikacija se može preuzeti u Odjeljenju za podsticajne mjere zapošljavanja u ulici Đoke Mazalića 3, kancelarija br.15/I ili sa web stranice www.szk.ba),

2. uz aplikaciju priložiti:

- rješenje o registraciji u Kantonu Sarajevo,

- uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem,

- uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa ne starije od 30 dana od dana objave javnog poziva sa listingom o trenutnom broju zaposlenih (izdat od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine),

- uvjerenje o izmirenim obavezama poreza na dodatnu vrijednost ukoliko je podnosilac aplikacije PDV obveznik ne starije od 30 dana od dana objave javnog poziva (izdat od strane Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine),

- broj računa u banci (ako je poslodavac budžetski korisnik šifra budžetskog korisnika).

IV

Poslodavci koji redovno ne izmiruju obaveze uplate javnih prihoda ne mogu učestvovati u ovom programu, osim u slučaju kad poslodavac ima potpisan ugovor sa Poreznom upravom Federacije Bosne i Hercegovine i Upravom za indirektno oporezivanje o uplati duga na rate u kom slučaju je poslodavac dužan dostaviti potvrdu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Uprave za indirektno oporezivanje ili uvjerenje da poslodavac vrši uplate po potpisanom ugovoru.

V

Poslodavci korisnici Programa dužni su u radnom odnosu zadržati postojeći broj radnika koji su imali u momentu podnošenja zahtjeva, uvećan za broj sufinansiranih osoba, osim u slučajevima odlazaka u penziju postojećih radnika i raskida ugovora o radu na zahtjev radnika, a do okončanja ugovora o sufinansiranju.

Poslodavcu se neće sufinansirati zapošljavanje osoba koje je otpustio u posljednjih 12 mjeseci od dana objave javnog poziva za ovaj program.

Izuzetno, odredbe prethodnih stavova iz ovog člana, ne odnose se na poslodavce iz javnog sektora.

VI

Javni poziv ostaje otvoren do utroška sredstava, a odobravanje aplikacija vršit će se prema vremenu i redosljedu zaprimanja na protokolu Službe.

Služba zadržava pravo da na osnovu vlastite procjene i stvarne potrebe aplikanta, vrši predlaganje broja osoba iz ciljne skupine koje će se sufinansirati.

Poslodavci zadržavaju pravo da zaposle osobu iz ciljne kategorije, odmah nakon podnošenja aplikacije.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

VII

Rezultati ovog javnog poziva biće objavljeni na web stranici Službe.

VIII

Služba će sa poslodavcima koji budu obuhvaćeni Programom, zaključiti ugovore kojima će biti regulisana sva prava i obaveze ugovornih strana, u skladu sa Programom.

Rok za realizaciju Programa je 15 mjeseci od dana potpisivanja ugovora sa poslodavcem uključujući i eventualne anekse ugovora.

IX

Aplikacije sa potrebnom dokumentacijom, podnose se neposredno ili preporučeno putem pošte Javnoj ustanovi „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, ulica Đoke Mazalića broj 3, sa napomenom: „Za Program sufinansiranja zapošljavanja 50+“.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za podsticajne mjere zapošljavanja, kancelarija broj 15/I i na broj telefona 033/ 569-100. 

 

 

Javni poziv poslodavcima da se prijave za učešće u programu sufinansiranja zapošljavanja „50+“ možete preuzeti OVDJE!

Aplikaciju za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja “50+” možete preuzeti OVDJE!

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: