Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korišćenje sredstava po Programu podrške zapošljavanju Roma u Republici Srpskoj u 2021. godini

Datum objave: 15.02.2021. 09:01 / Izvor: Glas Srpske, 15.02.2021.

PROGRAM PODRŠKE ZAPOŠLjAVANjU ROMA U REPUBLICI SRPSKOJ U 2021.GODINI

 

1.Predmet poziva

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizuje „Program podrške zapošljavanju Roma u Republici Srpskoj u 2021. godini" čija je ukugša vrijednost 188.040 KM, a finansira se iz granta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Programom je obuhvaćeno zapošljavanje Roma sa evidencije koji su na dan objave Javnog poziva za korišćenje sredstava bili izjašnjeni kao Romi/Romkinje na evidenciji Zavoda. Program se provodi kroz sljedeće komponente:

 

I

Komponenta: zapošljavanje kod poslodavca gdje se finansira zapošlja-vanje Roma na sljedeći način:

-na period od 12 mjeseci u iznosu od 6,000.00 KM;

-na period od 24 mjeseca u iznosu od 12,000.00 KM;

-na period od 12 mjeseci u iznosu od 7,000.00 KM za osobe sa VSS;

-na period od 24 mjeseca u iznosu od 14,000.00 KM za osobe sa VSS;

 

II

Komponenta: Finansiranje samozapošljavanja u iznosu od 5.000,00 KM na period od minimalno 12 mjeseci po jednom nezaposlenom licu.

Realizacija i način doznačavanja sredstava vršiće se u skladu sa Programom, kriterijumima utvrđenim Memorandumom o razumijevanju o implementaciji „Akcionog plana Bosne i Hercegovine za rješavanje pro-blema Roma u oblasti zapošljavanja za 2020. godinu", broj 01.2/0227-1374-3/20 od 21.12.2020. godine, i Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i načinu sprovođenja mjera aktivne politike zapošljavanja („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 20/17 i 31/19), dok će se obaveze poslodavaca i nezaposlenihlica precizirati ugovorom. Zavod će vršiti praćenje i kontrolu Programa najmanje 12, odnosno 24 mjeseca od dana zasnivanja radnog odnosa lica zaposlenih po Programu.

Sredstva se odobravaju bespovratno, a doznačavanje sredstava vršiće se na sljedeći način:

1.1.Kod komponente zapošljavanja kod poslodavca:

-60% sredstava biće isplaćeno po potpisivanju ugovora sa Zavodom i prijemuradnika,

-40% sredstava biće isplaćeno nakon isteka ugovorenog perioda od 12 ili 24 mjeseca ukoliko poslodavac ispunjava obaveze iz ugovora.

1.2.Kod komponente samozapošljavanja:

-70% ugovorenog iznosa biće isplaćeno po potpisivanju ugovora, a po podnošenju odgovarajuće dokumentacije od strane korisnika (rješenje o registraciji djelatnosti, obrazac PD 3100 (Prijava/Promjena/Odjava uplate doprinosa) i ugovor sa bankom o otvaranju žiro-računa;

-30% biće isplaćeno nakon isteka ugovorenog perioda od 12 mjeseci ukoliko korisnik sredstava ispunjava obaveze iz ugovora.

 

2.Prava i uslovi učešća

Pravo učešća imaju poslodavci iz Republike Srpske koji ispunjavaju uslove Javnog poziva.

2.1.SubvenciJu za zapošljavanje može ostvariti poslodavac pod sljedećim uslovima:

-da zapošljava lica romske nacionalnosti koja su na dan objave javnog poziva za korišćenje sredstava bila izjašnjena kao Romi/Romkinje na evidenciji Zavoda;

-da je registrovan u skladu sa zakonskim propisima;

-da izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom;

-da je korisnik ekonomski sposoban da realizuje program;

-da dostavi program u kojem će obrazložiti potrebe i razloge prijema novih radnika;

-da prema korisniku nije pokrenut ni otvoren stečajni ni likvidacioni postupak;

-da ne zapošljava lica kojima je kod istog poslodavca prestao radni odnos u posljednjih 12 mjeseci;

-da broj zaposlenih nije manji u posljednjih šest mjeseci koji prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za subvencije zapošljavanja, osim u slučaJu normalne fluktuacije radnika;

-da je ispunio ranije ugovorene obaveze ukoliko je bio korisnik sredstava Zavoda.

Sredstva se neće odobravati poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica čije je zapošljavanje i samozapošljavanje Zavod već finansirao u prethodnih pet godina po ranijim programima zapošljavanja (2016,2017, 2018,2019. i 2020. godina).

Poslodavac može primiti radnika u radni odnos po objavljivanju Javnog poziva i podnošenju zahtjeva, a prije donošenja odluke Upravnog odbora. Realizacija zapošljavanja radnika iz prethodnog stava može se prihvatiti samo ukoliko Upravni odbor donese odluku o odobravanju sredstava za zapošljavanje

Pri bodovanju zahtjeva mogu se uzeti u obzir sljedeći kriterijumi:

-vrsta djelatnosti poslodavca;

-razvijenost opštine na čijoj teritoriji se obavlja djelatnost;

-dužina obavljanja djelatnosti;

-broj i struktura lica koja se zapošljavaju (korisnici novčane naknade, lica kojima je do sticanja uslova za starosnu penziju potrebno do tri godine staža osiguranja, lica koja se vode na evidenciji duže od jedne godine, lica sa invaliditetom);

-prethodno korišćena sredstva subvencije i zadržanje radnika u radnom odnosu i nakon isteka ugovorne obaveze;

-povećanje ukupnog broja zaposlenih kod poslodavca u posljednjih šest mjeseci;

-finansijski pokazatelji;

-program zapošljavanja;

2.2.Subvenciju za samozapošljavanje može ostvariti nezaposleno liceakoje ispunilo sljedeće uslove:

-da je na dan objave javnog poziva za korišćenje sredstava nezaposleno lice bilo izjašnjeno kao Rom/Romkinja na evidenciji Zavoda;

-da je podnio zahtjev za subvenciju sa biznis planom;

-da je uspješno završio obuku iz preduzetništva;

-da je nakon objavljivanja javnog poziva izvršio registraciju djelat-nosti ili je nakon objavljivanja javnog poziva pokrenuo postupak registracije.

Subvencija za samozapošljavanje dodjeljuje se nezaposlenom licu radi osnivanja radnje, poljoprivrednog gazdinstva (u formi preduzetništva) ili drugog oblika preduzetništva ili osnivanja privrednog društva ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Subvenciju može ostvariti i više nezaposlenih lica udruživanjem i osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja ukoliko svi osnivači u njemu zasnivaju radni odnos.

Sredstva za subvenciju za samozapošljavanje ne može ostvariti nezaposleno lice:

-ako ostvari pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje;

-ako je već koristio subvenciju za samozapošljavanje od strane Zavoda;

-ako je u posljednjih 12 mjeseci prije objavljivanja javnog poziva obavljao istu ili sličnu djelatnost i istu odjavio.

Lica koja namjeravaju koristiti subvenciju za samozapošljavanje u obavezi su da prođu obuku iz preduzetništva koju će organizovati Zavod za zapošljavanje. Lica koja su prošla obuku iz preduzetništva u drugoj odgovarajućoj organizaciji, dužna su dostaviti adekvatan dokaz o završenoj obuci (potvrda ili certifikat).

Pri bodovanju zahtjeva mogu se uzeti u obzir sljedeći kriterijumi:

-planirana vrsta djelatnosti;

-razvijenost opštine na čijo) teritoriji se obavlja djelatnost;

-kategorija lica koja se samozapošljava (korisnici novčane naknade, lica kojima je do sticanja uslova za starosnu penziju potrebno do tri godine staža osiguranja, lica koja se vode na evidenciji duže od jedne godine i lica sa invaliditetom;

-potrebni resursi za otpočinjanje obavljanja sopstvenog posla (poslovni prostor, oprema), tržište (kupci, dobavljači, konkurenti);

-finansijski pokazatelji.

 

3.Način podnošenja zahtjeva i potrebna dokumentacija

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji se može dobiti u nadležnom birou    prema sjedištu poslodavca i prebivalištu nezaposlenog lica kao i na internet stranici Zavoda za zapošljavanje ' (№ŠŠ222G5.peg). Uz zahtjev se, zavisno od toga da li se konkuriše za sredstva samozapošljavanja ili zapošljavanje kod poslodavaca, podnosi:

3.1.Za poslodavca:

-rješenje o osnivanju pravnog lica ili preduzetnika;

-rješenje o registraciji u Poreskoj upravi (JIB);

-program zapošljavanja (prema pripremljenom obrascu koji se ::ože preuzeti i na internet stranici Zavoda);

-kopija bilansa stanja i bilansa uspjeha po posljednjem završnom računu ovjeren od strane APIFA-a Republike Srpske za pravna lica ili propisani obrasci za preduzetnike i za male preduzetnike (obrasci 1007 i 1004,1005 i 1006);

-poresko uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda iz Poreske uprave Republike Srpske. Datum izdavanja poreskog uvjerenja mora biti iz mjeseca u kojem se podnosi zahtjev ili iz mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem je podnesen zahtjev;

-kopija ugovora sa bankom o otvaranju žiro-računa ili kopija kartona deponovanih potpisa;

-dokaz o broju zaposlenih za posljednjih šest mjeseci koji prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za subvenciju zapošljavanja (prednja i posljednja strana obrasca 1002 - mjesečna prijava poreza po odbitku, za šest mjeseci koji prethode mjesecu podnošenja zahtjeva);

3.2.Za samozapošljavanje:

-rješenje o osnivanju pravnog lica ili preduzetnika ili potvrda o pokretanju registracije preduzetničke djelatnosti;

-biznis plan (može se preuzeti u nadležnom birou ili internet stranici Zavoda);

-dokaz o uspješno završenoj obuci iz preduzetništva.

 

4.Obaveze korisnika subvencije su:

4.1.Obaveze poslodavaca:

1.da u roku do 30 dana od dana dostavljanja odluke o odobravanju sredstava zaključi ugovor sa Zavodom;

2.da u roku do 30 dana od zaključenja ugovora sa Zavodom primi radnike u radni odnos i sa njima zaključi ugovor o radu u skladu sa zakonskim pro-pisima na puno radno vrijeme i na vremenski period od najmanje 12 mjeseci, odnosno 24 mjeseca;

3.da omogući Zavodu da prati i kontroliše trajanje radnog odnosa radnika najmanje 12 mjeseci, odnosno 24 mjeseca od dana prijema radnika u radni odnos;

4.da o svakoj promjeni koja može uticati na odnose utvrđene ugovorom, u roku od 15 dana obavijesti Zavod.

4.2.Obaveze nezaposlenih lica kojima su sredstva odobrena za

samozapošljavanje:

-da u roku do 30 dana od dana dostavljanja odluke o odobravanju sredstava zaključi ugovor sa Zavodom;

-da omogući Zavodu da prati i kontroliše izvršenje ugovornih obaveza korisnika sredstava;

-da o svakoj promjeni koja može uticati na odnose utvrđene ugovorom, u roku od 15 dana obavijesti Zavod.

Korisnik subvencije dužan je da prilikom realizacije ugovornih obaveza dostavi Zavodu garanciju banke na iznos prve uplate sredstava ukoliko ista prelazi iznos od 10,000 KM, odnosno do 10,000 KM bjanko mjenicu sa mjeničnom izjavom.

Rok važenja garancije ne može biti kraći od 14 mjeseci računajući od dana prijema posljednjeg radnika.

Nezaposleno lice - korisnik subvencije za samozapošljavanje dužan je dostaviti Zavodu bjanko mjenicu sa mjeničnom izjavom kao sredstvo obezbjeđenja ugovornih obaveza.

Korisnik subvencije koji ne izvrši ugovorne obaveze po programu dužan je Zavodu vratiti cjelokupan iznos doznačenih sredstava.

 

5.Rok za podnošenje zahtjeva

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 17.3.2021. godine.

 

Detaljnije informacije mogu se dobiti u filijalama Zavoda i to na sljedeće brojeve:

Banjaluka

Bijeljina

Zvornik

Doboj

Prijedor

Istočno Sarajevo

Trebinje

 

Broj: 01.2/0111-115-7/21

Datum, 12.2.2021. godine

 

Broj: 16-04-12-38/21

Datum, 12.2.2021. godine

 

Ministar

Duško Milunović

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: