Javni poziv poslodavcima sa područja Grada Trebinja koji se bave proizvodnjom gotovih tekstilnih proizvoda i proizvodnjom odjeće za korištenje finansijskih sredstava koja obezbjeđuje Grad Trebinje za sprovođenje obuke i stručno osposobljavanje za rad od dva mjeseca nezaposlenih lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS - Filijala Trebinje

Datum objave:13.11.2018. 11:00 / Izvor: Akta.ba, 06.11.2018.

Grad Trebinje

 

Broj:11-053-401/18

Datum:9.11.2018

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik Republike Srpske", broj: 97/16) i člana 58. Statuta Grada Trebinja („Sl.glasnik Grada Trebinja", broj: 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 i 6/17), Gradonačelnik Grada Trebinja, objavljuje

 

JAVNI POZIV

poslodavcima sa područja Grada Trebinja, koji se bave proizvodnjom gotovih tekstilnih proizvoda i proizvodnjom odjeće, za korištenje finansijskih sredstava koja obezbjeđuje Grad Trebinje za sprovođenje obuke i stručno osposobljavanje za rad od 2 (dva) mjeseca, nezaposlenih lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS - Filijala Trebinje

 

I             

Grad Trebinje objavljuje Javni poziv poslodavcima sa područja Grada Trebinja, koji se bave proizvodnjom gotovih tekstilnih proizvoda i proizvodnjom odjeće za korištenje finansijskih sredstava koja obezbjeđuje Grad Trebinje za sprovođenje obuke i stručno osposobljavanje za rad od 2 (dva) mjeseca nezaposlenih lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS - Filijala Trebinje.

II            

Ciljnu grupu po ovom Javnom pozivu čine nezaposlene osobe na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS - Filijala Trebinje.

III           

Ukupan iznos sredstava po ovome Javnom pozivu je 30.000,00KM za sprovođenje obuke i stručno osposobljavanje za rad od 2 (dva) mjeseca za 50 lica, što ukupno iznosi 600,00KM po radniku za cjelokupan period obuke i stručnog osposobljavanja, uz uslov da mjesečni neto iznos plate ne može biti niži od 440,00KM.

IV

Sredstva za realizaciju aktivnosti po ovome Javnom pozivu obezbjeđuje Grad Trebinje i ista su nepovratna i imaju karakter subvencije.

V

Pravo na dodjelu sredstava imaju svi poslodavci koji se bave provizvodnjom gotovih tekstilnih proizvoda i proizvodnjom odjeće, a koji sa evidencije Zavoda za zapošljavanje RS - Filijala Trebinje, zaposle lica iz ciljne grupe ovoga Javnog poziva, nakon perioda osposobljavnja od 2 (dva) mjeseca i koji dostave Ugovor o zasnivanju radnog odnosa na period trajanja od najmanje godinu dana, sa licem koje je prošlo obuku i osposobilo se za rad.

VI

Grad Trebinje i potencijalni poslodavac zaključiće Ugovor kojim će bliže definisati uslove i način prenošenja sredstava za izmirenje obaveza poslodavcima iz tačke I ovoga Javnog poziva.

Zahtjevi za učešće na ovom Javnom pozivu podnose se u pisanoj formi, na adresu Grad Trebinje - Gradska uprava Trebinje - Odjeljenje za privredu, Vuka Karadžića broj 2, sa naznakom „Prijava na Javni poziv poslodavcima sa područja Grada Trebinja, koji se bave provizvodnjom gotovih tekstilnih proizvoda i proizvodnjom odjeće, za korištenje finansijskih sredstava koja obezbjeđuje Grad Trebinje za osposobljavanje za rad od 2 (dva) mjeseca nezaposlenih lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS - Filijala Trebinje

Obrazac za učešće na ovom Javnom pozivu može se preuzeti u Centru za usluge građanima (protokol), Vuka Karadžića broj 2 ili na internet stranice Grada Trebinja (uuuuuu.EgeRJpje.ge.va).

VIII        

Uz zahtjev iz prethodne tačke obavezno se podnosi: -rješenje o osnivanju pravnog lica ili preduzetnika,

-kopija ugovora sa bankom o otvaranju žiro-računa ili kopija kartona deponovanih potpisa,

-poresko uvjerenje o izmirenim obavezama iz poreske uprave RS i

-dokaz da se lice sa kojim se namjerava skpopiti Ugovor o osposobljavanju za rad nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS - Filijala Trebinje,

-program obuke koji sadrži kratak opis radnog mjesta za svako lice za koje se sprovodi obuka.

IX

Provjeru ispunjenosti uslova iz tačke VIII ovog Javnog poziva će vršiti Komisija koju će posebnim aktom imenovati Gradonačelnik Grada Trebinja.

X

Odluku o dodjeli sredstava na prijedlog komisije iz tačke IX ovoga javnog poziva donosi Gradonačelnik.

XI

Odluka iz tačke X je osnov za zaključenje ugovora iz tačke VI ovoga Javnog poziva. Korisnik sredstava iz Javnog poziva dužan je prilikom sklapanja navedenog Ugovora sa Gradom Trebinje dostaviti Ugovor o osposobljavanje za rad zaključen sa radnikom.

XII

Grad Trebinje će poslodavacu iz tačke I ovoga Javnog poziva isplatiti za 2 (dva) mjeseca obuke iznos od 600,00KM nakon pismeno dostavljenog spiska lica koja su uspješno završila proces obuke i dostavljenog Ugovora o zasnivanju radnog odnosa sa osposobljenim licem na period trajanja od najmanje godinu dana i dokazne dokumentacije o isplati njihovih primanja uz uslov da mjesečni neto iznos plate ne može biti niži od 440,00KM,

XIII

U spučaju da je ukupan broj lica za osposobljavanje veći od ukupnog broja lica iz tačke III, prednost imaju zahtjevi polodavaca po redosledu kako su pristizali. 

Ovaj Javni poziv se objavljuje na oglasnim tablama Gradske uprave, oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje RS - Filijala Trebinje, zvaničnoj internet stranici Grada Trebinja i Radio Trebinju, i ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Trebinja ili do utroška sredstava predviđenih tačkom III ovoga Javnog poziva.

 

Javni poziv je objavljen na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Trebinja 06.11.2018.godine.

 

Luka Petrović

Gradonačelnik

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: