Javni poziv za dodjelu plastenika sa pratećom opremom i sadnim materijalom u okviru realizacije projekta Razvoj plasteničke proizvodnje na području opštine Srbac (ii faza)

Datum objave: 04.03.2021. 13:27 / Izvor: Akta.ba, 04.03.2021.

 

Na osnovu člana 59. i  82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16 i 36/19), člana 63. i 91. Statuta opštine Srbac („Službeni glasnik opštine Srbac“, 5/17 i 8/17), u okviru realizacije projekta „Razvoj plasteničke proizvodnje na području opštine Srbac (II faza)“ u skladu sa Ugovorom o dodjeli sredstava u sklopu Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj 2020/2021. godine (broj ugovora: 02-330-112/20 od 04.12.2020. godine) zaključenog između Fonda za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske a.d. Banjaluka i opštine Srbac, Načelnik opštine objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA DODJELU PLASTENIKA SA PRATEĆOM OPREMOM I SADNIM MATERIJALOM U OKVIRU REALIZACIJE PROJEKTA „RAZVOJ PLASTENIČKE PROIZVODNJE NA PODRUČJU OPŠTINE SRBAC (II FAZA)“

 

I  PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je ostvarivanje prava na dodjelu plastenika, prateće opreme i sadnog materijala u okviru realizacije projekta „Razvoj plasteničke proizvodnje na području opštine Srbac (II faza)“ u skladu sa Ugovorom o dodjeli sredstava u sklopu Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj 2020/2021. godine (broj ugovora: 02-330-112/20 od 04.12.2020. godine) zaključenog između Fonda za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske a.d. Banjaluka i opštine Srbac.

 

Predmet javnog poziva je ostvarivanje prava na dodjelu ukupno 30 paketa za korisnike, pri čemu jedan paket sadrži:

1. Plastenik od 100 m², pokriven folijom, sa bočnim provjetravanjem

2. Sistem za navodnjavanje i pripadajuću bačvu sa postoljem

3. Sadni materijal za pokretanje plasteničke proizvodnje. 

 

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo na učešće imaju svi punoljetni stanovnici sa prebivalištem na području opštine Srbac koji se namjeravaju baviti plasteničkom proizvodnjom.

 

III USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA, PRATEĆE OPREME I SADNOG MATERIJALA

Podnosilac zahtjeva (tj. potencijalni korisnik) treba da ispunjava sljedeće uslove:

1.Da raspolaže sa zemljištem pogodnim za postavljanje plastenika, na jedan od sljedećih načina:

a) posjeduje vlastito zemljište,

b) zemljište je u vlasništvu članova njegovog zajedničkog domaćinstva,

v) zemljište mu je ustupljeno na korištenje ili u zakup.

2.Da ima registrovanu poljoprivrednu djelatnost ili je saglasan da će prije dodjele plastenika i prateće opreme registrovati poljoprivrednu djelatnost. Potencijalni korisnik Projekta će morati imati registrovanu poljoprivrednu djelatnost najmanje 3 godine od dana zaključivanja Ugovora o dodjeli plastenika, prateće opreme i sadnog materijala sa opštinom Srbac. 

3.Da je saglasan da sufinansira nabavku plastenika i prateće opreme (plastenik od 100 m², pokriven folijom, sa bočnim provjetravanjem, sistemom za navodnjavanje, te pripadajućom bačvom sa postoljem) u iznosu od 400,00 KM – ovaj uslov se ne odnosi na podnosioce zahtjeva koji dostave dokaz o nezaposlenosti iz Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

4.Da pripremi zemljište na kojem će biti montiran plastenik, te obezbijedi cement i šljunak za betonske stope.

5.Da podnosilac zahtjeva ili član njegovog domaćinstva u poslednjih 5 godina nije ostvario pravo na dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika putem opštine Srbac.

 

IV KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA, PRATEĆE OPREME  I SADNOG MATERIJALA

Kriteriji za bodovanje podnosilaca zahtjeva su:

1.Nezaposlenost

- Podnosilac zahtjeva je nezaposlena osoba životne starosti do 40 godina – 5 bodova

- Podnosilac zahtjeva je nezaposlena osoba životne starosti preko 40 godina – 3 boda

2.Podnosilac zahtjeva je ženska osoba svih starosnih dobi - 3 boda

3.Za svakog člana domaćinstva mlađeg od 40 godina – 2 boda (ako je podnosilac zahtjeva već dobio 3 ili 5 bodova u skladu sa tačkom 1. ovog člana, onda ne dobija bodove i po ovom osnovu već se boduju samo ostali članovi domaćinstva) 

4.Za svakog člana domaćinstva starijeg od 40 godina – 1 bod (ako je podnosilac zahtjeva već dobio 3 ili 5 bodova u skladu sa tačkom 1. ovog člana, onda ne dobija bodove i po ovom osnovu već se boduju samo ostali članovi domaćinstva)

5.Primanja po članu domaćinstva:

-mjesečna primanja po članu domaćinstva od 0 do 100 KM - 3 boda

-mjesečna primanja po članu domaćinstva od 101 do 300 KM - 2 boda

-mjesečna primanja po članu domaćinstva od 301 do 500 KM - 1 bod

-  mjesečna primanja po članu domaćinstva veća od 500 KM - 0 bodova

6.Pripadnost kategorijama:

- podnosilac zahtjeva ili član njegovog domaćinstva pripada kategoriji porodice  poginulih, nestalih ili ranjenih boraca Vojske Republike Srpske – 5 bodova

- podnosilac zahtjeva ili član njegovog domaćinstva pripada kategoriji ratnih vojnih  invalida od I do IV kategorije Vojske Republike Srpske – 5 bodova

- podnosilac zahtjeva ili član njegovog domaćinstva pripada kategoriji osobe sa posebnim potrebama – 5 bodova

- podnosilac zahtjeva ili član njegovog domaćinstva je ispunio uslove učešća u  projektu „Razvoj plasteničke proizvodnje na području opštine Srbac“, ali nije osvojio  dovoljan broj bodova za zaključenje ugovora o dodjeli plastenika, prateće opreme i sadnog  materijala sa opštinom Srbac – 3 boda

7.   Pripremljenost zemljišta za plastenik – komisija zapisnički dodjeljuje broj bodova  nakon obilaska stanja na terenu svakog od podnosioca zahtjeva – 0 – 5 bodova.

Kada podnosioci zahtjeva pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati mlađi podnosilac zahtjeva.

 

V OBJAVA JAVNOG POZIVA I NAČIN PODNOŠENjA ZAHTJEVA

Opština Srbac objavljuje Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika, prateće opreme i sadnog materijala na oglasnoj ploči Opštinske uprave Srbac, na zvaničnoj internet stranici opštine Srbac (www.srbac-rs.com), te putem lokalne radio stanice (Radio Srbac).

Obrasci za podnošenje zahtjeva se nalaze u Opštinskoj upravi Srbac (Centar za pružanje usluga građanima), te na zvaničnoj internet stranici: www.srbac-rs.com. Popunjene obrasce zahtjeva je, uz ostalu dokumentaciju, u zapečaćenoj koverti potrebno dostaviti najkasnije do 15.03.2021. godine u Centar za pružanje usluga građanima Opštinske uprave Srbac. Zahtjevi sa nepotpunom dokumentacijom, podneseni izvan utvrđene forme i roka, neće se razmatrati.

 

VI POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zahtjevi se podnose sa sljedećom dokumentacijom:

1. CIPS prijava prebivališta podnosioca zahtjeva

2. Kopija lične karte podnosioca zahtjeva

3. Kućna lista podnosioca zahtjeva

4. Dokaz o nezaposlenosti podnosioca zahtjeva izdat od Zavoda za zapošljavanje RepublikeSrpske (ovaj dokaz podnose osobe koje se vode kao nezaposlene najmanje 6 mjeseci od dana  objavljivanja Javnog poziva)

5. Potvrda o visini primanja podnosioca zahtjeva i članova domaćinstva (za zaposlene ili    nezaposlene potvrda iz Poreske uprave Republike Srpske ili za penzionere kopija  posljednjeg čeka od penzije ili izvod iz banke)

6. Dokaz o raspolaganju sa zemljištem (kopija posjedovnog lista ili kopija ugovora o zakupu/korištenju)

7. Dokaz o registraciji poljoprivredne djelatnosti (ovaj dokaz podnose osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva već imaju registrovanu poljoprivrednu djelatnost)

8. Potvrda nadležnog organa o pripadnosti ranjivim kategorijama (za porodice poginulih,  nestalih ili ranjenih boraca Vojske Republike Srpske, za ratne vojne invalide od I do IV kategorije Vojske Republike Srpske ili za osobe sa posebnim potrebama).  

9. Ovjerena izjava:

- da će podnosilac zahtjeva ako bude izabran kao korisnik Projekta sufinansirati  nabavku plastenika i prateće opreme u iznosu od 400,00 KM (ovo se ne odnosi na  podnosioce zahtjeva koji dostave dokaz o nezaposlenosti iz Zavoda za zapošljavanje  Republike Srpske)

- da će podnosilac zahtjeva ako bude izabran kao korisnik Projekta pripremiti zemljište  na kojem će biti montiran plastenik, te obezbijediti cement i šljunak za betonske stope

- da će podnosilac zahtjeva ako bude izabran kao korisnik Projekta registrovati

poljoprivrednu djelatnost i ostaće registrovan najmanje 3 godine od dana zaključivanja

Ugovora o dodjeli plastenika, prateće opreme i sadnog materijala sa opštinom Srbac  

- da će podnosilac zahtjeva ako bude izabran kao korisnik Projekta dobijeni plastenik  zadržati u vlasništvu najmanje 3 godine od dana zaključivanja Ugovora o dodjeli    plastenika, prateće opreme i sadnog materijala s opštinom Srbac

- da će podnosilac zahtjeva ako bude izabran kao korisnik Projekta obavezno prisustvovati edukacijama i sastancima iz oblasti plasteničke proizvodnje koji će se organizovati u  okviru realizacije Projekta

- da podnosilac zahtjeva ili član njegovog domaćinstva u poslednjih 5 godina nije ostvario  pravo na dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika putem opštine Srbac.

 

VII  IZBOR KORISNIKA

Izbor korisnika za dodjelu plastenika vrši se na osnovu pristiglih zahtjeva na Javni poziv. Komisiju za odabir korisnika za dodjelu plastenika, prateće opreme i sadnog materijala imenuje Načelnik opštine. Zadatak Komisije je da izvrši pregled pristiglih zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom, izađe na teren za svakog od podnosioca zahtjeva (zapisnički dodijeli broj bodova u vezi sa pripremljenosti zemljišta za plastenik), te da na osnovu kriterija za bodovanje sačini prijedlog rang liste koju dostavlja Načelniku opštine. Komisija zadržava pravo provjere dokumentacije u slučaju sumnje u vjerodostojnost iste. Načelnik opštine donosi preliminarnu rang listu koja se objavljuje na oglasnoj tabli Opštinske uprave Srbac i na zvaničnoj opštinskoj internet stranici. Na preliminarnu rang listu podnosioci zahtjeva imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja iste. 

Nakon isteka roka za prigovor, Načelnik opštine donosi konačnu rang listu korisnika i ista će se objaviti u Službenom glasniku opštine Srbac, na oglasnoj tabli Opštinske uprave Srbac i na zvaničnoj opštinskoj internet stranici.

Nakon provedene procedure izbora korisnika, isti zaključuju Ugovor o dodjeli plastenika, prateće opreme i sadnog materijala sa opštinom Srbac kojim će biti regulisana sva daljna međusobna prava i obaveze. Svaki korisnik će prije zaključivanja Ugovora sa opštinom Srbac biti detaljno upoznat sa svim odredbama Ugovora.

 

Broj: 02-022-51/21                                                                                  

Datum: 03.03.2021. godine

                                   

NAČELNIK OPŠTINE

Mlađan Dragosavljević       

 

  1. Javni poziv za dodjelu staklenika, vidi ...
  2. Pravila, vidi ...
  3. Obrazac zahtjeva za dodjelu staklenika, vidi ...
  4. Izjava za staklenike, vidi ...

                                                                                  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: