Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica

Datum objave: 21.07.2017. 14:53 / Izvor: Akta.ba, 21.07.2017.

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Unsko-sanski kanton

OPĆINA SANSKI MOST

OPĆINSKI NAČELNIK

 

 

Broj: 02-14-2-2424/17

Datum: 20.07.2017.godine

 

Na osnovu člana 38. Statuta općine Sanski Most ( "Službeni glasnik općine Sanski Most", broj 4/08, 5/08, 5/09, 2/10, 9/11 ), Općinski načelnik raspisuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu podsticajnih sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica

 

1. Predmet

Predmet Javnog poziva je dodjela podsticajnih sredstava nezaposlenim i poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije JU "Služba za zapošljavanje USK-a - Biro rada Sanski Most", odnosno pravnim i fizičkim licima sa područja Općine Sanski Most.

 

2. Namjena

Podsticajna sredstva za zapošljavanje u ukupnom iznosu od 105.000,00 KM će se dodijeliti na način namjenskog upošljavanja.

Navedena podsticajna sredstva ostvariti će samo lica i subjekti koji se bave proizvodnom djelatnošću ili uslugama u oblasti proizvodnje, proizvodnog i uslužnog zanatstva ( osim trgovinske i ugostiteljske djelatnosti).

Sredstva će se refundirati mjesečno nakon dostavljanja zahtjeva.

 

3. Iznos ( raspodjela ) sredstava

Predviđena sredstva će se raspodjeliti na 35 ( trideset pet ) korisnika/uposlenika u iznosu od po 3000,00 KM/uposlenom. Maksimalno po 1 (jednom) aplikantu koji će uposliti 4 ( četiri ) ili više lica može se dodjeliti iznos od 12.000,00 KM.

 

4. Podnošenje prijave - opći uslovi

Obrazac prijave

- Rješenje iz sudskog registra

- Uvjerenje nadležne institucije o redovnom izmirenju obaveza po osnovu javnih prihoda ( doprinos za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje sa podacima o broju prijavljenih djelatnika )

- Uvjerenje o poreskoj registraciji/uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost ( ako je u sistemu PDV-a )

- Uvjerenje o plaćenim poreznim obavezama-poreza na dodatnu vrijednost

- Uvjerenje o broju uposlenih

- Uvjerenje Kantonalnog ministarstva finansija da nema dospjelih a neizmirenih obaveza po osnovu naknade za koncesiju ( za pravna lica koja su korisnici koncesija )

- Uvjerenje nadležnog suda da odgovorno lice nije u posljednjih 5 godina osuđivano u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu poslovnog ponašanja

- Uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje 

 

5. Uslovi i kriteriji dodjele sredstava- vrednovanje prijava

R.br.

Naziv kriterija

Vrijednost kriterija/br. bodova /uposlenom

Maksimalan broj bodova

Napomena

1

2

3

4

1

Broj novouposlenih radnika

5

10

20

25

25

 

2

Uposleni do 35 godina starosti

5

10

15

20

20

 

3

Uposlene žene

5

10

15

20

20

 

4

Broj postojećih uposlenih

 

 

 

 

 

 

a

Do 5 uposlenih

5

10

15

20

20

 

b

Od 6 do 20 uposlenih

10

15

20

25

25

 

c

Od 21 do 50 uposlenih

15

20

25

30

30

 

d

Preko 50 uposlenih

20

25

30

35

35

 

SVEUKUPNO: 100

 

Prijave sa kompletnom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:

Općina Sanski Most, Titova br. 3- Općinska služba za razvoj, poduzetništvo i resurse, sa naznakom "NE OTVARATI- Prijava na Javni poziv - Podsticaj za zapošljavanje nezaposlenih lica"

Rok za dostavu je 30 dana ( trideset dana ) od dana objave Javnog poziva( 21.07.-21.08.2017. godine do 15:00 ).

Nepotpune i neblagovremene ponude se neće uzeti u razmatranje.

 

Po ocjeni Komisije, u roku zaprimljenih - prihvatljivih prijava, sačiniti će se bodovna lista, a sa predhodno utvrđenim brojem najuspješnijih, Općina Sanski Most će potpisati Ugovor o implementaciji dodijeljenih sredstava, kojim će biti preciziran način i dinamika korištenja odobrenih sredstava, uz kontinuirani monitoring do potpune realizacije istih.

 

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 037/686-503, e-mail razvoj@sanskimost.govba ili u Šalter sali Općine ( šalter br.8 )

 

Prijavni obrazac

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: