Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta, kulture i društvenih djelatnosti

Datum objave: 15.03.2021. 15:03 / Izvor: Akta.ba, 12.03.2021.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Sapna
Općinski načelnik

Broj: 01-11-402/2021
Sapna, 12.3.2021. godine

 

Općinski načelnik, na osnovu člana 3. Pravilnika o utvrđivanju postupka i kriterija za dodjelu sredstava iz oblasti sporta i društvenih djelatnosti („Službeni glasnik općine Sapna“ broj 2/18 i 1/19), objavljuje:

 

JAVNI POZIV
za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta, kulture i društvenih djelatnosti

 

Općina Sapna poziva sve sportske klubove i organizacije civilnog društva da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Sapna iz sljedećih prioritetnih oblasti:

a) sport (ukupan iznos sredstava za sport je 20.000,00 KM)
b) kultura i društvene djelatnosti (ukupan iznos sredstava za kulturu je 7.500,00 KM)

 

I- PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju sportski klubovi i organizacije civilnog društva pod sljedećim uslovima:

a) da su osnovani i registrovani na području Bosne i Hercegovine,
b) da su vođeni od strane državljana BiH,
c) da svoje aktivnosti realizuju na području općine Sapna ili da su projekti namijenjeni građanima općine Sapna,
d) da se projekti odnose na oblasti koje je općina Sapna odredila kao prioritetne prema strateškim dokumentima ( društvene djelatnosti, kultura i sport),
e) da ne obavljaju aktivnosti u ime političkih partija i
f) da se projekti implementiraju najkasnije do 31.12. tekuće godine.

Općina Sapna zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Aplikanti projektni prijedlog dostavljaju putem protokola Općine i isključivo putem prijavnog obrasca.

 

Prijava treba sadržavati:

a) projektni prijedlog koji mora sadržavati : naziv projekta, kratke informacije o aplikantu, podatke o osobi/ama ovlaštenim za realizaciju projekta, cilj projekta i detalljan opis aktivnosti planiranih projektom, očekivane rezultate i vrijeme realizacije projekta
b) pregled budžeta projekta i plan potrošnje,
c) administrativni podaci o aplikantu,
d) finansijska identifikaciona forma,
e) izjava o podobnosti,
f) rješenje o registraciji (original ili ovjerena kopija rješenja),
g) identifikacijski broj,
h) ovjerenu fotokopiju lične karte ovlaštene osobe,
i) opisni izvještaj o realiziranim projektima za prethodnu godinu za ranije osnovane organizacije, odnosno program rada za tekuću ili narednu godinu za novoosnovane organizacije,
j) uvjerenje o izmirenim poreznim obavezama (original ili ovjerena kopija ),
k) uvjerenje o izmirenim doprinosima za zaposlene, ako ima zaposlenih u organizaciji (ako nema zaposlenih priložiti izjavu da nema zaposlenih),
l) završni godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha), osim ako je udruženje registrovano u godini objavljivanja Javnog poziva,
m) podaci o osobama koje realizuju projekat (kraći CV sa dokazima)
n) lista za provjeru (popunjava se na kraju i služi kao sredstvo dodatne provjere)

Aplikant može tražiti ukupan iznos vrijednosti projekta ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan naznačiti u zahtjevu.

Projekti koji se neće finansirati:
a) projekti udruženja koja nisu izvršila svoje obaveze po ranije odobrenim projektima finansiranim iz budžeta Općine,
b) projekti kojima je predviđen dio administrativnih troškova (ljudski resursi, putovanja/prevoz, kancelarijski troškovi) veći od 20 % od ukupnih troškova projekta,
c) projekti koji predstavljaju individualna sponzorstva/stipendije za školovanje ili za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima, trening kursevima,
d) projekti koji su usmjereni prema vjerskim ciljevima i aktivnostima,
e) projekti koji su usmjereni prema političkim aktivnostima,
f) projekti koji su namijenjeni za isključivu dobit pojedinca,
g) projekti koji se zasnivaju na dodjeljivanju sredstava trećoj strani
h) projekti koji se ne odnose na sport i kulturu odnosno društvene djelatnosti

 

II- PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv se može preuzeti od 12.03.2021. godine u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja (kancelarija broj 2) ili na web stranici općine Sapna www.opcinasapna.ba.
Sve potrebne informacije, elektronska verzija svih dokumenata i prijavne dokumentacije mogu se pronaći na web stranici općine Sapna www.opcinasapna.ba.

Svi dokumenti se predaju kao originali ili ovjerene fotokopije. 

 

III- PREDAJA APLIKACIJA

Prijave na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 7.30 do 15.30 h, na sljedeću adresu:
OPĆINA SAPNA
206. Viteške brigade bb
75411 Sapna, sa naznakom “Za Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta, kulture i društvenih djelatnosti“


Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.


Vanjska strana koverte treba sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.
O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu. Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, bit će obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi s njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva.
Rezultati će biti objavljeni na web stranici općine Sapna www.opcinasapna.ba.

 

                                                                                                                                                                                                               Općinski načelnik
                                                                                                                                                                                                              Zudin Mahmutović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: