Javni poziv za dodjelu subvencije za prevoz putnika u gradskom i prigradskom prevozu na području grada Trebinja u 2021. godini

Datum objave: 22.02.2021. 08:24 / Izvor: Akta.ba, 08.02.2021.

Grad Trebinje

 

Broj: 11-053-97/21

Datum: 08-02-2021

 

 

Na osnovu tačke IX Odluke o načinu,organizaciji i uslovima za vršenje javnog prevoza lica i stvari na području grada Trebinja („Službeni glasnik Grada Trebinja", br. 4/18), Odpuke o uspostavlјanju gradskog i prigradskog prevoza na području Grada Trebinje („Službeni glasnik Grada Trebinja", br. 1/17) i Odluke o javnom konkursu za dodjelu subvencije za prevoz putnika u gradskom i prigradskom prevozu na području Grada Trebinja („Službeni glasnik Grada Trebinja" br. 1/17), Gradonačelnik Grada Trebinje raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za dodjelu subvencije za prevoz putnika u gradskom i prigradskom prevozu na području grada Trebinja u 2021. godini

 

Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu subvencije za prevoz putnika u gradskom i prigradskom prevozu na području grada Trebinja u 2021. godini za period od 01.03.2021. godine do 31.12.2021. godine.

 

1. Prevoz putnika će se odvijati na linijama podjelјenim na LOT-ove definisanim Odlukom o uspostavlјanju gradskog i prigradskog prevoza na području grada Trebinja, kako slijedi:

LOT 1 PUTNI PRAVCI (LINIJE)

Grab - Zgonjevo - (Konjsko, vikend) Gorica - Nudo

Zasad - Mostaći - Dražin Do - Strujići

 

LOT 2 PUTNI PRAVCI (LINIJE)

Domaševo - Ivanica - (Zagora, vikend)

 

LOT 1 REŽIM ODRŽAVANјA VOŽNјE

Grab - 2 puta dnevno, ponedelјak - subota Zgonjevo - 4 puta dnevno, ponedelјak - petak

2 puta dnevno, subota Konjsko - petak-1 put dnevno, subota i nedelјa 2 puta dnevno Stujići - 3 puta dnevno, ponedelјak - petak

2 puta dnevno, subota Zasad, Mostaći, D.Do - 4 puta dnevno, ponedelјak - petak

2 puta dnevno, subota Gorica - 4 puta dnevno, ponedelјak - petak

2 puta dnevno, subota Nudo - 4 puta dnevno, ponedelјak - petak 2 puta dnevno, subota

 

LOT 2 REŽIM ODRŽAVANјA VOŽNјE

Domaševo - 2 puta dnevno, ponedelјak - subota Ivanica - 3 puta dnevno, ponedelјak - petak Zagora - petak -1 put dnevno, subota i nedelјa 2 puta dnevno

2. Gradski i prigradski prevoz se neće vršiti u dane državnih praznika.

3. Pravo učešća na ovom konkursu imaju potencijalni korisnici subvencije, preduzeća i druga pravna lica registrovana za obavlјanje prevozničke djelatnosti-javnog prevoza u drumskom saobraćaju, koji imaju uspješno iskustvo u realizaciji Ugovora, čiji je karakter i kompkleksnost sličan onome koji se odnosi na ovaj Javni konkurs za dodjelu subvencije za prevoz putnika u gradskom i prigradskom prevozu, na teritoriji Republike Srpske.

4. Zbog važnosti i specifičnosti prevoza putnika u gradskom i prigradskom prevozu na području Grada Trebinja, potencijalni korisnici subvencije moraju ispuniti slјedeće minimalne uslove, vezane za tehničku i profesionalnu sposobnost i dostaviti dokaze o ispunjenosti istih:

a)  posjedovanje važećih „licenci" prevoznika za javni prevoz lica, izdatih od strane nadležnog organa;

b)  ovjerenu fotokopiju rješenja o registraciji djelatnosti prevoza lica u drumskom saobraćaju izdatu od nadležnog organa;

v) aktuelni izvod iz sudskog registra;

g) posjedovanje najmanje šest (6) ispravnih i raspoloživih autobusa posjedovanje autobusa dokazuje se ovjerenim kopijama saobraćajnih dozvola, na ime potencijalnog korisnika subvencije (prevoznika), ukoliko je prevoznik korisnik lizinga za vozila ili neka od vozila potrebno je da za to vozilo uz ovjerenu kopiju saobraćajne dozvole dostavi i potvrdu od strane lizing društva da je prevoznik korisnik lizinga za navedeno vozilo i da sa istim može nesmetano raspolagati, planirati i obavlјati poslovne aktivnosti za vršenje registrovane djelatnosti,

- ispravnost vozila dokazuje se potvrdama o ispravnosti i opremlјenosti vozila izdatim od strane stanice za tehnički pregled vozila;

d) posjedovanje važećih izvoda iz licenci za javni prevoz lica za vozila kojim se vrši prevoz lica na (za 6 vozila) izdatih od nadležnog Ministarstva;

đ) legitimacije ili kvalifikovane kartice za pet (5) vozača motornih vozila izdate od nadpežnog Ministarstva i dokaz nadležne Poreske uprave o njihovoj zaposlenosti kod potencijalnog korisnika subvencije;

e)  potvrda o plaćenim doprinosima i porezima (direktnim i indirektnim);

ž)  uvjerenje kojim se potvrđuje da prevoznik nije proglašen krivim za ozbilјan profesionalni prekršaj u poslednjih pet godina;

z)  uvjerenje da nad prevoznikom nije podignuta optužnica koja je stupila na pravnu snagu, odnosno da nije potvrđena optužnica niti je izrečena osuđujuća presuda za krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora do pet godina ili novčana kazna kao glavna kazna;

i)  uvjerenje da nad društvom nije otvoren postupak stečaja ili likvidacije niti je predmet za otvaranje stečaja, likvidacije i prisilne likvidacije;

j) potvrda kojom se potvrđuje da protiv pravnog lica nije izrečena pravosnažna osuđujuća presuda za krivična djela organizovanog kriminala, prevaru, korupciju i pranje novca pred sudom Bosne i Hercegovine, -uvjerenja i potvrde ne smiju biti stariji od tri mjeseca od dana objavlјivanja javnog konkursa;

l) potvrdu od ugovorenog organa o uspješno realizovanom ugovoru u kojoj se navodi da je prevoznik uredno i adekvatno obavio poslove prevoza putnika u gradskom i prigradskom prevozu u 2020. godini na teritoriji Republike Srpske;

lј) ovjerenu kopiju realizovanog ugovora iz 2020. godinu o dodjeli subvencije za prevoz putnika u gradskom i prigradskom prevozu na teritoriji jedinice lokalne samouprave na području Republike Srpske, čiji je karakter i kompleksnost sličan onome koji se odnosi na predmet ovoga konkursa, a minimalne vrijednosti sa uklјučenim PDV-om u iznosu od :

 

- za LOT 1 minimalne vrijednosgi 95.000,00 KM, -za LOT 2 minimalne vrijednosti 35.000,00 KM;

m) ukupan iznos subvencije za sve putne pravce za period 01.03.2021. god. do 31.12.2021. iznosi 148.342,72 KM sa uklјučenim PDV-om;

-   ukupan iznos subvencije za LOT 1, za period 01.03.2021. g. do 31.12.2021. g. iznosi 109.114,88 KM sa uklјučenim PDV-om;

-   ukupan iznos subvencije za LOT 2, za period 01.03.2021. g. do 31.12.2021. g. iznosi 39.227,44 KM sa uklјučenim PDV-om.

5. Subvencija će se dodijeliti potencijalnom korisniku subvencije koji ponudi najmanje učešće putnika u ukupnoj cijeni prevoza KM/km, tokom perioda vršenja gradskog i prigradskog prevoza na području grada Trebinja, za period 01.03.2021. g. do 31.12.2021. g. sa uklјučenim PDV-om.

6. Subvencija će se korisniku subvencije isplaćivati na njegov račun na osnovu dokaza da je prevoz uredno obavlјen (potvrda nadzornog organa), do petog (5) u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

7. Izbor korisnika subvencije izvršiće Komisija koju imenuje Gradonačelnik Grada Trebinja posebnim rješenjem.

Tražena dokumentacija dostavlјa se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Prijava sa dokazima o ispunjenosti uslova dostavlјa se na adresu Grad Trebinje, ul. Vuka Karadžića br. 2, (poštom ili putem protokola ) sa naznakom „Prijava za dodjelu subvencije za prevoz putnika u gradskom i prigradskom prevozu na području grada Trebinja u 2021. godini" - ne otvarati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objavlјivanja na oglasnoj tabli Grada

Trebinja, kao i na internet stranici Grada Trebinje.

Obrazac prijave na Javni konkurs i Obrazac cijene prevoza putnika je sastavni dio ovog Javnog konkursa.

Navedeni Obrasci se mogu preuzeti svakog radnog dana, u vrijeme trajanja oglasa, na protokolu Grada Trebinje.

Konkurs objavlјen na oglasnoj tabli Grada Trebinja dana, 08.02.2021. godine.

 

 

Mirko Đurić

Načelnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: