Javni poziv za dodjelu u zakup poslovnog prostora u Hadžićima

Datum objave: 24.02.2021. 10:06 / Izvor: Oslobođenje, 24.02.2021.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

SARAJEVSKI KANTON

Općina Hadžići

Općinski načelnik

 

Broj:02-19-5-1979/21

Datum:19.02.2021. godine

 

Općinski načelnik u skladu sa članom 7. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija nad kojima pravo raspolaganja i upravljanja ima Općina Hadžići ("Službene novine Kantona Sarajevo, broj 16/16, raspisuje

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje zatvorenih ponuda za dodjelu u zakup poslovnog prostora

 

I PREDMET JAVNOG OGLASA

Predmet javnog poziva za dodjelu u zakup je poslovni prostor koji se nalaze u sklopu nove autobuske stanice u Hadžićima, ulica Hadželi bb, poslovna zona I, i to:

1.   Poslovni prostor broj 1.površine 15,50 m2 - namjena-trgovina na malo cvijećem

II POČETNA CIJENA ZAKUPNINE

Visina zakupnine je određena prema zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi. Početna cijena naknade za ustupanje poslovnih prostora po 1 m2 u zoni broj I, mjesečno iznosi 15.00.KM .

III PERIOD NA KOJI SE POSLOVNI PROSTOR IZDAJE

Ugovor o zakupu poslovnih prostora zaključuje se na period od 2. godine, sa mogućnošću produženja bez provođenja javnog konkursa ukoliko zakupac bude redovno izvršavao obaveze plaćanja naknade.

IV KRITERIJI I MJERILA ZA DODJELE

Kriteriji i mjerila za dodjelu u zakup poslovnih prostora su:

1. Najveći ponuđeni iznos zakupnine:

- visina zakupnine uvećana za 1,00 KM iznad početnog iznosa  2.boda

2. Ponuđači sa boravkom na području Općine Hadžići:

- jedna godina  5 bodova

- tri godine     15.bodova

- pet i više godina      30.bodova

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine prednost ima:

  • za pravna lica-ponuđač koji ima veći broj uposlenih radnika
  • za fizička lica -ponuđač koji se nalazi na evidenciji službe za zapošljavanje.

 

V ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA NA OGLAS

Pismene prijave na javni poziv, sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa, podnose se u zapečaćenoj koverti sa čitko naznačenim podacima podnosioca ponude.

Prijave se mogu podnijeti do 03.03.2021.godine.

Pismene prijave se podnose Komisiji neposredno - na šalteru općine Hadžići ili preporučeno poštom na adresu: Općina Hadžići, ulica Hadželi broj 117, sa naznakom Komisiji za raspisivanje i sprovođenje konkursa za dodjelu općinskih poslovnih prostora. PONUDA za poslovni prostor u ulici Hadželi - ne otvarati. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

VI DJELATNOSTI KOJE ĆE SE OBAVLJATI U POSLOVNIM PROSTORIMA

U poslovnom prostoru će se obavljati djelatnost:

1.Trgovina na malo cvijećem

 

VII USLOVI KOJI SE ODNOSE NA STATUS PONUĐAČA

Pravo učešća na konkursu imaju pravna i fizička lica registrovana za obavijanje djelatnosti koja se može obavljati u poslovnom prostoru navedenom u tački VI Javnog oglasa, kao i lica koja su podnijela zahtjev nadležnom organu za izdavanje tješenja-odobrenja za obavljanju djelatnosti.

Uz ponudu ponuđači su dužni dostaviti:

Osnovne podatke o subjekti) prijave: naziv, adresa, telefon i kontakt osoba;

Ovjerenu kopiju rješenja o registraciji subjekta, odnosno dokaz o podnesenom zahtjevu nadležnom organu za odobrenje obavljanja privredne djelatnosti,

Ponuđenu cijenu u skladu sa članom IV ovog javnog poziva. Ovjerenu CIPS-ovu prijavu

 

VIII DODATNE INFORMACIJE

Opis poslovnog prostora koji se daje u zakup:

- Radi se o devastiranom poslovnom prostom sa obezbijeđenim priključcima električna energija, voda, kanalizacija.

- Zakupac će o vlastitom trošku izvršiti unutrašnje uređenje prostora i uložena sredstva će se kompezirati kroz mjesečnu zakupninu.

- Visinu uloženih sredstava će utvrditi posebna komisija koju će formirati Općinski načelnik.

 

IX OTVARANJE PONUDA

- Otvaranje ponuda prispjelih na javni oglas održat će se dana 06.03.2021 .godine u sali općine Hadžići sa početkom u 10,00 sati.

Ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

-  Prostor koji se daje u zakup može se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati.

- Za sve dodatne informacije obratiti se Komisija za raspisivanje i sprovođenje konkursa za dodjelu općinskih poslovnih prostora.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Hamdo Ejubović, dipLing.maš

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: