Javni poziv za dostavljanje ponuda za izvođenje radova dislokacije i vađenja materijala iz vodotoka rijeke Bosne na teritoriji Republike Srpske

Datum objave: 06.01.2020. 16:06 / Izvor: Akta.ba, 03.01.2020.

REPUBLIKA SRPSKA

JAVNA USTANOVA

„VODE SRPSKE" BIJELjINA

 

Broj:01-3-1-26/20

Datum: 03.01.2020 godine

 

Ha osnovu člana 8. Pravilnika o uslovima i načinu dislokacije i vađenja materijala iz vodotoka (Službeni glasnik Republike Srpske br. 24/17), tačke VI Odluke o stopama posebnih vodnih naknada (Službeni glasnik Republike Srpske br. 53/11 i 119/11), Elaborata o dislokaciji i vađenju materijala iz vodotoka na teritoriji Republike Srpske, na koje je saglasnost dalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj: 12.07-337102/18 od 14.03.2018. godine, i člana 19. Statuta Javne ustanove „Vode Srpske" Bijeljina od 15.04.2019. godine, direktor raspisuje

 

JAVNI POZIV

 

ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA IZVOĐENjE RADOVA DISLOKACIJE I VAĐENjA MATERIJALA IZ VODOTOKA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRPSKE RIJEKA BOSNA

 

1.PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet ovog javnog poziva je izvođenje radova dislokacije i vađenja materijala iz vodotoka rijeke prema Elaboratu, na lokalitetu i to:

 

1.1.Rijeka Bosna

 

r. b.

Vodotok

Naziv lokacije

Grad/ opština

Stacionaža

Količina  K)

Uzvodna tačka

Nizvodna tačka

1.

Bosna

Kalabića vir

Modriča/ Doboj

6510785,73

6511387,65

52.495,18

4975859,16

4975934,95

 

 

Dislokacija i vađenje materijala iz vodotoka vrši se u cilju sprečavanja erozije, omogućavanje lakšeg pronosa nanosa i njegovog predisponiranja, sprečavanje neželjenog taloženja nanosa na pojedinim dionicama riječnog toka, održavanje plovnog puta, zaštite od poplavnih voda i njihovo sigurnije odvođenje u recipijent, sprečavanje nekontrolisanog i štetnog smanjenja ili povećanja proticajnih profila rijeka od optimalno potrebnih, sprečavanje stvaranja usora, uklanjanja ili smanjenja mogućnosti od meandriranja rijeka sprečavanje nekontrolisanog mijenjanja toka rijeka i nanošenja štete no obale i okolni prostor, sprečavanje erozija stvorenih vodom i neželjenog taloženja nanosa na pojedinim dionicama rijeka.

 

2.R0K  IZVOĐENjA RADOVA DISLOKACIJE I VAĐENjA MATERIJALA IZ VODOTOKA

Predviđeni rok početka izvođenja radova i uvođenja izvođača u posao iznosi 7 (sedam) dana od dana dobijanja vodne saglasnosti i u zavisnosti od hidroloških uslova na lokalitetu. Predviđeni rok završetka radova je do 31.12.2020. godine.

 

3. USLOVI     UČEŠĆA HA JAVNOM POZIVU

Svi ponuđači koji učestvuju na ovom javnom pozivu moraju ispuniti sljedeće uslove:

 

3.1.      Uslovi tehničke osposobljenosti izvođača radova

Ponuđač mora imati na raspolaganju sledeća tehnička sredstva i opremu uključujući i rukovaoce mašinama za lokalitet i to:

-           bager - 2 komada,

-           utovarivač - 2 komada,

-           kiper kamion - 4 komada,

-           grejder ili dozer -1 komad,

-           broj zaposlenih ili angažovanih rukovaoca mašinama - 9 izvršilaca.

 

Pored navedenih tehničkih sredstava i opreme i rukovaoca mašinama, ponuđač mora da ima:

a)         lice građevinske struke sa VSS, zaposleno ili angažovano na period ne kraći od predviđenog roka završetka radova iz tačke 2. ovog Javnog poziva, koje je odgovorno za izvođenje radova,

b)         navedeno lice mora da posjeduje ličnu licencu/rješenje za izvođenje radova iz oblasti hidrotehnike ili niskogradnje izdatu od nadležnih institucija Republike Srpske,

 

3.2.      Ostali uslovi:

Ostali uslovi koje treba da ispunjava ponuđač su:

a)         da je registrovan kod nadležnog suda na teritoriji Republike Srpske za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog poziva. Ukoliko je ponuđač registrovan van teritorije Republ ike Srpske, dužan je u skladu sa zakonom registrovati poslovnu jedinicu za obavlzznje predmetne djelatnosti u Republici Srpskoj na području opštine u kojoj planira obavljati predmetnu djelatnost;

b)         da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

v)         da nema neizmirenih obaveza no osnovu posebnih vodnih naknada;

g)         da redovno izmiruje obaveze no osnovu posebnih vodnih naknada za koje je JU „Vode Srpske" donijela rješenje o odgodi plaćanja ovih obaveza.

Pravni subjekti koji su učestvovali u izradi Elaborata ne mogu učestvovati u postupku dodjele ugovora za izvođenje radova dislokacije i vađenja materijala iz vodotoka, ali mogu vršiti poslove nadzora.

 

4.0CJENA ISPUNjENOSTI USLOVA PONUĐAČA

 

Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti sledeću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost uslova:

 

4.1. Dokumentacija o ispunjavanju uslova u pogledu tehničkih sredstva i opreme (tehnička osposobljenost):

a)         ovjereni popis - izjavu traženih odgovarajućih sredstava i opreme koju ponuđač posjeduje u svom vlasništvu ili istu iznajmljuje (navesti svu traženu opremu i za svaku pojedinačno navesti da li je oprema u vlasništvu ili iznajmljena) u svrhu realizacije aktivnosti koje su predmet javnog poziva. Minimalna količina opreme koju ponuđač mora imati u vlasništvu je 60% od ukupnog broja traženih mašina;

 

b)         važeći tehnički (upotrebni) listovi opreme u vlasništvu navedene u prethodnoj stavki (original ili ovjerena kopija);

 

v)         ovjerene kopije registarskih knjižica za vozila u vlasništvu, a koja spadaju pod obavezu registracije;

 

g)         ugovor o iznajmljivanju odgovarajućih sredstava i opreme zaključen najmanje na rok završetka radova predviđen tačkom 2. ovog Javnog poziva, za tehnička sredstva i opremu koju će ponuđač iznajmiti do maksimalno 40% od ukupnog broja traženih mašina;

 

d)         ovjereni tehnički (upotrebni) listovi iznajmljene opreme navedene u ovjerenom popisu-izjavi;

 

đ) ovjerene kopije registarskih knjižica za iznajmljena vozila koja spadaju pod obavezu registracije;

 

e)         ovjerena izjava ponuđača otraženom broju zaposlenih i/ili angažovanih rukovaoca mašina i licem građevinske struke na predmetnim radovima, sa njihovim imenima i prezimenima;

 

ž)         za rukovaoce mašinama koji nisu zaposleni kod ponuđača, pravni akt o njihovom angažovanju (posebno za svakog rukovaoca mašine), kao i pravni akt o angažovanju lica građevinske struke;

 

z)         za rukovaoce mašina koji su zaposleni kod ponuđača, uključujući i lice građevinske struke, Poresko uvjerenje o uplati doprinosa za zaposlene radnike, odnosno o broju zaposlenih radnika kod poslodavca i kvalifikaciona struktura (pregled registrovanih obveznika uplata doprinosa-zaposlenih, ime i prezime, stručna sprema zaposlenih radnika, i dr);

 

i)          za lice građevinske struke, lična licenca/rješenje za izvođenje radova iz oblasti hidrotehnike ili niskogradnje izdata od nadležnih insitucija Republike Srpske;

 

j) izjava ponuđača o imenovanju navedenog lica građevinske struke kao odgovorne osobe za izvođenje radova koji su predmet ovog Javnog poziva.

 

4.2. Dokumentacija o ispunjavanju ostalih uslova:

 

a)         Izvod iz sudskog registra ili drugog nadležnog registra kao dokaz da je ponuđač registrovan u Republici Srpskoj za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog poziva, ne stariji od šest mjeseci od dana otvaranja ponuda;

 

b)         uvjerenje o izmirenim poreskim direktnim i indirektnim obavezama sa stanjem uplate ne starijim odtri mjeseca oddana otvaranja ponuda;

 

v)         potvrda o izmirenim obaveza no osnovu posebnih vodnih naknada, koja nije starija od mjesec dana od dana podnošenja ponude, koju na zahtjev ponuđača izdaje JU „Vode Srpske" Bijeljina -0djeljenje za prikupljanje i praćenje vodnih naknada;

 

g)         potvrda o izmirenju obaveza za ponuđače koji su ostvarili pravo na odgođeno plaćanja obaveza no osnovu posebnih vodnih naknada, koja nije starija od mjesec dana od dana podnošenja ponude, koju na zahtjev ponuđača izdaje JU „Vode Srpske" Bijeljina - Odjeljenje za prikupljanje i praćenje vodnih naknada;

 

Sva dokumentacija iz podtački 4.1. i 4.2. kao dokaz o ispunjavanju uslova u pogledu tehničkih sredstva i opreme i ostalih uslova iz ovog javnog poziva, dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

Ponuda uz koju ne bude dostavljena sva tražena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje u daljem postupku ocjenjivanja ispunjenosti uslova i donošenjem odluke o izboru ponuđača.

 

5.         SADRŽINA, ROK I NAČIN DOSTAVLjANjA PONUDA

Ponuda treba da sadrži:

1.naziv  i adresu ponuđača i odgovornog lica,

2.jedinstven  identifikacioni broj,

3.broj bankarskog računa sa nazivom banke,

4.vrijednost ponude,

5-popis dostavljene dokumentacije uz ponudu,

 

6.  POTPIS      i pečat ponuđača.

Ponuda za svaku lokaciju se dostavlja u originalu i jednoj kopiji na kojima će čitko pisati „ORIGINAL PONUDA" i „KOPIJA PONUDE". Kopija ponude mora da sadrži sva dokumenta koja sadrži i original. U slučaju razlike između originala i kopije ponude, vjerodostojan je original ponude.

 

Kopija ponude se dostavlja zajedno sa originalom u dvije odvojene zatvorene koverte koje su upakovane u zajedničku kovertu/paket.

 

Ponuda treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom, uz koju se prilaže potrebna dokumentacija i ista mora biti čvrsto uvezana, sa numerisanim stranicama koje su parafirane ili potpisane od osobe ovlaštene za zastupanje ponuđača ili druge osobe koju ovlasti ponuđač.

 

Ponude trebaju biti upakovane u neprovidnoj koverti, sa pečatom ili potpisom ponuđača, imenom i adresom ponuđača na kojoj će stajati:

 

„PONUDA ZA IZVOĐENjA RADOVA DISLOKACIJE I VAĐENjA MATERIJALA IZ VODOTOKA

 

NA LOKACIJI_(tačan naziv lokacije i vodotoka)"

 

- ne otvarati do roka predviđenog za otvaranje ponuda -

 

Ponude se dostavljaju na sledeću adresu:

 

Javna ustanova „Vode Srpske" Bijeljina, ul.Miloša Obilića broj 51,1 sprat, kancelarija 19; Ponuda koja ne bude dostavljena na opisan način neće biti uzeta u razmatranje.

Ponude se dostavljaju do 21.01.2020. godine do 15:30 časova.

Ponude se otvaraju dana 22.01.2020. godine u 12:00 časova.

 

Ponude pristigle poslije krajnjeg roka za dostavljanje ponuda neće se razmatrati, već će se neotvorene vratiti ponuđaču.

 

Pozivaju se ovlašteni predstavnici ponuđača da prisustvuju javnom otvaranju ponuda, koje će obaviti Komisija za ocjenu ponuda u prostorijama JU „Vode Srpske" Bijeljina, ul. Miloša Obilića broj 51,1 sprat, u dane i vrijeme naznačeno u javnom pozivu.

 

Javni poziv za dostavljanje ponuda biće objavljen na internet stranici JU "Vode Srpske" Bijeljina, na internet adresi www.voders.org.

 

6. KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA ZA IZVOĐENjE RADOVA DISLOKACIJE I VAĐENjA MATERIJALA IZ VODOTOKA I ODLUKA O IZBORU

 

Najpovoljniji ponuđač čija je ponuda tehnički zadovoljavajuća, biće izabran na osnovu kriterijuma najvećeg ponuđenog iznosa posebne vodne naknade za vađenje materijala iz vodotoka, koja se plaća no 1 m3 izvađenog materijala, a koja ne može biti manja od iznosa propisane minimalne posebne vodne naknade.

 

Visina minimalne posebne vodne naknade za vađenje materijala iz vodotoka propisana je u iznosu od 1,50 KM/m3 izvađenog materijala, na osnovu tačke VI Odluke o stopama posebnih vodnih naknada ("Službeni Glasnik Republike Srpske", br. 53/11 i 119/11). Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu o kojoj se neće pregovarati.

 

U slučaju da dvije ili više ponuda imaju isti ponuđeni iznos, prednost ima ponuda koja je ranije zaprimljena.

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostaviće se svim ponuđačima koji su učestvovali na javnom pozivu, nakon što JU "Vode Srpske" Bijeljina dobije saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na Izvještaj o pregledu i ocjeni prispjelih ponuda (evaluacioni izvještaj).

 

Ha Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, dozvoljena je žalba JU „Vode Srpske" Bijeljina u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema odluke.

 

7.         TROŠKOVI ZA IZRADU ELABORATA I KONTROLNOG SNIMANjA IZVAĐENOG MATERIJALA

Izrada Elaborata i kontrolnog snimanja izvađenog materijala obuhvata sledeće izdatke koje snosi izabrani ponuđač:

 

•          Troškovi izrade Elaborata..........................................5000,00 KM sa uračunatim PDV-om,

•          Troškovi izrade kontrolnog-konačnog snimanja (sa kontrolom i upoređivanjem konačnih količina sa količinama iz Elaborata).......2000,00 KM sa uračunatim PDV-om.

 

8.         USLOVI ZA ZAKLjUČENjE UGOVORA

 

Izabrani ponuđač je dužan prije potpisivanja ugovora o dislokaciji i vađenju materijala iz vodotoka, dostaviti:

 

1.         dokaze o uplati troškova za izradu Elaborata i kontrolnog-konačnog snimanja za utvrđivanje količina izvađenog materijala;

 

2.         dokaz da je riješio imovinske odnose da bi nesmetano izvodio radove, riješene imovinske odnose na pristupnom putu i lokaciji deponije na kojoj se vrši dislociranje izvađenog materijala (dokaz je potrebno dostaviti u formi izjave ponuđača pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je u potpunosti riješio imovinsko - pravne odnose na zemljištu na kojem će se realizovati ugovor ili ugovor o kupoprodaji/ugovor o zakupu sa vlasnicima parcela ukoliko se ne radi o vodnom zemljištu);

 

Dostavljeni dokazi moraju obuhvatati period realizacije ugovora.

Ukoliko izabrani ponuđač nakon donošenja Odluke o izboru, ne dostavi navedene dokaze za zaključenje ugovora do roka koji odredi JU „Vode Srpske", ugovor će se ponuditi sljedećem najpovoljnijem ponuđaču iz Izvještaja o pregledu i ocjeni prispjelih ponuda (evaluacioni izvještaj).

 

Nakon što potpiše ugovor, a prije uvođenja u nocao, izabrani ponuđač je dužan obezbijediti bezuslovnu bankarsku garanciju poslovne banke za uredno izvršenje ugovora na iznos definisan ugovorom (ponuđena jedinična cijena no m3 materijala X ugovorena količina materijala).

 

Bezuslovna bankarska garancija poslovne banke za uredno izvršenje ugovora iznosi 10% od ukupne vrijednosti ugovora sa rokom važenja do 31.01.2021. god.

 

Bezuslovna bankarska garancija poslovne banke se izdaje nakon zaključenja ugovora, na zahtjev Izvođača radova, u roku od 20 dana od dana zaključenja ugovora, a prije izdavanja vodne saglasnosti.

 

9. DODATNE INFORMACIJE I KONTAKT OSOBA

 

Zainteresovani ponuđači mogu tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa ovim javnim pozivom i pripremom ponude.

Sve dodatne informacije ili pojašnjenja mogu se dobiti:

-           pisanim putem na adresu Javna ustanova „Vode Srpske" Bijeljina, ul. Miloša Obilića 51, 76300 Bijeljina,

-           putem e-pošte: bijeljina@voders.org ili

-           putem faksa na broj: 055/211-517.

 

Dopis kojim se traže dodatne informacije ili pojašnjenja, ponuđač dostavlja na memorandumu sa potpisom lica ovlaštenog za zastupanje i pečatom ponuđača najkasnije 5 dana prije datuma određenogza dostavljanje ponuda.

 

Kontakt osoba za ovaj javni poziv je: Mladen Antonić, broj telefona: 055/203-233, e-pošta: mantonic.voders@gmail.com

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање понуда за извођење радова дислокације и вађења материјала из водотока на територији Републике Српске ријека Босна

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: