Javni poziv za dostavljanje ponuda za održavanje riječnih korita, dislokacije i vađenja materijala iz vodotoka na teritoriji Republike Srpske, rijeka Drina, Vrbas, Gomjenica, Zalomka i Sušica

Datum objave: 22.02.2021. 15:10 / Izvor: Akta.ba, 19.02.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

JAVNA USTANOVA „VODE SRPSKE" BIJELjINA

 

Broj: 01/9-1-1176/21

Datum:19.02.2021. godine

 

Na osnovu člana 9. Pravilnika o uslovima i načinu održavanja riječnih korita, dislokacije i vađenja materijala iz vodotoka (Službeni glasnik Republike Srpske br. 18/20 i 45/20), tačke VI Odluke o stopama posebnih vodnih naknada (Spužbeni glasnik Republike Srpske br. 53/11,119/11 i 116/20), Elaborata o dislokaciji i vađenju materijala iz vodotoka na teritoriji Republike Srpske, na koje je saglasnost dalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj: 12.07-337-327/20 od 17.07.2020. godine, broj: 12.7-337-492/20 od 23.11.2020. godine i člana 19. Statuta Javne ustanove „Vode Srpske" Bijeljina od 15.04.2019. godine, direktor raspisuje

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA ODRŽAVANjE RIJEČNIH KORITA, DISLOKACIJE I VAĐENjA MATERIJALA IZ VODOTOKA NATERITORIJI REPUBLIKE SRPSKE RIJEKA DRINA, VRBAS, GOMJENICA, ZALOMKA I SUŠICA

 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je izvođenje radova održavanja riječnih korita, dislokacije i vađenja materijala iz vodotoka rijeka prema Elaboratima, na lokalitetima i to:

Red. broj

rijeka

lokacija

Opština/ grad

količina

Uzvodna koordinata

Nizvodna koordinata

(m3)

Y

X

Y

X

1

Drina

Debela međa

Zvornik

108.649,84

6593767

4932222

6593807

4932758

1

Vrbas

 

Crnadak

Laktaši

33.064,38

6449672

4974370

6449727

4974730

2

Trnovi

Laktaši

21.150,29

6452761

4980098

6453211

4980044

3

Velika ada

Laktaši

23.974,88

6445362

4971900

6445721

4972411

4

Ušće Mahovljans

Laktaši

36.544,19

6450713

4977498

6450808

4977766

 

 

 

Ke rijeke

 

 

 

 

 

 

5

Stegića sprud

Srbac

33.440,13

6457362

4988688

6457521

4988710

6

Čardačište 2

Srbac

101.113,13

6457489

4989369

6457146

4989294

7

Bukare

Laktaši

21.921,40

6452334

4978983

6452505

4979108

8

Otoke 4/ Razboj  Ljevčanski

Srbac

4.589,55

6456970

4988423

6457116

4988552

1

Gomjenica

Saničani

Prijedor

692,62

6400691

4979497

6400593

4979493

1

Zalomka

 

Kifino selo

Nevesinje

3.405,01

6517763

4793801

6517544

4793655

2

Ljeskovik

Nevesinje

4.104,85

6517132

4784050

6517184

4783737

1

Sušica

Jazina

Trebinje

2.318,82

6541839

4729015

6541718

4729053

 

 

Održavanje riječnih korita, dislokacije i vađenje materijala iz vodotoka vrši se na način da se obrađuju hidrološki, bujični i erozioni elementi, a naročito oni koji se odnose na zaštitu od poplava, sprečavanja stvaranja uspora, sprečavanje nekontrolisanog i štetnog smanjenja ili povećanja proticajnog profila, različitih od optimalno potrebnih, uklanjanje ili smanjenje mogućnosti od meandriranja rijeke, sprečacanje nekontrolisanog mijenjanja toka rijeke i nanošenja štete za obale i okolni prostor i sprečavanje erozija stvorenih vodom i neželjenog taloženja nanosa na pojedinim dionicama rijeke. Takođe, održavanje riječnih korita, dislokacije i vađenje materijala iz vodotoka vrši se u skladu sa Planom i programom praćenja stanja rijeka, koji donosi Javna ustanova „Vode Srpske" Bijeljina.

 

2.  ROK  IZVOĐENjA RADOVA ODRŽAVANjA RIJEČNIH KORITA, DISLOKACIJE I VAĐENjA MATERIJALA IZ VODOTOKA

Predviđeni rok početka izvođenja radova i uvođenja izvođača u posao iznosi 10 (deset) dana od dana dobijanja vodne saglasnosti i u zavisnosti od hidroloških uslova na lokalitetu. Predviđeni rok završetka radova je do 01.04.2022. godine.

 

3. USLOVI UČEŠĆA HA JAVNOM POZIVU

Svi ponuđači koji učestvuju na ovom javnom pozivu moraju ispuniti sljedeće uslove:

3.1. Uslovi tehničke osposobljenosti izvođača radova

Ponuđač mora imati na raspolaganju sledeća tehnička sredstva i opremu uključujući i

rukovaoce mašinama za svaki lokalitet pojednačno:

Za lokalitete na kojima je potrebno dislocirati do 15.000,00 m3 nanosa:

-           bager (dužina ruke 7 m i više) -1 komad,

-           utovarivač -1 komada

-           kiper kamion -1 komada

-           broj zaposlenih ili angažovanih rukovaoca mašinama - 3 izvršilaca,

Za lokalitete na kojima je potrebno dislocirati između 15.000,00 i 30.000,00 m3 nanosa:

-           bager (dužina ruke 7 m i više) -1 komad,

-           utovarivač -1 komada

-           kiper kamion - 2 komada

-           grejder ili dozer -1 komad

-           broj zaposlenih ili angažovanih rukovaoca mašinama - 5 izvršilaca,

Za lokalitete na kojima je potrebno dislocirati između 30.000 i 80.000 m3 nanosa:

-           bager (dužina ruke 18 m i više)-1 komada,

-           utovarivač - 2 komada,

-           kiper kamion (od kojih 1 kamion nosivosti preko 13,5 tona) - 3 komada,

-           grejder ili dozer -1 komad,

-           broj zaposlenih ili angažovanih rukovaoca mašinama -7 izvršilaca,

Za lokalitete na kojima je potrebno dislocirati preko 80.000 m3 nanosa:

-           bager (dužina ruke 7 m i više) - 2 komada,

-           bager (dužina ruke 18 m i više) -1 komad,

-           utovarivač - 2 komada,

-           kiper kamion (od kojih 2 kamiona nosivosti preko 13,5 tona) - 5 komada,

-           grejder ili dozer -1 komad,

-           broj zaposlenih ili angažovanih rukovaoca mašinama -11 izvršilaca.

Pored navedenih tehničkih sredstava i opreme i rukovaoca mašinama, ponuđač mora da ima:

a)         lice građevinske struke sa VSS, zaposleno ili angažovano na period ne kraći od predviđenog roka završetka radova iz tačke 2. ovog Javnog poziva, koje je odgovorno za izvođenje radova,

b)         navedeno lice mora da posjeduje ličnu licencu/rješenje za izvođenje radova iz oblasti hidrotehnike ili niskogradnje izdatu od nadpežnih institucija Republike Srpske,

v)         ponuđač dostavlja ponudu pojedinačno za svaki lokalitet,

g)         ponuđač može dostaviti ponudu za najviše tri lokaliteta, u kom slučaju ponuda se dostavlja posebno za svaki lokalitet, u slučaju dostavljanja ponuda za tri lokaliteta, uslovi tehničke opremljenosti se zbrajaju za svaki lokalitet, tako da ponuđač ne može navesti iste radne mašine za dva ili više lokaliteta tražena javnim pozivom.

d)         lica koja rukuju mašinama ne mogu biti zaposlena i/ili angažovana kod dva ili više ponuđača istovremeno, niti na dva ili više lokaliteta istovremeno.

đ) lice građevinske struke, koje vodi građevinske radove, može biti angažovano na više lokaliteta istovremeno,

e)         za lokalitete od 100.000,00 m3 i više, dozvoljeno je podnošenje ponuda za dio lokaliteta. Kod vrednovanja ovih ponuda prioritet će imati ponuđena cijena. U slučaju ponuđene iste cijene, podjela lokaliteta će biti izvršena prema zahtjevanim količinama, u odnosu na količinu lokaliteta.

3.2. Ostali uslovi:

Ostali uslovi koje treba da ispunjava ponuđač su:

a)         da je registrovan kod nadležnog suda na teritoriji Republike Srpske za obavljanje djelatnosti kojaje predmet javnog poziva;

b)         da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj;

v)         da nema neizmirenih obaveza no osnovu posebnih vodnih naknada, zaključno sa danom 31.12.2020. godine;

g)         da redovno izmiruje obaveze no osnovu posebnih vodnih naknada za koje je JU „Vode Srpske" donijela rješenje o odgodi plaćanja ovih obaveza,

d)         da se protiv njega ne vodi prekršajni postupak

đ) da nije prekršajno kažnjavan za prekršaje propisane u Zakonu o vodama Republike Srpske od člana 210 do člana 213. u periodu prethodne 2 godine od dana otvaranja ponuda;

Dozvoljeno je samo pojedinačno učestvovanje, svako grupno udruživanje i podugovaranje no ovom javnom pozivu nije dozvoljeno.

Pravni subjekti koji su učestvovali u izradi Elaborata ne mogu učestvovati u postupku dodjele ugovora za izvođenje radova dislokacije i vađenja materijala iz vodotoka, ali mogu vršiti poslove nadzora.

 

4. OCJENA ISPUNjENOSTI USLOVA PONUĐAČA

Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti sledeću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost uslova:

4.1. Dokumentacija o ispunjavanju uslova u pogledu tehničkih sredstva i opreme (tehnička osposobljenost):

a)  ovjereni popis - izjavu traženih odgovarajućih sredstava i opreme koju ponuđač posjeduje u svom vlasništvu ili istu iznajmljuje (navesti svu traženu opremu i za svaku pojedinačno navesti da li je oprema u vlasništvu ili iznajmljena) u svrhu realizacije aktivnosti koje su predmet javnog poziva. Minimalna količina opreme koju ponuđač mora imati u vlasništvu je 80% od ukupnog broja traženih mašina no lokalitetima zavisno od količine materijala;

b)  važeći tehnički (upotrebni) listovi opreme u vlasništvu navedene u prethodnoj stavki (original ili ovjerena kopija);

v)  ovjerene kopije registarskih knjižica za vozila u vlasništvu, a koja spadaju pod obavezu registracije;

g)  ugovor o iznajmljivanju odgovarajućih sredstava i opreme zaključen najmanje na rok završetka radova predviđen tačkom 2. ovogJavnog poziva, za tehnička sredstva i opremu koju će ponuđač iznajmiti do maksimalno 20% od ukupnog broja traženih mašina no lokalitetima zavisno od količine materijala;

d) ovjereni tehnički (upotrebni) listovi iznajmljene opreme navedene u ovjerenom popisu- izjavi;

đ) ovjerene kopije registarskih knjižica za iznajmljena vozila koja spadaju pod obavezu registracije;

e) ovjerena izjava ponuđača otraženom broju zaposlenih i/ili angažovanih rukovaoca mašina i licem građevinske struke na predmetnim radovima, sa njihovim imenima i prezimenima;

ž) za rukovaoce mašinama koji nisu zaposleni kod ponuđača, pravni akt o njihovom angažovanju (posebno za svakog rukovaoca mašine), kao i pravni akt o angažovanju lica građevinske struke;

z) za rukovaoce mašina koji su zaposleni kod ponuđača, uključujući i lice građevinske struke, Poresko uvjerenje o uplati doprinosa za zaposlene radnike, odnosno o broju zaposlenih radnika kod poslodavca i kvalifikaciona struktura (pregled registrovanih obveznika uplata doprinosa-zaposlenih, ime i prezime, stručna sprema zaposlenih radnika, i dr);

i)  za lice građevinske struke, lična licenca/rješenje za izvođenje radova iz oblasti hidrotehnike ili niskogradnje izdata od nadležnih insitucija Republike Srpske;

j) izjava ponuđača o imenovanju navedenog lica građevinske struke kao odgovorne osobe za izvođenje radova koji su predmet ovog Javnog poziva.

4.2. Dokumentacija o ispunjavanju ostalih uslova:

a) Izvod iz sudskog registra ili drugog nadležnog registra kao dokaz da je ponuđač registrovan u Republici Srpskoj za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog poziva, ne stariji od šest mjeseci od dana otvaranja ponuda;

b) uvjerenje o izmirenim poreskim direktnim i indirektnim obavezama sa stanjem uplate ne starijim odtri mjeseca oddana otvaranja ponuda;

v) potvrda o izmirenim obaveza no osnovu posebnih vodnih naknada, koja nije starija od mjesec dana od dana podnošenja ponude, koju na zahtjev ponuđača izdaje JU „Vode Srpske" Bijeljina - Odjeljenje za prikupljanje i praćenje vodnih naknada;

g)  potvrda o izmirenju obaveza za ponuđače koji su ostvarili pravo na odgođeno plaćanja obaveza no osnovu posebnih vodnih naknada, koja nije starija od mjesec dana od dana podnošenja ponude, koju na zahtjev ponuđača izdaje JU „Vode Srpske" Bijeljina - Odjeljenje za prikupljanje i praćenje vodnih naknada;

d) uvjerenje/potvrdu izdato od nadležnog suda da se protiv ponuđača ne vodi prekršajni postupak za prekršaje popisane u Zakonu o vodama Republike Srpske od člana 210 do člana 213;

đ) uvjerenje/potvrdu izdato od nadležnog suda da ponuđač nije prekršajno kažnjavan za prekršaje popisane u Zakonu o vodama Republike Srpske od člana 210 do člana 213 u periodu prethodne 2 godine od dana otvaranja ponuda;

Sva dokumentacija iz podtački 4.1. i 4.2. kao dokaz o ispunjavanju uslova u pogledu tehničkih sredstva i opreme i ostalih uslova iz ovog javnog poziva, dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Ponuda uz koju ne bude dostavljena sva tražena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje u daljem postupku ocjenjivanja ispunjenosti uslova i donošenjem odluke o izboru ponuđača.

 

5. SADRŽINA, ROK I NAČIN DOSTAVLjANjA PONUDA

Ponuda treba da sadrži:

1. naziv i adresu ponuđača i odgovornog lica,

2. jedinstveni identifikacioni broj, Z.broj bankarskog računa sa nazivom banke,

4. vrijednost  ponude,

5. popis dostavljene dokumentacije uz ponudu,

6. potpis i pečat ponuđača.

Ponuda treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom, uz koju se prilaže potrebna dokumentacija i ista mora biti čvrsto uvezana, sa numerisanim stranicama koje su parafirane ili potpisane od osobe ovlaštene za zastupanje ponuđača ili druge osobe koju ovlasti ponuđač.

Ponude trebaju biti upakovane u neprovidnoj koverti, sa pečatom ili potpisom ponuđača, imenom i adresom ponuđača na kojoj će stajati:

„PONUDA ZA IZVOĐENjA RADOVA ODRŽAVANjA RIJEČNIH KORITA, DISLOKACIJE I VAĐENjA MATERIJALA IZ VODOTOKA NA LOKACIJI  (tačan naziv lokacije i vodotoka)"

- ne otvarati do roka predviđenogza otvaranje ponuda -

Ponude se dostavljaju na sledeću adresu:

Javna ustanova „Vode Srpske" Bijeljina, ul.Miloša Obilića broj 51;

Ponuda koja ne bude dostavljena na opisan način neće biti uzeta u razmatranje. Ponude se dostavljaju do 09.03.2021. godine do 11:00 časova.

Ponude se otvaraju dana 09.03.2021. godine u 13:00 časova.

Ponude pristigle poslije krajnjeg roka za dostavljanje ponuda neće se razmatrati, već će se neotvorene vratiti ponuđaču.

Pozivaju se ovlašteni predstavnici ponuđača da prisustvuju javnom otvaranju ponuda, koje će obaviti Komisija za ocjenu ponuda u prostorijama JU „Vode Srpske" Bijeljina, ul. Miloša Obilića broj 51,1 sprat, u dane i vrijeme naznačeno u javnom pozivu.

Javni poziv za dostavljanje ponuda biće objavljen na internet stranici JU "Vode Srpske" Bijeljina, na internet adresi www.voders.org.

 

6.  KRITERIJUM ZA IVBOR NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA ZA IZVOĐENjE RADOVA ODRŽAVANjA RIJEČNIH KORITA, DISLOKACIJE I VAĐENjA MATERIJALA IZ VODOTOKA I ODLUKA O IZBORU

Najpovoljniji ponuđač čija je ponuda tehnički zadovoljavajuća, biće izabran na osnovu kriterijuma najvećeg ponuđenog iznosa posebne vodne naknade za vađenje materijala iz vodotoka, koja se plaća no 1 m3 izvađenog materijala, a koja ne može biti manja od iznosa propisane posebne vodne naknade.

Visina minimalne posebne vodne naknade za vađenje materijala iz vodotoka propisana je u iznosu od 1,50 KM/m3 izvađenog materijala, na osnovu tačke VI Odluke o stopama posebnih vodnih naknada ("Službeni Glasnik Republike Srpske", br. 53/11, 119/11 i 116/20). Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu o kojoj se neće pregovarati.

U slučaju da dvije ili više ponuda imaju isti ponuđeni iznos, prednost ima ponuda koja je ranije zaprimljena.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostaviće se svim ponuđačima koji su učestvovali na javnom pozivu, nakon što JU "Vode Srpske" Bijeljina dobije saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na Izvještaj o pregledu i ocjeni prispjelih ponuda (evaluacioni izvještaj).

Na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, dozvoljena je žalba JU „Vode Srpske" Bijeljina u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema odluke.

 

7.  TROŠKOVI ZA IZRADU ELABORATA I KONTROLNOG SNIMANjA IZVAĐENOG MATERIJALA

Izabrani ponuđač je dužan prije zaključenja ugovora o održavanju riječnog korita platiti troškove izrađenog elaborata.

Izabrani ponuđač će prije zaključenja ugovora o dislokaciji i vađenju materijala iz vodotoka potpisati izjavu da će snositi troškove eventualnog kontrolnog snimanja. Kontrolno snimanje će se vršiti ako osoba za praćenje realizacije predmetnog ugovora utvrdi/posumnja da se eksploatacija ne vrši u skladu sa elaboratom ili. utvrdi neke druge nepravilnosti. Dostavljena izajva treba biti ovjerena kod nadležnog oragana.

 

8. USLOVI ZA ZAKLjUČENjE UGOVORA

Izabrani ponuđač je dužan prije potpisivanja ugovora o dislokaciji i vađenju materijala iz vodotoka, dostaviti:

1. dokaze o uplati troškova za izradu predmetnog Elaborata;

2. dokaz da je riješio imovinske odnose da bi nesmetano izvodio radove, riješene imovinske odnose na pristupnom putu i lokaciji deponije na kojoj se vrši dislociranje izvađenog materijala (dokaz je potrebno dostaviti u formi izjave ponuđača pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je u potpunosti riješio imovinsko - pravne odnose na zemljištu na kojem će se realizovati ugovor

ili ugovor o kupoprodaji/ugovor o zakupu sa vlasnicima parcela ukoliko se ne radi o vodnom zemljištu); Dostavljeni dokazi moraju obuhvatati period realizacije ugovora.

Ukoliko izabrani ponuđač nakon donošenja Odluke o izboru, ne dostavi navedene dokaze za zaključenje ugovora do roka koji odredi JU „Vode Srpske" Bijeljina, ugovor će se ponuditi sljedećem najpovoljnijem ponuđaču iz Izvještaja o pregledu i ocjeni prispjelih ponuda (evaluacioni izvještaj).

Nakon što potpiše ugovor, a prije uvođenja u posao, izabrani ponuđač je dužan obezbijediti bezuslovnu bankarsku garanciju poslovne banke za uredno izvršenje ugovora na iznos definisan ugovorom (ponuđena jedinična cijena no m3 materijala X ugovorena količina materijala).

Bezuslovna bankarska garancija poslovne banke za uredno izvršenje ugovora iznosi 10% od ukupne vrijednosti ugovora sa rokom važenja do 01.04.2022. god.

Bezuslovna bankarska garancija poslovne banke se izdaje nakon zaključenja ugovora, na zahtjev Izvođača radova, u roku od 7 dana od dana zaključenja ugovora, a prije izdavanja vodne saglasnosti.

 

9. DODATNE INFORMACIJE I KONTAKT OSOBA

Svi zainteresovani ovlašteni predstavici ponuđača koji žele da prisustvuju otvaranju ponuda moraju imati zaštitne maske i rukavica a sve u cilju sprečavanja širenja virusa covid-19.

Zainteresovani ponuđači mogu tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa ovim

javnim pozivom i pripremom ponude.

Sve dodatne informacije ili pojašnjenja mogu se dobiti:

-           pisanim putem na adresu Javna ustanova „Vode Srpske" Bijeljina, ul. Miloša Obilića 51, 76300 Bijeljina,

-           putem e-pošte: bijeljina@voders.org ili

-           putem faksa na broj: 055/211-517.

Dopis kojim se traže dodatne informacije ili pojašnjenja, ponuđač dostavlja na memorandumu sa potpisom lica ovlaštenog za zastupanje i pečatom ponuđača najkasnije 5 dana prije datuma određenogza dostavljanje ponuda.

Kontakt osoba za ovaj javni poziv je: Anka Maksimović, broj telefona: 055/203-233, e-pošta: amaksimovic@voders.org

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: