Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu

Datum objave: 10.02.2021. 11:54 / Izvor: Akta.ba, 10.02.2021.

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Grada Zenice za 2021. godinu

10.02.2021.

 

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti poziva spotske kolektive i pojedince da ako nisu dostave izvještaj  o utrošku dodjeljenih sredstava za predhodnu godinu u protivnom isti neće biti u mogućnosti učestvovati u raspodjeli sredstava za tekuću godinu.

Ujedno pozivamo sve zainteresovane sportske kolektive, pojedince i predstavnike Gradskog vijeća da dostave prijedloge članova koji će biti imenovani u Komisiju za sport , u pisanoj formi na Protokol grada Zenica ili elektronskoj formi  na e mail: zijad.imamovic@zenica.ba , do 16.02.2021. godine.

 

 

 

U skladu sa članom 3. i 65. Zakona o sportu („Službeni glasnik BiH", broj: 27/08"), člana 11., 34. i 117. Statuta Grada Zenica („Službene novine Grada Zenica", broj: 05/15), Grad Zenica putem Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti, raspisuje;

 

 

JAVNI POZIV

za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Grada Zenice za 2021.

godinu

 

I             

Raspisuje se Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Grada Zenice za 2021. godinu, sa pozicije „Tekući transferi za sport" u skladu sa Kriterijima raspodjele sredstava za sport za 2021. godinu o čemu će odlučivati Komisija za sport koju formira Gradonačelnik.

 

II            

1.Nosioci sportskih aktivnosti mogu podnijeti prijavu ako ispunjavaju slijedeće uslove:

a) da imaju sjedište na području grada Zenice;

b) da su registrovani u skladu sa Zakonom prije 01.02.2020. godine;

c) da su u protekloj godini nastupali na zvaničnim takmičenjima krovnog saveza;

d) da su izmirili svoje obaveze po osnovu poreza i obaveznih doprinosa, te obaveza prema Gradu Zenica, kao i Javnom preduzeću za upravljanje i održavanje sportskih objekata Zenica (ako su sportski kolektivi obaveznici istih)

 

2.Nosioci sportskih aktivnosti u smislu stava 1. ovog člana su:

a) sportski klubovi;

b) sportska društva;

c) sportski savezi;

d) sportski klubovi i sportska udruženja lica sa invaliditetom;

e) druga pravna lica koja obavljaju djelatnost iz područja tjelesnog odgoja ili sporta;

f) sportaši pojedinci;

 

III           

Pravo na dodjelu sredstava imaju nosioci sportskih aktivnosti iz tačke II. Javnog poziva čije se aktivnosti, odnosno programi odnose na:

a) učešće ekipa na zvaničnim takmičenjima po propozicijama i sistemima takmičenja koje utvrđuju i sprovode odgovarajući sportski savezi na području Grada Zenice, Kantona (kantonalna takmičenja), na prostoru Federacije BiH (federalna takmičenja) ili na prostoru BiH (državna takmičenja), kao i na području više država (regionalna, odnosno medunarodna takmičenja), dok su u sistemu takmičenja;

b) sportske aktivnosti i takmičenja za lica sa invaliditetom;

c) sportske manifestacije međunarodnog, državnog ili federalnog nivoa koja će se održati na području Grada tokom 2021. godine (tradicionalni, memorijalni, kvalifikacijski turniri, mitinzi, prvenstva, kup takmičenja i si.);

d) predškolska, školska i studentska takmičenja. 

 

Sportski klubovi i druge organizacije koje podnose prijavu za dodjelu sredstava u vezi sa odgovarajućim aktivnostima iz tačke III. Obavezni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Ispravno popunjen i ovjeren odgovarajući prijavni obrazac; (prijavni obrazac br. 1, obrazac br. 2, obrazac br. 3, obrazac br. 4)

Obrasci se mogu preuzeti na web stranici www.zenica.ba.

2. Izvod iz Registra udruženja koji nije stariji od tri mjeseca;

3. Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj - kopija);

4. Bilans stanja i bilans uspjeha;

5. Dokaze o izmirenim obavezama iz tačke 2., stav 1., alineja d);

6. Potvrdu Sportskog saveza Grada o članstvu;

7. Potvrdu iz banke o otvorenom tekućem računu za sportski kolektiv;

 

V

Prijave u bilo kojoj drugoj formi osim u formi navedene u Javnom pozivu, kao i prijave programa koji ne spadaju u aktivnosti navedene u članu III, Javnog poziva neće se uzimati u razmatranje.

 

VI          

Prijave klubova, drugih organizacija koji su bili uvršteni u Program utroška sredstava za sport ,u 2020. godini, a koji nisu podnijeli izvještaj o namjenskom utrošku dodjeljenih sredstava neće se uzeti u razmatranje za dodjelu sredstava u 2021. godini. Korisnici sredstava dužni su u svojim arhivama posjedovati i čuvati fmansijske dokumente kojima se dokazuje utrošak sredstava, te su obavezni, na zahtjev nadležne Službe Grada Zenice, dostaviti iste na uvid.

 

VII         

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti sa obaveznom naznakom „za Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Grada Zenice - Transferi za sport za 2021. godinu" dostaviti neposredno na protokol Grada Zenica ili slati putem pušte na adresu:

Grad Zenica, Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene

djelatnosti, Komisija za sport Trg BiH br. 6, 72000 Zenica

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Broj:

Zenica,

 

POMOĆNIK GRADONAČELNIKA

Sumea Mujkanović

 

SAGLASAN GRADONAČELNIK

Fuad Kasumović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: