Javni poziv za dostavu ponuda za poslovnu saradnju - unapređenje, održavanje, razvoj i integracija postojećeg informacionog sistema za priređivanje klasičnih igara na sreću

Datum objave: 08.02.2021. 08:36 / Izvor: Dnevni Avaz, 08.02.2021.

LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE d.o.o.

SARAJEVO

 

Na osnovu člana 28. Zakona o igrama na sreću („Službene novine FBiH“, br.48/15 i 60/15) Lutrija Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dostavu ponuda za poslovnu saradnju

 

I

Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo ima potrebu za unapređenjem, održavanjem, razvojem i integracijom (sa vanjskim informacionim sistemima) postojećeg informacionog sistema za priređivanje klasičnih igara na sreću (SuperLoto sa pratećim igrama, TV Tombola Bingo sa pratećim igrama za redovna i vanredna kola i Srećke), kao i za proširenje portfolija RNG igrama (KENO), koje će se priređivati na Istom sistemu, kao i ustupanje hardware-a u cilju širenja prodajne mreže. Na osnovu naprijed navedenog Lutrija BiH poziva sve zainteresovane registrovane pravne subjekte na poslovnu saradnju. Poslovna saradnja obuhvata ustupanje prava korištenja software-a, održavanje i unapređenje istog, kao i ustupanje pratećeg hardware-a za naprijed navedene igre.

II

Kandidat za poslovnu saradnju je dužan u ponudi dostaviti:

a. Izvod iz sudskog registra.

b. Dokaz da je registrovan za računarsko programiranje, savjetovanje i djelatnosti u vezi s njima.

c. Dokaz da je registrovan za iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kancelarijskih mašina i opreme (uključujući računare).

d. Dokaz izdat od strane nadležnih institucija, kojom se potvrđuje da je kandidat izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penzijsko-invalidsko, zdravstveno osiguranje i obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

e. Dokaz da računi kandidata nisu blokirani (izvještaj o svim otvorenim računima pravnog lica Izdat od nadležne institucije, koji nije stariji od datuma objave ovog Javnog poziva, te potvrde iz svih banaka kod kojih posjeduje račune da isti nisu blokirani u zadnjih šest mjeseci ili od početka poslovanja, ako je kandidat registrovan, odnosno počeo sa radom manje od šest mjeseci od dana objave ovog Javnog poziva. Potvrde od banaka ne smiju biti starije od datuma objave ovog Javnog poziva).

f. Dokaz izdat od strane nadležnih institucija, da se ne vodi stečajni postupak i postupak likvidacije.

g. Dokaz da je nosilac autorskih/imovinskih prava za predmetni software. U slučaju da kandidat za poslovnu saradnju nudi software koji nije proizveo, potrebno je da dostavi ovlaštenje od strane proizvođača istog da može isporučiti isti na teritorij Bosne i Hercegovine. To dokazuje dostavljanjem pisama autorizacije proizvođača ili ovlaštenog distributera proizvođača za teritorij Bosne i Hercegovine. Ukoliko proizvođač ima predstavništvo u BiH, potrebno je da kandidat dostavi pismo autorizacije od tog predstavništva.

h. Dokaz o certificiranju RNG-a (sa detaljnim izvještajem o testiranju/procjeni) za igru KENO, koji je potpisan i ovjeren od pravne osobe koja je, u skladu sa važećim Zakonom o igrama na sreću Federacije Bosne i Hercegovine, ovlaštena za certificiranje automata i sistema za igre na sreću (“Obavijest o ovlaštenim laboratorijama za certificiranje automata i RNG generatora" - Federalno ministarstvo finansija).

i. Dokazi za hardware: Ukoliko kandidat nudi hardware koji je proizveo dužan je da dostavi dokaz da je registrovan za proizvodnju istog. Ukoliko kandidat nudi hardware koji nije proizveo dužan je da dostavi autorizaciju proizvođača ili autorizaciju ovlaštenog distributera proizvođača za teritorij BiH, da isti isporuči Lutriji BiH.

j. Referentna lista lutrijskih organizacija u kojima kandidat ima implementiran sistem koji odgovara zahtjevima iz ovog javnog poziva.

k. Dokaz o minimalno angažovanih na razvoju i proizvodnji software-a, i to najmanje 10 sa VSS i najmanje 1 sa Certifikatom PMI (Project Management Institute) ili ekvivalent.

l. Detaljan opis ponuđenog software-a i specifikaciju hardware-a koji moraju biti u skladu sa zahtjevima Lutrije BiH.

m. Izjava kandidata da će u toku trajanja ugovora održavati, servisirati i obezbijediti ispravan rad ponuđenog hardware-a.

n. Izjava kandidata da će izvršiti instaliranje i postavljanje opreme u uplatno/prodajnim mjestima Lutrije BiH.

o. Izjava da će aktivnosti, koje će vršiti kandidat, biti urađene na način da se obezbijedi kontinuitet priređivanja igara.           

Ukoliko ponudu dostavlja konzorcij (grupa ponuđača), obavezno je dostaviti konzorcijski ugovor sa preciziranim nosiocem konzorcija i sa definisanim obavezama i odgovornostima vezanim za predmet Javnog poziva.

Svaki član konzorcija dužan je uz zajedničku ponudu dostaviti dokaze/dokumente tražene ovim javnim pozivom pod tačkama: (a), (d), (e), (f), a za tačke: (b), (c), (g), (h), (i), (j), (k) i (l) dovoljno je da jedan član konzorcija dostavi tražene dokaze/dokumente, dok za tačke (m), (n) i (o) dokaze/dokumente dostavlja nosilac konzorcija.

IV

Traženi dokazi iz Javnog poziva se dostavljaju kao original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa, s tim da datum izdavanja originala ili ovjere kopije ne može biti stariji od tri mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude, osim za tačku e.

V

Osnovica za formiranje cijene-procenta je promet za klasične igre i ostatak za RNG igre.

Cijena-procenat, fjpred usluge ustupanja prava korištenja software-a i hardware-a, treba da uključuje sva pripadajuća autorska prava, redovno i vanredno održavanje software-a i hardware-a kao i unapređenje istog.

VI

Detaljnu dokumentaciju u vezi ovog Javnog poziva, koja uključuje: specifikacije software-a i hardware-a, promete igara za 2018, 2019. i 2020. godinu, tabelu za formiranje ponude, kao i sve druge informacije po ovom javnom pozivu se mogu dobiti putem mail-a javni.poziv@lutrijabih.ba radnim danima (ponedjeljak-petak) od 09-14 sati. Uz zahtjev za dostavljanje dokumentacije potrebno je dostaviti skeniranu punomoć za lice koje traži detaljnu dokumentaciju. Punomoć obavezno mora biti potpisana i ovjerena od strane ovlaštenog lica za zastupanje pravnog subjekta, te original punomoći dostaviti zajedno sa ponudom.

VII

Ponuda i svi dokazi/dokumenti u vezi sa ponudom moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u BiH. Prevodi moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog sudskog prevodioca. Uvezane ponude (osigurane jamstvenikom) u zatvorenoj koverti dostaviti najkasnije do 22.02.2021. godine do 12:00 sati, sa naznačenom punom adresom podnosioca na adresu: Lutrija BiH, d.o.o. Sarajevo, Protokol, Mehmeda Spahe br.11, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina sa naznakom: “Prijava na Javni poziv za poslovnu saradnju - NE OTVARATI”

VIII

Lutrija BiH po ovom javnom pozivu ne snosi nikakve troškove prijavljenih, te zadržava pravo prihvatiti ponudu, odbiti ponude ili poništiti Javni poziv.

Samo oni kandidati koji zadovoljavaju uslove ovog javnog poziva će biti pozvani na pregovore oko finansijske ponude. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Lutrija BiH zadržava pravo provjere dostavljenih dokaza/dokumenata, te traženja dodatnih pojašnjenja od strane kandidata. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: