Javni poziv za dostavu prijava za dodjelu ugovora za realizaciju dijela Programa zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2021. godinu - zdravstvena djelatnost Fizijatrija kao nastavak bolničkog liječenja

Datum objave: 15.02.2021. 08:28 / Izvor: Akta.ba, 18.01.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON    

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

TUZLANSKOG KANTONA            

TUZLA

 

Broj: 04-11-22-1480-22/20 - BA/SA

Tuzla, 18.01.2021, godine

 

Na osnovu Odluke o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurana lica sa područja Tuzlanskog kantona i načinu organizovanja i finansiranja zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2021. godinu broj: 02/1-33-28232/20 od 25.12.2020. godine, koju je donijela Vlada Tuzlanskog kantona, člana 12. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ("Službene novine ТК", broj: 4/16) i Saglasnosti Ministarstva zdravstva ТК broj: 13/1-33- 28575-1/20 od 18.01.2021. godine, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za dodjelu ugovora za realizaciju dijela Programa zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2021. godinu –

zdravstvena djelatnost "Fizijatrija" kao nastavak bolničkog liječenja

 

Pozivaju se Javne zdravstvene ustanove (u nastavku teksta: JZU) sa područja Tuzlanskog kantona da dostave svoje prijave za dodjelu ugovora za realizaciju dijela Programa zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2021. godinu - zdravstvena djelatnost "Fizijatrija" kao nastavak bolničkog liječenja (u daljem tekstu: Program).

 

1. OPIS PREDMETA UGOVORA

Predmet ugovora je pružanje zdravstvene zaštite dijela Programa zdravstvene zaštite, koji se odnosi na produženo bolničko liječenje - fizikalna medicina i rehabilitacija, a koji su vezani za realizaciju Programa, u skladu sa stavom Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona za izradu planskih dokumenata za 2021. godinu.

 

Usluge medicinske rehabilitacije stacioniranog tipa za pacijente (osigurana lica Zavoda) pružaju se na bazi 8.0. dana i obuhvataju sljedeće:

1. Smještaj u sobama prilagođen za pokretne, nepokretne ili teško pokretne pacijente;

2. Ishranu / dijetalnu ishranu shodno oboljenju;

3. 24-satno prisustvo dežurnog Ijekara;

4. Terapije koje ordinirajući Ijekar ordinira u skladu sa svojim nalazom i to sljedećih grupa fizikalnih procedura:

a) Hidroterapija

• medicinska kupka

• biserna kupka

• podvodna masaža

• podvodna masaža sa galvanizacijom

• četvorostanične galvanske kupke

• dvostranične lokalne kupke

• dvostanične galvanske kupke

•galvanska kada

• plivanje

• grupne vježbe u bazenu

 

b) Elekroterapija

• DDS (diadinamske struje)

• galvanizacija

• elektrostimulacija

• elektroforeza

• elektroforeza sa vlastiom ampulom

• interferentne struje

• interferentne struje+vakum masaža

•TENS

•magnetoteraplja (solenoud)

•ultrazvuk

•ultrazvuk u vodi

•solux masaža

•solux lampa (lokalna)

•kratki val

•laseroterapija

• ostale elektroprocedure

 

c) Kineziterapija

•grupne vježbe u Sali

•grupne vježbe u bazenu

•plivanje

•induvidualne vježbe

•vježbe hoda

•individualne vježbe u Huabard kadi

 

d) Termoterapija

•kriomasaža -masaža ledom

•krioobloga -hladnog obloga

•parafango

•hladno svjetlo

•termopak

•gnječenje parafina

 

e) Masaža

•limfna drenaža -opća

•limfna drenaža –djelomična

• podvodna masaža -opća

•podvodna masaža -djelomična;

 

 

5. Medikamentozna terapija (u hitnim slučajevima);

 

6. Vođenje medicinske dokumentacije u skladu sa Zakonom o evidencijama u oblasti zdravstva uključujući medicinski karton i otpusno pismo sa mišljenjem o funkcionalnoj i radnoj sposobnosti.

Davalac usluga se obavezuje da ukoliko i druge usluge budu potrebne upućenim osiguranim licima u skladu sa zdravstvenim stanjem, a zdravstvena ustanova raspolaže kapacitetima, iste pruži u okviru ugovorenih sredstava.

JZU će u svojoj prijavi dostaviti Obrazac za cijenu, a koji je dat u Aneksu 1 priloga ovog poziva, u koji će upisati cijenu В.О. dana.

 

Aplikacija na Program zdravstvene zaštite je data u Aneksu 2 priloga ovog poziva.

 

2. USLOVII DOKAZI

U pogledu sposobnosti za obavljanje usluga koje su predmet ugovaranja , JZU mora ispunjavati minimalno sljedeće uslove:

a) Da JZU posjeduje Rješenje nadležnog organa o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10 i 75/13);

Dokaz: Rješenje nadležnog organa;

Dokaz se dostavlja u originalu ili kopiji originala ovjerenoj od strane nadležnog organa ili notara.

b) Da se JZU ne nalazi u sukobu interesa;

Dokaz: Izjava ovlaštenog lica JZU da nije u sukobu interesa (prilog: Aneks 3).

Dokaz se dostavlja u originalu, potpisan i ovjeren pečatom od strane ovlaštenog lica JZU.

c) Da su izmirene obaveze u vezi s plaćanjem direktnih poreza, penzljskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezaposlenosti, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini;

Dokaz: Uvjerenje nadležnih institucija kojim se potvrđuje da su izmirene dospjele obaveze, u vezi s plaćanjem direktnih poreza i doprinosa iz obaveznog osiguranja (penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti). Obaveze moraju biti izmirene zaključno sa 31.08.2020. godine.

Dokaz se dostavlja u originalu ili kopiji originala ovjerenoj od strane nadležnog organa ili notara.

d) Da su izmirene obaveze u vezi s plaćanjem indirektnih poreza, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini;

Dokaz: Uvjerenje nadležnih institucija da su izmirene dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem indirektnih poreza.

 

Obaveze moraju biti izmirene zaključno sa 31.08.2020. godine.

 

Dokaz se dostavlja u originalu ili kopiji originala ovjerenoj od strane nadležnog organa ili notara.

Kod ispunjavanja uslova iz tačke c) i d), a u slučaju da JZU ima zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko- invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, obavezno dostaviti Potvrdu nadležne institucije/a da JZU u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze. Ukoliko je JZU zaključila sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršila samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave prijave, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavala svoje obaveze i ta JZU neće biti kvalifikovana u ovom postupku.

Ukoliko je JZU podnio zahjev za subvencioniranje obaveza u skladu sa Zakonom o

ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica („Službene novine FBIH" broj: 28/20) potrebno

je dostaviti Uvjerenje nadležne poreske institucije da je zahtjev odobren.

Dokaz se dostavlja u originalu ili kopiji originala ovjerenoj od strane nadležnog organa ili

notara.

 

U slučaju da JZU nije u sistemu PDV-a, obavezna je dostaviti Uvjerenje nadležnog organa da ista niie u sistemu PDV-a.

Dokaz se dostavlja u originalu ili kopiji originala ovjerenoj od strane nadležnog organa ili notara.

e) Da je JZU spremna aktivno učestvovati u provođenju i primjeni integrisanog zdravstvenog informacionog sistema na području Tuzlanskog kantona u skladu sa Programom rada, razvoja i organizacije integrisanog zdravstvenog informacionog sistema na području Tuzlanskog kantona, kao i da će, na teret vlastitih sredstava, obezbijediti odgovarajući broj licenci za neometano funkcionisanje integrisanog zdravstvenog informacionog sistema do uspostave načina finansiranja predviđenog Programom.

Dokaz: Izjava ovlaštenog lica JZU (prilog: Aneks 4).

Dokaz se dostavlja u originalu, potpisan i ovjeren pečatom od strane ovlaštenog lica JZU.

f) U slučaju da JZU u svojoj prijavi naznači da će dio ugovora dati podugovaraču, mora se izjasniti koji dio (opisno ili procentualno) će dati podugovaraču, a prema slijedećem redu prioriteta:

1. ugovorom sa drugom ugovornom zdravstvenom ustanovom Zavoda,

2. ugovorom o dopunskom radu sa zdravstvenim radnicima iz javne prakse,

3. angažovanjem zdravstvenih radnika iz privatne prakse i

4. angažovanjem zdravstvenih profesionalaca iz reda neangažovanih i penzionisanih radnika.

Dokaz: Izjava ovlaštenog lica JZU (prilog: Aneks 5).

Dokaz se dostavlja u originalu, potpisan i ovjeren pečatom od strane ovlaštenog lica JZU.

 

Napomene:

Pored gore navedenih dokaza, JZU je u obavezi dostaviti i sljedeće:

- Aneks 6 - Izjava za komunikaciju,

- Aneks 7 - Izjava o povjerljivosti i tajnosti svih ličnih podataka osiguranih lica i

- Obrazac - Podaci o JZU.

Dokazi se dostavljaju u originalu, potpisani i ovjereni pečatom od strane ovlaštenog lica JZU. Svi Aneksi se nalaze u prilogu ovog Javnog poziva.

Zavod zadržava pravo provjere tačnosti datih podataka u dostavljenoj prijavi.

 

3. PROCJENJENA VRIJEDNOST

Procijenjena vrijednost ugovora iznosi 2.034.886 KM.

Vrijednost ugovora je utvrđena na osnovu 75 kreveta, vrijednosti ВО dana u iznosu od 69,50 bodova i vrijednosti boda u iznosu od 1,06955 KM.

 

4. NAČIN DODJELE UGOVORA

Zavod će ugovor dodjeliti onoj JZU koja zadovolji sve postavljene kriterije i dostavi sve dokaze o ispunjavanju uslova iz ovog poziva, a vrijednost ugovora će biti utvrđena na osnovu ponuđene najniže cijene ВО dana.

 

5. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijava treba biti napisana neizbrisivom tintom.

Prijava se dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu Zavoda.

Na koverti prijave mora biti naznačeno:

a) naziv i adresa Zavoda,

b) naziv i adresa JZU,

c) naznaka: „Prijava za realizaciju dijela zdravstvene djelatnosti "Fizijatrija" kao nastavak bolničkog liječenja - NE OTVARATI"

Prijave se mogu dostaviti lično na Pisarnicu Zavoda zdravstvenog osiguranja ТК ili putem pošte.

Prijave koje se dostavljaju u skladu sa tačkom 11. ovog Javnog poziva se mogu dostaviti elektronskim putem na e-mail: ugovaranje@zzotk.ba uz naknadnu dostavu lično ili putem pošte. 

 

 

6. POJAŠNJENJE JAVNOG POZIVA

Zahtjevi za pojašnjenje se mogu dostaviti u pisanoj formi (putem redovne pošte, putem elel<tronske pošte, faksom ili predajom lično na Pisarnicu ZZO ТК) ili telefonskim putem od osoba navedenih u tački 10. ovog javnog poziva.

 

7. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PRIJAVE

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, Franjevačka 36, 75000 Tuzla.

 

8. PERIOD ZAKLJUČIVANJA UGOVORA

Ugovor se zaključuje na period od jedne godine, odnosno od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine.

 

9. KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA

Prijave se dostavljaju do 21.01.2021. godine, do 15 sati.

 

10.          KONTAKT

Telefon: 035/300-623

Faks: 035/300-623

e-mail: ugovaranje@zzotk.ba

Kontakt osobe:

Emir Suljić, dipl. Ecc

Anja Bošnjaković, BA prava

 

11. DODATNE INFORMACIJE

Ukoliko je JZU dostavila svoju prijavu po Javnom pozivu za dostavu prijava za dodjelu ugovora za realizaciju dijela Programa zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2021. godinu - zdravstvena djelatnost "Fizijatrija" kao nastavak bolničkog liječenja, koji je objavljen 31.12.2020. godine, JZU je obavezna dostaviti samo ovjeren i potpisan Aneks 8 koji predstavlja prijavu na ovaj Javni poziv i izjavu da JZU ostaje pri izjašnjenjima datim u prvobitno dostavljenoj dokumentaciji. 8 obzirom da je dokumentacija dostavljena po prvobitnom Javnom pozivu tražena i po novom Javnom pozivu, ista će biti uzeta u obzir prilikom razmatranja prijave JZU.

 

PRILOZI:

Obrazac - Podaci u JZU,

Aneks 1. - Obrazac za cijenu,

Aneks 2. - Aplikacija na Program zdravstvene zaštite,

Aneks 3. - Izjava za sukob interesa.

Aneks 4. - Izjava za provođenje informatizacije,

Aneks 5. - Izjava za podugovaranje,

Aneks 6. - Izjava za komunikaciju,

 Aneks 7. - Izjava o povjerljivosti i tajnosti svih ličnih podataka osiguranih lica.

Aneks 8. - Prijava/izjava.

 

Direktor

Mr. Denis Husić, dipl. pravnik

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: